Bakalárske štúdium

AUTOMATIZÁCIA

Štúdium v študijnom odbore 19 Kybernetika sa na FEIT UNIZA uskutočňuje
v 1. stupni štúdia v akreditovanom študijnom programe Automatizácia.

Profil absolventa

Vedomosti absolventov nadväzujú na všeobecné stredoškolské vzdelanie a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru štúdia. Absolvent má vedomosti na úrovni syntézy z oblasti automatizácie procesov. Vie klasifikovať poznatky z teórie automatického riadenia, teórie systémov, modelovania a simulácie systémov, optimalizácie, technického a programového vybavenia riadiacich systémov, číslicových a vnorených systémov, strojového učenia, merania a spracovania signálov. Má špecifické poznatky v nosných témach technického vzdelania matematiky, fyziky, elektrotechniky, informatiky a automatického riadenia systémov. Vie uplatniť svoje vedomosti a porozumenie spôsobom, ktorý naznačuje profesionálny prístup k jeho práci alebo povolaniu a má kompetentnosti zvyčajne preukázané prostredníctvom predkladania a obhajovania argumentov a riešenia problémov vo svojom študijnom odbore. Je schopný navrhovať a programovať algoritmy vrátane úloh reálneho času, zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje a robiť informované rozhodnutia zohľadňujúce potrebné aspekty. Absolvent vie tvorivo používať moderné technológie riadenia systémov, využívať informačné technológie, špecifikovať problémy sietí a informačných systémov, udržiavať systémy riadenia, využívať funkčné a prevádzkové možnosti riadiacich a informačných systémov, automatizačné systémy, tvorivo aplikovať získané poznatky, efektívne pracovať s dátami a informáciami, využívať systémový prístup pri analýze úloh a ich riešení. Vie efektívne využívať metódy z oblasti strojového učenia. Absolvent je schopný samostatne využívať kybernetické a informačné technológie v riadení systémov, disponuje schopnosťou prezentovať vhodne a odborne správne stanoviská k riešeniu problémov, a to odbornému aj laickému publiku. Je schopný efektívnej práce, samostatne (individuálne) aj ako člen tímu. Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti.

Profil absolventa je dosahovaný na základe splnenia troch komplexných cieľov (vedomosti, zručnosti, kompetencie):

  • osvojiť si všeobecné vedomosti odboru Kybernetika na úrovni syntézy a praktických a metodologických vedomostí z oblasti automatizácie slúžiacich ako základ pre prax a výskum
  • získať kognitívne a odborné zručnosti potrebné pre návrh a realizáciu riešení konkrétnych odborných problémov v oblasti kybernetiky, vrátane tvorivého používania metód, nástrojov, prístrojov a materiálov a potrebného modifikovania všeobecných a odborných vedomostí
  • získať potrebné kompetencie: samostatnosť pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, plánovanie svojho vlastného vzdelávania, autonómia a zodpovednosť pri rozhodovaní, tvorivé a pružné myslenia a schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská

Profil absolventa je v súlade so schválenou obsahovou náplňou odboru Kybernetika.

 

Teoretické vedomosti absolventa

Absolvent má vedomosti z prírodných vied v rozsahu potrebnom pre 1. stupeň štúdia, matematických a fyzikálnych základov automatizácie, základov metód automatického riadenia, metód tvorby modelov a simulácie systémov, základov algoritmizácie úloh, základov merania, základov zberu, spracovania a prenosu údajov pre riadiace a informačné systémy, základov diagnostiky systémov, základov teórie spoľahlivosti a bezpečnosti systémov, základov komunikácie v priemyslových počítačových sieťach, základov bezpečnej komunikácie pri prenose dát a základov programovania.

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa

Absolvent je schopný realizovať informačné služby pre operatívne riadenie s podporou automatizácie a výpočtovej techniky. Absolvent má základné zručnosti v oblasti návrhu, vytvárania a spravovania databázových systémov, vytvárania a spravovania statických www stránok, programovania riadiacich systémov na báze jednočipových mikropočítačov a programovania riadiacich systémov na báze programovateľných logických automatov (PLC).

Image
Podrobná mapa študijného programu Automatizácia