English
Image

Informácie o katedre

Charakteristika katedry

Katedra riadiacich a informačných systémov (ďalej len KRIS) sa v súčasnosti profiluje v akreditovanom študijnom odbore 19 Kybernetika, koncipovanom ako 3-ročné bakalárske, 2-ročné inžinierske a 3-ročné doktorandské štúdium na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Všetky uvedené študijné programy sú akreditované rozhodnutím MŠ SR č. 2015-18768/47288:2-15A0 a 2015-18768/47299:3-15A0 a v roku 2022 prebehla ich harmonizácia v súlade s vnútorným systémom kvality na UNIZA. . 

Vedecko-výskumná činnosť pracovníkov KRIS je orientovaná na oblasť analýzy a syntézy fyzikálno-kybernetických systémov, od teoretických modelov až po riešenie aktuálnych projektov praxe vrátane implementácie riadiacich a informačných systémov. V niektorých oblastiach má KRIS exkluzívne postavenie v SR, najmä v expertíznej činnosti v oblasti analýzy a syntézy železničných zabezpečovacích systémov, so zameraním na ich bezpečnosť. Oblasť spoľahlivého a bezpečného prenosu a spracovania informácií pri riadení vybraných kritických procesov, či už ide o zložité technológie v priemysle, doprave alebo iných aplikačných oblastiach, dáva dostatočný priestor pre aktivity celého kolektívu katedry. Realizácia operačných technológií dáva možnosť uplatnenia v rozhodujúcich odvetviach národného hospodárstva.

Katedra má dlhoročnú spoluprácu s viacerými partnerskými univerzitami a komerčnými spoločnosťami nielen na úrovni spoločného riešenia výskumných projektov, ale aj výmeny študentov, výskumníkov a učiteľov.

Na KRIS pôsobí celkom 14 pedagógov, 1 technicko-hospodársky pracovník a 7 interných doktorandov. Z pedagogických pracovníkov sú 2 vo funkcii profesor, 9 vo funkcii docent a 3 odborní asistenti s vedeckou hodnosťou PhD.

Katedra má dve oddelenia : Oddelenie riadiacich systémov a Oddelenie informačných systémov.

Historický vývoj katedry

Vznik a vývoj Katedry riadiacich a informačných systémov je spätý so vznikom a históriou Českého vysokého učenia technického v Prahe, Vysokej školy železničnej v Prahe, Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Žilinskej univerzity v Žiline.

Z Českého vysokého učenia technického v Prahe sa 1. 10. 1953 vyčlenila Fakulta železničného inžinierstva pod názvom Vysoká škola železničná. Tá mala pôvodne päť fakúlt: stavebnú, elektrotechnickú, strojnícku, dopravnú a vojenskú. Po premiestnení vysokej školy do Žiliny (1959 – 1962) sa jej názov zmenil na Vysoká škola dopravná, jednou z troch fakúlt sa stala Fakulta strojnícka a elektrotechnická.

Katedra blokov a spojov: 1953  -  1992, z toho

  • 1953 – 1962 v rámci Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy železničnej v Prahe
  • 1962 – 1980 v rámci Fakulty strojníckej a elektrotechnickej Vysokej školy dopravnej v Žiline
  • 1980 – 1992 v rámci Fakulty strojníckej a elektrotechnickej Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline

Katedra informačných a zabezpečovacích systémov: 1992 – 2002, z toho

  • 1992 – 1996 v rámci Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline
  • 1996 – 2002 v rámci Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Katedra riadiacich a informačných systémov: od r. 2002

Image
Image
Image