Medzinárodná konferencia ŽOZT

Katedra riadiacich a informačných systémov FEIT UNIZA dlhodobo spolupracuje s viacerými domácimi aj zahraničnými spoločnosťami. Významným partnerom KRIS je už takmer 20 rokov spoločnosť BETAMONT, s.r.o. vo Zvolene, ktorá sa orientuje na riadiace systémy pre cestnú a železničnú dopravu, najmä železničné zabezpečovacie systémy a inteligentné dopravné systémy.

Spoločnosť Betamont pre odborníkov z oblasti riadiacich systémov pre železničnú dopravu každoročne organizuje Medzinárodnú konferenciu železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky. Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s novinkami v oblasti systémov používaných pri riadení železničnej dopravy. Zástupcovia dodávateľských firiem, pracovníci z oblasti výskumu a vývoja, ako aj zástupcovia železničných spoločností a ministerstiev informujú účastníkov o nových technológiách a systémoch, aktuálnych novinkách a trendoch v oblasti železničných oznamovacích a zabezpečovacích zariadení. V dňoch 1. až 3. 4. 2019 sa v hoteli Sitno vo Vyhniach uskutočnil už 15. ročník tejto konferencie.
Image
Účastníkom konferencie sa prihovoril vedúci katedry prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.

KRIS spolupracuje v firmou Betamont pri organizovaní tejto konferencie už mnoho rokov a náš kolega prof. Rástočný už niekoľko rokov zastáva funkciu predsedu programo-vého výboru konferencie. V tomto roku sa však spolupráca prehĺbila, pretože firma Betamont pozvala k účasti na konferencii 10 študentov inžinierskeho stupňa študijných programov Aplikovaná telematika a Riadenie procesov. Týmto študentom uhradila všetky pobytové výdavky – konferenčný poplatok, ubytovanie, stravu vrátane účasti na slávnostnom „Večere pri zabezpečenom stole“.

Študenti sa v priebehu prednášok mohli dozvedieť aktuálne informácie o najnovších novinkách v oblasti železničných zabezpečovacích systémov ako napríklad o autonómnom riadení ETCS v novom digitálnom prostredí, trendoch v oblasti digitalizácie železničnej zabezpečovacej techniky vrátane aplikácie cloudových riešení, o postupe zavádzania centier riadenia dopravy v sieti ŽSR. Odzneli aj prednášky o kybernetickej bezpečnosti energetických a priemyselných zariadení a kybernetickej zraniteľnosti týchto systémov, o novinkách v oblasti bezpečného a spoľahlivého prenosu dát v podmienkach železnice, aplikáciách kamerových systémov v doprave a o ďalších zaujímavých témach.

Image
Účastníci prednášok
Image
Skupina študentov a doktorandov

Okrem toho sa študenti mohli stretnúť s mnohými odborníkmi z oblasti oznamovacích a zabezpečovacích systémov a diskutovať s nimi o rozličných témach. V rámci ubytovania mohli samozrejme využiť aj možnosti relaxácie v hoteli Sitno. Veríme, že účasť prispela k rozšíreniu rozhľadu zúčastneným študentom a k ich budúcej profesionálnej orientácii a že firma Betamont podobne podporí vzdelávanie aj v budúcich ročníkoch konferencie.