Bakalárske štúdium

AUTOMATIZÁCIA

Štúdium v študijnom odbore 19 Kybernetika sa na FEIT UNIZA uskutočňuje
v 1. stupni štúdia v akreditovanom študijnom programe Automatizácia.

Profil absolventa

Absolvent 1. stupňa štúdia v študijnom programe Automatizácia má základné vedomosti o automatizovaných a automatických riadiacich a informačných systémoch najmä pre oblasť spracovania informácií pri riadení bezpečnostne kritických procesov a pre oblasť spoľahlivej a bezpečnej komunikácie. Má potrebné teoretické znalosti a praktické skúsenosti, ktoré mu umožňujú uplatnenie v praxi pri riešení úloh riadenia na procesnej a operatívnej úrovni alebo pokračovanie v ďalšom štúdiu v odbore Automatizácia. 

Študenti študijného programu Automatizácia v prvom roku štúdia získajú základné vedomosti o matematických a fyzikálnych základoch automatizácie, základoch algoritmizácie úloh, programovania v jazyku C a C++, o základoch analýzy elektrických obvodov a o meracích systémoch a meraní parametrov elektrických obvodov. V druhom roku štúdia získajú základy z oblasti elektroniky, študujú teóriu informácií a signálov, teóriu automatického riadenia, oboznámia sa s problematikou distribuovaných systémov riadenia vrátane komunikácie v priemyslovom prostredí a získajú základy z oblasti logických systémov a senzorovej techniky. V treťom roku štúdia získajú základné vedomosti o konštrukcii počítačových riadiacich systémov, o základných princípoch a konštrukcii akčných členov používaných v automatizácii a ich riadení, o základoch informačných systémov používaných v procesnom riadení, ich implementácii a prevádzke, získajú základy z oblasti komunikačnej bezpečnosti ako aj základy z oblasti spoľahlivostných a bezpečnostných vlastností riadiacich systémov. Okrem toho nadobudnú praktické zručnosti s programovaním jednočipových mikropočítačov a programovaním riadiacich systémov na báze programovateľných logických automatov (PLC). V závere štúdia získajú základný prehľad o aktuátoroch používaných predovšetkým v priemyselnej v automatizácii (rôzne typy motorov, hydraulické a pneumatické akčné členy) a ich riadení ako aj základný prehľad v oblasti funkcií a návrhu informačných systémov používaných v riadení procesov.

Teoretické vedomosti absolventa

Absolvent má vedomosti z prírodných vied v rozsahu potrebnom pre 1. stupeň štúdia, matematických a fyzikálnych základov automatizácie, základov metód automatického riadenia, metód tvorby modelov a simulácie systémov, základov algoritmizácie úloh, základov merania, základov zberu, spracovania a prenosu údajov pre riadiace a informačné systémy, základov diagnostiky systémov, základov teórie spoľahlivosti a bezpečnosti systémov, základov komunikácie v priemyslových počítačových sieťach, základov bezpečnej komunikácie pri prenose dát a základov programovania.

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa

Absolvent je schopný realizovať informačné služby pre operatívne riadenie s podporou automatizácie a výpočtovej techniky. Absolvent má základné zručnosti v oblasti návrhu, vytvárania a spravovania databázových systémov, vytvárania a spravovania statických www stránok, programovania riadiacich systémov na báze jednočipových mikropočítačov a programovania riadiacich systémov na báze programovateľných logických automatov (PLC).