Prečo študovať kybernetiku?

Kybernetika je veda o získavaní a spracovaní informácií najmä na účely riadenia systémov. Zahŕňa znalosti týkajúce sa nielen riadenia technických systémov, ale aj zberu, spracovania, úschovy a prenosu informácií  potrebných pri riadení dynamických systémov, zaoberá sa štruktúrou, obmedzeniami a možnosťami riadiacich systémov. Štúdium kybernetiky je zamerané na získanie znalostí z oblasti zberu informácií, komunikácie a spracovania dát, pričom využíva poznatky prírodných a technických vied.

Medzi nosné témy jadra znalostí študijného odboru kybernetika patria: teória informácie, teória automatického riadenia, teória systémov, strojové učenie, umelá inteligencia a softcomputing, snímanie a číslicové spracovanie signálov, inteligentná robotika, modelovanie a simulácia systémov, riadiace systémy procesov v oblasti algoritmického, softvérového a technického vybavenia, vizuálne systémy, číslicové a vnorené systémy. Štúdium kybernetiky na KRIS sa profiluje na oblasť priemyselných riadiacich systémov, robotické systémy a riadiace systémy v cestnej a železničnej doprave. Pridanou  hodnotou štúdia kybernetiky na KRIS je rozšírenie vedomostí na oblasť funkčnej a technickej bezpečnosti riadiacich systémov a kybernetickej bezpečnosti.

Čo sa študent naučí v priebehu štúdia?

Bakalárske štúdium

Študenti študijného programu Automatizácia v prvom roku štúdia získajú základné vedomosti o matematických a fyzikálnych základoch automatizácie, základoch algoritmizácie úloh, programovania v jazyku C a C++, o základoch analýzy elektrických obvodov a o meracích systémoch a meraní parametrov elektrických obvodov.

V druhom roku štúdia získajú základy z oblasti elektroniky, študujú teóriu informácií a signálov, teóriu automatického riadenia, oboznámia sa s problematikou komunikačných systémov v priemyslovom prostredí a získajú základy z oblasti logických systémov a senzorovej techniky.

V treťom roku štúdia získajú základné vedomosti o konštrukcii počítačových riadiacich systémov, o základných princípoch a konštrukcii akčných členov používaných v automatizácii a ich riadení, o základoch informačných systémov používaných v procesnom riadení, ich implementácii a prevádzke, získajú základy z oblasti komunikačnej bezpečnosti ako aj základy z oblasti spoľahlivostných a bezpečnostných vlastností riadiacich systémov. Okrem toho nadobudnú praktické zručnosti s programovaním jednočipových mikropočítačov a programovaním riadiacich systémov na báze programovateľných logických automatov (PLC).

Inžinierske štúdium

V inžinierskom stupni štúdia môžu študenti študovať študijný program Aplikovaná telematika alebo študijný program Riadenie procesov. Obidva študijné programy svojim obsahom nadväzujú na študijný program bakalárskeho stupňa štúdia Automatizácia.

Aplikovaná telematika

Študenti študijného programu Aplikovaná telematika si v rámci štúdia prehĺbia základné poznatky o komponentoch telematických aplikácií, ktoré sú výsledkom spojenia automatizačných technológií s informačnými a komunikačnými technológiami. Študenti získajú podrobné teoretické poznatky o súbore technických nástrojov použiteľných v aplikačných oblastiach najmä v oblasti dopravy, ale aj v ďalších oblastiach – zdravotníctve, verejnej správe, atď., ktoré sú potrebné pre porozumenie telematickým systémom. Študenti získajú informácie a zručnosti v oblasti riadenia dopravných procesov pomocou inteligentných dopravných systémov, oboznámia sa s princípmi činnosti a základmi konštrukcie riadiacich systémov pre oblasť dopravy vrátane systémov na zaistenie bezpečnej komunikácie. Študenti pri štúdiu získajú základné poznatky o vizualizácii procesov aplikovanej v dopravných systémoch ako aj o funkciách a konštrukcii bezpečnostných systémoch na ochranu objektov.

Riadenie procesov

Študenti študijného programu Riadenie procesov sa vý­be­rom povinne voliteľných prípadne nepovinných pred­me­tov môžu špecializovať na oblasť riadiacich systémov pre oblasť dopravy, najmä železničných zabezpečovacích systémov a in­te­li­gen­tných dopravných systémov v cestnej doprave alebo na oblasť riadenia prie­myselných procesov. Stávajú sa z nich analytici automatizéri, ovládajúci informačné technológie, ktorí su zameraní na konkrétne riadenie procesov. Odborníci, ovládajúci fyzikálnu podstatu teórie riadenia, ktorú dokážu aplikovať v reálnom živote. Sú pri­pra­vo­va­ní na sa­mos­tatné navrhovanie automatických riadiacich a in­for­mač­ných systémov, ich implementáciu a pre­vádz­ku s reš­pek­to­vaním požiadaviek na bezpečné riadenie procesov v doprave. Pri zameraní na oblasť riadenia priemyslových procesov sa študenti špecializujú na riadiace systémy používané pri riadení priemyselnej výroby, vizualizáciu procesov, robotické systémy, bezpečné priemyselné komunikácie, bezpečnostné systémy na ochranu zdravia ľudí a majetku a iné bezpečnostne kritické aplikácie v priemysle.

Obsah štúdia je v oboch študijných programoch podobný.

V prvom ročníku štúdia si študenti rozšíria teoretické poznatky z oblasti aplikácie matematiky v elektrotechnike, pokročilých metód automatického riadenia, funkcie a konfigurácie komponentov počítačových sietí, programovania riadiacich systémov na báze PLC so zvýšenou bezpečnosťou (Safety PLC), rozšíria si poznatky z oblasti bezpečnej komunikácie, zoznámia sa s metódami analýzy bezpečnosti riadiacich systémov, získajú základy z oblasti aplikovania umelej inteligencie v riadení procesov a prehĺbia si znalosti z obalsti aplikovania informačných systémov v procesnom riadení a ich programovania vo vyšších programovacích jazykoch

V druhom ročníku štúdia si študenti prehĺbia poznatky z oblasti umelej inteligencie a expertných systémov, naučia sa komplexne pristupovať k návrhu systémov prostredníctvom objektovo orientovaného vývoja systémov, získajú teoretické základy a praktické zručnosti z oblasti vizualizácie procesov v oblasti priemyslu a dopravy, zoznámia sa s technikami automatickej identifikácie, a podľa výberu voliteľných predmetov základmi robotických systémov, konštrukciou a projektovaním systémov na ochranu osôb a majetku alebo princípmi aplikovanými v inteligentných dopravných systémoch.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijných programov Aplikovaná telematika a Riadenie procesov sa uplatnia predovšetkým na technických pozíciách – najčastejšie ako programátori PLC resp. SCADA systémov, projektoví manažéri, testovací a automatizační inžinieri, projektanti riadiacich systémov pre železničnú dopravu, programátori a softvéroví inžinieri.

Vzhľadom k odbornému zameraniu štúdia sa absolventi uplatnia predovšetkým vo firmách profilovaných na priemyslovú automatizáciu a obslužné a riadiace systémy pre cestnú a železničnú dopravu. Absolventi však nachádzajú uplatnenie aj v iných odvetviach.