Doktorandské štúdium

RIADENIE PROCESOV

Skladba študijného plánu štúdia  je podriadená stratégii smerovania vedného odboru do oblasti bezpečného riadenia procesov, záujmu hlavných odberateľov a individuálnej orientácii študenta. Absolvent získava znalosti potrebné pri formulácii a rozpracovaní nových vedeckých poznatkov pri vývoji a projekcii systémov týkajúcich sa predovšetkým bezpečného riadenia procesov.

Predmety dizertačnej skúšky sú stanovené Spoločnou odborovou komisiou. Doktorand koná dizertačnú skúšku spravidla z matematiky, cudzieho jazyka a dvoch predmetov s obsahom zameraným na tému jeho dizertačnej práce. Základné smerovanie vedeckovýskumnej činnosti katedry s prihliadnutím na študijný program 3. stupňa štúdia v študijnom odbore Kybernetika, študijnom programe Riadenie procesov - možno zhrnúť do nasledovných bodov:

  • vypracovanie uceleného teoretického aparátu na analýzu a syntézu vybraných systémových štruktúr a typových správaní sa systému s definovanou úrovňou bezpečnosti; metódy analýzy sa orientujú na podstatné vlastnosti systému, najmä na bezpečnosť; metódy syntézy sa orientujú na výber kritérií optimality, na postavenie hypotéz o štruktúre systému s definovaným správaním, na testovanie hypotéz a na optimalizáciu vyhovujúcich štruktúr;
  • implementácia umelej inteligencie v algoritmoch riadenia systémov s definovanou úrovňou bezpečnosti;
  • vypracovanie teoretických základov pre model, ktorý umožní exaktný výpočet rizika pri riadení kritických procesov.

Profil absolventa

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent tretieho stupňa študijného odboru Kybernetika v študijnom programe Riadenie procesov dostáva vedeckú výchovu pre automatizáciu riadenia bezpečnostne kritických procesov vrátane spoľahlivej a bezpečnej komunikácie a spracovania informácií pri ich riadení. Je pripravovaný na samostatné riešenie náročných úloh súvisiacich s návrhom, vývojom, projekciou, validáciou a verifikáciou viacúrovňových počítačových systémov riadenia bezpečnostne kritických procesov vrátane bezpečného a spoľahlivého prenosu a spracovania informácií pri ich riadení.

Teoretické vedomosti absolventa

Absolvent má hlboké teoretické vedomosti z tých častí matematiky, teórie systémov, spoľahlivosti, diagnostiky pre progresívnu údržbu, ktoré bezprostredne súvisia s jeho vedeckou prácou v oblasti systémov automatického a automatizovaného riadenia bezpečnostne kritických procesov, v oblasti informačných služieb a technológií pre operatívne riadenie bezpečnostne kritických procesov, v oblasti prípravy, riadenia a vyhodnocovania experimentov, modelovania a simulácie systémov riadenia bezpečnostne kritických procesov.

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa

Absolvent má praktické schopnosti a zručnosti s prácou na zložitých experimentálnych zariadeniach a počítačových systémoch, v spracovaní výsledkov, príprave a prezentácii správ o výsledkoch výskumu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa

Absolvent má skúsenosť s formulovaním čiastkových úloh výskumu, vedením kolektívu pri riešení úloh, je zručný v preukazovaní špeciálnych vlastností, ktoré sú pre riadiace systémy bezpečnostne kritických procesov predpísané a má skúsenosti s pedagogickou prácou