English

Inžinierske štúdium

Štúdium v študijnom odbore 19 Kybernetika sa na FEIT UNIZA uskutočňuje
v 2. stupni štúdia v akreditovanom študijnom programe Riadenie procesov,
ktoré nadväzuje na študijný program Automatizácia alebo jemu príbuzný v bakalárskom stupni štúdia.

Profil absolventa

Štúdium nadväzuje na vedomosti z odboru Kybernetika a obsahovo blízkych odborov a ďalej ich rozširuje a obohacuje. Absolvent má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z technológií z oblastí automatizácie, inteligentných systémov a robotiky. Vie zhodnotiť podstatné súvislosti, princípy a teórie riadenia a spracovania informácií, ovláda metódy návrhu technických a programových prostriedkov systémov automatického riadenia. Vie navrhovať kybernetické metódy a štruktúry modelov a riadenia, stanovuje štandardy princípov, metód a algoritmov riadenia zložitých technických, digitálnych alebo iných kombinovaných systémov. Má znalosti z oblasti riadenia bezpečnostne - kritických procesov a bezpečnosti počítačových systémov. Absolvent nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní systémov. Využíva podporné prostriedky informačno-komunikačných technológií. Má zručnosti v oblasti návrhu kyberneticko-fyzikálnych modelov, vrátane ich parametrizácie pre simuláciu reálnych procesov. Vzhľadom na nosné témy jadra znalostí odboru kybernetika absolvent je zručný pri stanovovaní vedeckých alebo praktických predpokladov riešenia problémov formulovaných vo výzvach priemyslu, dopravy a iných oblastí rozvoja spoločnosti. Svoje vedomosti a porozumenie ako aj schopnosti tvorivo a originálne riešiť problémy v nových alebo neznámych prostrediach vie uplatniť aj v širších kontextoch odboru kybernetika. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru, má schopnosť integrovať vedomosti, zvládať zložitosť a formulovať rozhodnutia pri neúplných alebo obmedzených informáciách v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Pri uplatňovaní svojich vedomostí a rozhodovaní je schopný zahŕňať spoločenskú zodpovednosť a uplatňovať etické princípy svojej profesie. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne a jednoznačne prezentovať závery vlastnej analýzy, poznatky a zdôvodnenia pred odborným aj laickým publikom, a to aj v cudzom jazyku. Absolvent sa vyznačuje inovatívnym a tvorivým myslením v oblasti analýzy procesov, tvorby kybernetických modelov, v riadení a diagnostiky zložitých a distribuovaných systémov, v oblasti informačného zabezpečenia riadiacich a užívateľských systémov, a pri využití inteligentných metód riadenia (expertných systémov, neurónových sietí a inteligentných riadiacich a diagnostických systémov) a tiež má praktické vedomosti pre projektovanie riadiacich, informačných a znalostných systémov. Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti, ktoré mu dovoľujú pokračovať v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti a autonómie.

Profil absolventa je dosahovaný na základe splnenia troch komplexných cieľov (vedomosti, zručnosti, kompetencie):

  • osvojiť si všeobecné a prierezové vedomosti odboru Kybernetika na úrovni hodnotenia, a to odborné a metodologické a odrážajúce aktuálne trendy v odbore kybernetika
  • získať kognitívne a odborné zručnosti potrebné pre návrh a hodnotenie riešení konkrétnych odborných problémov z oblasti kybernetiky, vrátane schopnosti definovať požiadavky, predpoklady, odporúčania, návody a realizačné projekty
  • získať potrebné kompetencie: samostatnosť a predvídavosť v známom aj neznámom prostredí, iniciatívnosť a zodpovednosť za vlastnú aj tímovú prácu, inovatívne a tvorivé myslenie, schopnosť odborne prezentovať výsledky vlastného štúdia alebo praxe pred odbornou aj laickou verejnosťou

Profil absolventa je v súlade so schválenou obsahovou náplňou odboru Kybernetika

Image
Podrobná študijného programu Riadenie procesov (2. stupeň)