Pokyny k prihláseniu na štátnu skúšku pre Ing. stupeň

Študenti druhého ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí v akademickom roku 2022/2023 splnia všetky študijné povinnosti študijného plánu študijného programu Automatizácia a chcú vykonať štátnu skúšku, sa  podľa §26, ods. 3 Študijného poriadku FEIT UNIZA musia písomne prihlásiť na štátnu skúšku. V prihláške na štátnu skúšku študent uvedie nasledujúce údaje:

  • stupeň štúdia (inžiniersky),
  • akademický rok (2022/2023),
  • meno a priezvisko,
  • študijný program (Riadenie procesov),
  • názov témy diplomovej práce,
  • tituly, meno a priezvisko vedúceho diplomovej práce,
  • zvolí si termín štátnej skúšky, na ktorý sa hlási (riadny, náhradný, 1. opravný, 2. opravný),
  • zvolí si, či sa hlási na obhajobu diplomovej práce,
  • zvolí si, či sa hlási na skúšku z predmetu štátnej skúšky,
  • dátum prihlásenia na štátnu skúšku.

Študent vyplní údaje do tlačiva v priloženom dokumente    (Prihlaska_SS_ING_2023.docx). Dokument je spracovaný ako formulár, v ktorom študent vyplní potrebné údaje buď vpísaním hodnôt alebo výberom z ponuky. Vyplnený dokument  študent odošle v systéme e-vzdelávanie na vytvorenom linku v predmete Vypracovanie a tvorba diplomovej práce do 4.5.2023. Poverený pracovník agendou ŠS na KRIS (Ing. E. Bubeníková, PhD.) prihlášku na štátnu skúšku vytlačí a študent ju podpíše v deň štátnej skúšky pred konaním štátnej skúšky.