English

Doktorandské štúdium

Štúdium v študijnom odbore 19 Kybernetika sa na FEIT UNIZA uskutočňuje
v 3. stupni štúdia v akreditovanom študijnom programe Riadenie procesov,
ktoré nadväzuje na študijný program 
Radenie procesov alebo jemu príbuzný v inžinierskom stupni štúdia.

Profil absolventa

Absolvent má široké odborné vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v tradičných oblastiach odboru ako sú: metódy modelovania a riadenia procesov, navrhovanie riadenia robotických a mechatronických systémov, nových programových a komunikačných systémov na riadenie zložitých systémov. Absolvent má odborné a metodologické vedomosti interdisciplinárneho charakteru, na základe ktorých sa môže profilovať v prienikových oblastiach umelej inteligencie, kognície, adaptácie, komunikácie, konektivity, biosystémov, sociálnych systémov a podobne. Absolvent rieši výskumné problémy v špecializovaných oblastiach priemyslu a iných aplikačných oblastiach v zmysle priorít formulovaných pre oblasti základného a aplikovaného výskumu. Absolvent preukázal systematické porozumenie študijnému odboru a osvojil si zručnosti a metódy vedeckého výskumu spojené s daným odborom zodpovedajúcim súčasnému stavu poznania v odbore kybernetika, ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v jednej z oblastí kybernetiky, automatizácie a mechatroniky. Je schopný kritickej analýzy, abstrakcie, hodnotenia a zovšeobecňovania danej problematiky a syntézy nových a zložitých konceptov. Preukazuje schopnosť koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať podstatnú časť výskumu s vedeckou integritou. Aplikuje a implementuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov. Svojím pôvodným výskumom prispieva k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom realizácie rozsiahleho súboru prác, z ktorých niektoré sú hodné recenzného publikovania na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Dokáže komunikovať s kolegami, širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou svoju oblasť expertízy a je schopný samostatne a odborne prezentovať samostatne výsledky výskumu a vývoja doma aj v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže stanovovať zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore. V akademickom a profesionálnom kontexte sa očakáva jeho schopnosť podporovať technologický, spoločenský alebo kultúrny pokrok vo vedomostne-založenej spoločnosti.

 Profil absolventa je dosahovaný na základe splnenia troch komplexných cieľov (vedomosti, zručnosti, kompetencie):

  • osvojiť si všeobecné a prierezové vedomosti odboru Kybernetika na úrovni hodnotenia, a to odborných a metodologických vedomostí z viacerých oblastí odboru alebo praxe, slúžiacich ako základ pre inovácie a originalitu v praxi alebo výskume, a potrebných na projektovanie výskumu a vývoja, resp. rozvoja oblasti odbornej praxe
  • získať kognitívne a praktické zručností potrebné pre vytváranie a formulovanie nových hypotéz, úsudkov a stratégií pre ďalší rozvoj kybernetiky; vyhodnocovanie teórií, konceptov a inovácií; aplikovanie vlastných zistení vyplývajúcich z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania; a navrhovanie, overovanie a implementovanie nových výskumných a pracovných postupov
  • získať potrebné kompetencie: kritické, nezávislé a analytické myslenie v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach; schopnosti zohľadňovať spoločenské, vedecké a etické aspekty pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti; schopnosti prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou; zodpovednosti za vodcovstvo v danom vedeckom alebo pracovnom odbore, a schopnosti plánovať vlastný rozvoj a rozvoja spoločnosti v kontexte vedeckého a technického pokroku.

Profil absolventa je v súlade so schválenou obsahovou náplňou odboru Kybernetika.

Image
Podrobná študijného programu Riadenie procesov (3. stupeň) – denné štúdium
Image
Podrobná študijného programu Riadenie procesov (3. stupeň) – externé štúdium