English

Laboratóriá katedry

Laboratórium priemyselných riadiacich systémov SIEMENS

AB 204 - Laboratórium priemyselných riadiacich systémov SIEMENS

Laboratórium je zamerané na vývoj a simuláciu algoritmov na riadenie priemyselných procesov. Základ  technologického vybavenia laboratória tvoria PC, PLC a safety PLC firmy Siemens, rozširujúce moduly slúžiace na pripojenie snímačov a aktuátorov, moduly na pripojenie vzdialených vstupov a výstupov, vizualizačné panely, frekvenčné meniče, servopohony a softvér slúžiaci na programovanie a  konfiguráciu uvedených zariadení. Prepojenie jednotlivých komponentov a pracovísk je realizované priemyselnými sieťami. Práca s touto technológiou je podporovaná reálnymi modelmi priemyselných procesov.

Vedúci laboratória: doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD.

Laboratórium priemyselných riadiacich systémov B&R

AB 206 - Laboratórium priemyselných riadiacich systémov B&R

Laboratórium je zamerané na oblasti identifikácie systémov, návrhu riadiacich algoritmov a ich implementácie za účelom riadenia priemyselných  a dopravných procesov. Laboratórium je vybavené programovateľnými logickými automatmi (PLC) firmy B&R, safety PLC, komunikačnými a vstupno-výstupnými modulmi, meničmi, pohonmi, modelom križovatky a modelmi viacerých priemyselných systémov, ako napríklad: mechanický model riadenia motorov, páka s hmatovou odozvou, systém loptičky na kotúčoch, výťah, systémy riadenia teploty, otáčok a tlaku, CNC multifunkčný stroj a jeho digitálne dvojča a delta robot. Laboratórium je vybavené aj špecializovanými počítačmi so softvérovým vybavením: Automation Studio, Safe Designer, Scene Viewer, MATLAB a Simulink.

Vedúci laboratória: doc. Ing. Jozef Hrbček, PhD.

Laboratórium riadenia dopravných procesov

AB 205 - Laboratórium riadenia železničných dopravných procesov

Laboratórium je zamerané na vývoj bezpečnostne relevantných riadiacich systémov používaných predovšetkým na riadenie železničnej dopravy. Základ technologického vybavenia laboratória tvoria PC. V laboratóriu sa nachádzajú reálne zabezpečovacie systémy firmy Scheidt&Bachmann (elektronické priecestné zabezpečovacie zariadenie typu BUES2000) a firmy Betamont (elektronické staničné zabezpečovacie zariadenie typu ESB1). Okrem týchto zariadení sú v laboratóriu umiestnené stavebné prvky železničných zabezpečovacích zariadení (rozličné konštrukcie relé používaných v zabezpečovacej technike, návestné svietidlá rôznych konštrukcií, výmenové zámky, …). Aktuálne sa v laboratóriu buduje malé modelové koľajisko, ktoré bude riadené elektronickými systémami - časť koľajiska bude riadiť elektronické stavadlo ESA 44 spoločnosti AŽD Praha, druhá časť koľajiska bude riadená pomocou PLC Simatic S7-300 a S7-1200 s operátorským pracoviskom ILTIS spoločnosti Siemens Mobility.

Vedúci laboratória: Ing. Peter Nagy, PhD.

Laboratórium teórie automatického riadenia a spracovania signálov

AB 317 - Laboratórium teórie automatického riadenia a spracovania signálov

Laboratórium je určené na overovanie teoretických základov z oblasti teórie automatického riadenia (spojitých a diskrétnych sústav), teórie informácií a signálov a číslicového spracovania signálov a obrazu v riadení procesov s použitím vlastných používateľských programov a SW produktu MATLAB a jeho špecializovaných nástrojov (Simulink, Control Toolbox, Signal Processing Toolbox, Image Processing Toolbox). Laboratórium disponuje reálnymi výučbovými modelmi od spol. Humusoft CE 151 s príslušenstvom (Extended Real Time Toolbox a Real Time Windows Target). V laboratóriu sa nachádza laboratórny model priemyselnej linky ako výsledok projektu KEGA a je vybavený PLC firmy B&R, komunikačnými a vstupno-výstupnými modulmi, meničmi, pohonmi. Model obsahuje systémy automatickej identifikácie založené na rôznych technológiách identifikácie objektov (vision systémy od firiem SICK a B&R), systémy identifikácie objektov na základe snímania RFID, QR a EAN kódov, snímania farieb, indukčného a IR snímania firmy SICK. Na modeli linky sa nachádza technológia PLC založená na prvkoch B&R, ktorá zabezpečuje okrem vizualizácie modelu, jeho ovládanie a úlohy spojené s triedením objektov na základe zvolených kritérií. Laboratórium slúži aj pre individuálnu prácu študentov pri riešení ročníkových projektov a diplomových prác.

Vedúca laboratória: Ing. Emília Bubeníková, PhD.

