English

Oddelenie informačných systémov

V pedagogickej činnosti sa pracovníci oddelenia sústreďujú jednak na výučbu predmetov tvoriacich teoretický základ študijného odboru kybernetika, jednak na predmety, ktoré rozširujú vedomosti študentov v oblasti informačných a komunikačných technológií aplikovaných v moderných riadiacich systémov. Veľký dôraz je kladený na bezpečnosť komunikačných a informačných systémov.

V vedecko výskumnej oblasti sa činnosť pracovníkov oddelenia sústreďuje na tieto oblasti:

  • Analýza rizika, kvantifikácia bezpečnosti komunikačných systémov.
  • Získavanie, prenos a spracovanie veľkých objemov heterogénnych dát v kontexte inteligentných budov.
  • Telematická podpora pri mimoriadnych udalostiach v dopravnom tuneli.
  • Výskum lokalizácie mobilných objektov v prostredí IoT.

Vedúci oddelenia

Image

Ing. Peter Holečko, PhD.

  peter.holecko@uniza.sk
+421 41 513 3343
AB 217