Inžinierske štúdium

Štúdium v študijnom odbore 19 Kybernetika sa na FEIT UNIZA uskutočňuje
v 2. stupni štúdia v akreditovaných študijných programoch Riadenie procesov a Aplikovaná telematika,
ktoré nadväzujú na študijný program Automatizácia v bakalárskom stupni štúdia.

Profil absolventa

Riadenie procesov

Študenti druhého stupňa štúdia v študijnom programe Riadenie procesov si prehĺbia teoretické znalosti z teórie riadenia, z metód návrhu technických a programových prostriedkov, objektovo orientovaného vývoja systémov, programových prostriedkov spracovania signálov, bezpečnej systémovej komunikácie, návrhu a využitia informačných technológií, konštrukcie systémov na bezpečné riadenie na procesnej úrovni, z metód umelej inteligencie a ďalších. 

Študenti sa vý­be­rom povinne voliteľných prípadne nepovinných pred­me­tov môžu špecializovať na oblasť riadiacich systémov pre oblasť dopravy, najmä železničných zabezpečovacích systémov a in­te­li­gen­tných dopravných systémov v cestnej doprave alebo na oblasť riadenia prie­myselných procesov. Stávajú sa z nich analytici procesov automatizovaného riadenia výrobných alebo dopravných technológií, ovládajúci informačné technológie, ktorí sú zameraní na riadenie konkrétnych výrobných alebo dopravných procesov. Ovládajú fyzikálnu podstatu teórie riadenia a dokážu ju aplikovať v reálnom živote. Sú pri­pra­vo­va­ní na sa­mos­tatné navrhovanie automatických riadiacich a in­for­mač­ných systémov, ich implementáciu a pre­vádz­ku s reš­pek­to­vaním požiadaviek na bezpečné riadenie procesov v doprave. Pri zameraní na oblasť riadenia priemyslových procesov sa študenti špecializujú na riadiace systémy používané pri riadení priemyselnej výroby, vizualizáciu procesov, robotické systémy, bezpečné priemyselné komunikácie, bezpečnostné systémy na ochranu zdravia osôb a majetku a iné bezpečnostne kritické aplikácie v priemysle. 

V prvom ročníku štúdia si študenti rozšíria teoretické poznatky z oblasti aplikácie matematiky v elektrotechnike, pokročilých metód automatického riadenia, funkcie a konfigurácie komponentov počítačových sietí, programovania riadiacich systémov na báze PLC so zvýšenou bezpečnosťou (Safety PLC), rozšíria si poznatky z oblasti bezpečnej komunikácie, zoznámia sa s metódami analýzy bezpečnosti riadiacich systémov, získajú základy z oblasti aplikovania umelej inteligencie v riadení procesov a prehĺbia si znalosti z oblasti aplikovania informačných systémov v procesnom riadení a ich programovania vo vyšších programovacích jazykoch

V druhom ročníku štúdia si študenti prehĺbia poznatky z oblasti umelej inteligencie a expertných systémov, naučia sa komplexne pristupovať k návrhu systémov prostredníctvom objektovo orientovaného vývoja systémov, získajú teoretické základy a praktické zručnosti z oblasti vizualizácie procesov v oblasti priemyslu a dopravy, zoznámia sa s technikami automatickej identifikácie, a podľa výberu voliteľných predmetov základmi robotických systémov, konštrukciou a projektovaním systémov na ochranu osôb a majetku alebo princípmi aplikovanými v inteligentných dopravných systémoch.

Študenti, ktorí si vybrali voliteľné predmety zamerané na riadiace systémy pre oblasť dopravy, sa v jednotlivých vzájomne nadväzujúcich predmetoch postupne oboznámia so spôsobom riadenia železničnej dopravy,  s princípmi činnosti a konštrukciou prvkov používaných v železničných zabezpečovacích zariadeniach. V nadväzujúcich predmetoch sa oboznámia s algoritmami činnosti a konštrukciou jednotlivých typov železničných zabezpečovacích zariadení používaných na riadenie pohybu vozidiel v železničných staniciach, v medzistaničných úsekoch, s konštrukciou zariadení určených na kontrolu činnosti rušňovodiča a systémov na zaistenie bezpečnosti železničných priecestí. V poslednom semestri sa študenti zaoberajú problematikou funkcií a architektúrami inteligentných dopravných systémov aplikovaných najmä v cestnej doprave.

Študenti, ktorí sa výberov povinne voliteľných predmetov chcú profilovať na riadiace systémy pre priemyslovú automatizáciu sa vo voliteľných predmetoch oboznámia s algoritmami potrebnými na digitálne spracovanie signálov v riadení procesov, s funkciami, architektúrami a spôsobov aplikovanie informačných systémov v riadení procesov, s problematikou bezpečnosti informačných systémov a v poslednom semestri s funkciami a konštrukciou priemyselných robotov.

Aplikovaná telematika

Študenti študijného programu Aplikovaná telematika si v rámci štúdia prehĺbia základné poznatky o komponentoch telematických aplikácií, ktoré sú výsledkom spojenia automatizačných technológií s informačnými a komunikačnými  technológiami. Študenti získajú podrobné teoretické poznatky o súbore technických nástrojov použiteľných v aplikačných oblastiach najmä v oblasti dopravy, ale aj v ďalších oblastiach – zdravotníctve, verejnej správe, atď., ktoré sú potrebné pre porozumenie telematickým systémom. Študenti získajú informácie a zručnosti v oblasti riadenia dopravných procesov pomocou inteligentných dopravných systémov, oboznámia sa s princípmi činnosti a základmi konštrukcie riadiacich systémov pre oblasť dopravy vrátane systémov na zaistenie bezpečnej komunikácie. Študenti pri štúdiu získajú základné poznatky o vizualizácii procesov aplikovanej v dopravných systémoch ako aj o funkciách a konštrukcii bezpečnostných systémoch na ochranu objektov.

Rovnako ako v študijnom programe Riadenie procesov sa študenti výberom voliteľných predmetov môžu profilovať do oblasti riadenia priemyslových procesov alebo do oblasti riadenia dopravných systémov s rovnakou štruktúrou a rovnakým obsahom voliteľných predmetov.