Laboratórium modelovania a simulácií

AB 319 - Laboratórium modelovania a simulácií

Laboratórium slúži najmä na výučbu odborných predmetov, ktoré vyžadujú podporu softvérových nástrojov. Je určené predovšetkým na  modelovanie funkčných vlastností riadiacich systémov (UML; softvérový nástroj Rhapsody), spoľahlivostných a bezpečnostných vlastností (softvérový nástroj CARE), riadiacich postupov a riadiacich štruktúr (v prostredí Matlab). V prípade potreby je využiteľný aj pre prácu s inými typmi aplikácií – napríklad návrh a prácu s databázovými systémami, expertnými systémami a podobne. V laboratóriu je tiež inštalovaná technika používaná na ochranu objektov (poplachové systémy, elektrická požiarna signalizácia, kamerové monitorovacie systémy). Laboratórium slúži aj pre individuálnu prácu študentov pri riešení ročníkových projektov a diplomových prác.

Vedúci laboratória: doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.

Laboratórium počítačových sietí a bezpečných komunikácií

AB 320 - Laboratórium počítačových sietí a bezpečných komunikácií

Laboratórium je zamerané na oblasť lokálnych počítačových sietí vrátane bezdrôtových, na priemyselné komunikačné siete a bezdrôtové komunikačné technológie. Technické vybavenie pre oblasť počítačových sietí okrem základnej výbavy počítačovou technikou zahŕňa rozvádzač štruktúrovanej kabeláže, prepínače a smerovače 3Com, Linksys a Cisco, analyzátor bezdrôtových sietí IEEE 802.11 a tester na testovanie rozvodov štruktúrovanej kabeláže. Vybavenie pre priemyselné komunikačné siete je zastúpené protokolovými analyzátormi pre PROFIBUS a CAN. Oblasť rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) je pokrytá  demonštračnými kitmi ELATEC pre transpondéry ISO 14443, ISO 15693, ISO 18092, MIFARE Classic, MIFARE Desfire, Unique, EPC Global.

Vedúci laboratória: doc. Dr. Ing. Peter Vestenický

Laboratórium mikropočítačov a robotiky

AB 321 - Laboratórium mikropočítačov a robotiky

Laboratórium je určené na výskum a vývoj v oblasti robotiky a mikropočítačov. Je vybavené počítačmi a programovacími rozhraniami pre programovanie mikropočítačov rodiny ATMEL a priemyselných robotov od firmy ABB. Ide o presnú kópiu skutočného softvéru, ktorý riadi robota vo výrobe a umožňuje veľmi realistické simulácie s využitím reálnych robotických programov a konfiguračných súborov. V laboratóriu prebieha výskum mobilnej senzorickej platformy pre navigáciu  robotov. V laboratóriu sa nachádza aj CNC frézovačka s riadiacim systémom B&R, ktorá slúži na realizáciu bakalárskych a diplomových prác. Ďalším vybavením sú aj roboty E-puck s prostredím Webots, umožňujúce odskúšanie algoritmov robotického roja. K vybaveniu patrí aj kolaboratívny robot ABB IRB 14000, jednosmerné, striedavé elektromotory a frekvenčné meniče Mitsubishi pre výučbu predmetu Akčné členy a ich riadenie .

Vedúci laboratória: doc. Ing. Vojtech Šimák, PhD.

Laboratórium informačných technológií

AB 315 - Laboratórium informačných technológií

Laboratórium je orientované na problematiku informačných systémov (databázy, webové technológie, virtualizácia), počítačových sietí (modelovanie, simulácia, monitorovanie) a  ich bezpečnosť (penetračné testovanie, detekcia a prevencia narušenia, firewally, kryptoanalýza, antimalware). K technickým prostriedkom hardvérového vybavenia laboratória patrí systém na detekciu a prevenciu útokov na sieťovej a aplikačnej vrstve Juniper IDP 75, zariadenie na monitorovanie sieťovej prevádzky Fluke Networks Time Machine Express NTM-EX2, sieťový prepínač Cisco SRW2024 a pracovné stanice pre učiteľa a študentov.  K softvérovému vybaveniu laboratória patrí: prostredie na modelovanie, simuláciu a emuláciu počítačových sietí OPNET Modeler + Wireless Suite, OPNET IT Guru Academic Edition, nástroj na monitorovanie sieťovej prevádzky PRTG Paessler Network Monitor, sada bezpečnostných, crackovacích a monitorovacích nástrojov Cain&Abel, nástroj na lámanie hashov pomocou grafických kariet GPU ighashgpu, virtualizačný nástroj Oracle VM VirtualBox, protokolový analyzátor Wireshark, linuxová distribúcia operačného systému na penetračné testovanie BackTrack Linux 5, nástroje na penetračné testovanie Nessus, nmap, prostredie na vývoj, testovanie a prevádzkovanie webových aplikácií WAMP - Windows Apache MySQL PHP, nástroj na demonštráciu kryptografických techník a algoritmov CrypTool a ďalšie. 

Vedúci laboratória: Ing. Peter Holečko, PhD.