Bakalárske štúdium: Aktuality

Priebeh a hodnotenie predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 (2019/20)

Priebeh výučby

Vyučovanie predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 (BPA1) sa bude konať formou individuálnych konzultácií študentov s vedúcim bakalárskej práce. V prípade bakalárskych prác z externého prostredia, študenti budú konzultovať s externým vedúcim práce a prideleným konzultantom z radov učiteľov KRIS. Študenti v prvý týždeň semestra navštívia prideleného učiteľa predmetu BPA1 (vedúci resp. v prípade externého zadania práce, konzultant bakalárskej práce), s ktorým sa dohodnú na termínoch ďalších konzultácií a ktorý im pripraví zadanie Bakalárskeho projektu súvisiace s témou bakalárskej práce. Mená jednotlivých vyučujúcich predmetu BPA1 sú zverejnené v dokumente .

Hodnotenie študentov

Vyučujúci predmetu BPA1 na začiatku semestra pripraví zadanie bakalárkeho projektu a v priebehu a na záver semestra hodnotí prácu študenta. Študenti v priebehu semestra vypracujú písomnú časť bakalárskeho projektu, ktorú na konci semestra odovzdajú príslušnému učiteľovi a následne prácu obhája na verejnej obhajobe bakalárskych projektov pred komisiou zloženou z učiteľov KRIS. Na písanie písomnej časti bakalárskeho projektu odporúčame študentom použiť šablónu, ktorá bude v priebehu semestra zverejnená v sekcii Dokumenty

Záverečné hodnotenie absolvovania predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 bude pozostávať z viacerých čiastkových hodnotení. Vyučujúci bude hodnotiť:

 1. Aktivitu študenta v priebehu semestra:

a) dochvíľnosť plnenia zadaných úloh,
b) samostatnosť pri plnení úloh.

 

 0 - 5 bodov
 0 - 5 bodov

 2. Písomnú časť Bakalárskeho projektu:

a) stupeň rozpracovania zadania projektu (1 bod za 10%),
b) formálnu a grafickú úpravu práce a gramatický prejav.

 

 0 - 10 bodov
 0 - 5 bodov

 3. Obhajobu bakalárskeho projektu:

a) kvalitu spracovanej prezentácie,
b) kvalitu prednesu prezentácie (zrozumiteľnosť prejavu, dodržanie časového limitu, …),
c) pohotovosť a správnosť odpovedí na otázky.

 0 - 5 bodov

Spolu

 30 bodov

 

Podľa získaného počtu bodov bude študent ohodnotený známkou podľa tabuľky:

27 – 30 bodov

 A - výborne

24 – 26 bodov

 B - veľmi dobre

21 – 23 bodov

 C - dobre

18 – 20 bodov

 D - uspokojivo

15 – 17 bodov

 E - dostatočne

menej ako 15 bodov

 Fx -  nedostatočne

 

Harmonogram výučby predmetu

 23.09. – 27.09.2019

Prvá konzultácia študentov s vyučujúcim BPA1.

 • dohodnutie termínov individuálnych konzultácií,
 • informovanie študentov o požiadavkách učiteľa BPA1,
 • zadanie úloh pre projekt.

 30.09. – 06.12.2019

Samostatná práca študentov podľa pokynov vyučujúceho BPA1.

 02.12. – 06.12.2019

Odovzdanie písomnej časti Bakalárskeho projektu vyučujúcemu BPA1.

 09.12. – 20.12 2019

Verejné obhajoby Bakalárskych projektov podľa zvláštneho harmonogramu, ktorý bude zverejnený v priebehu semestra.

 

V Žiline dňa 19. 9. 2019

doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD., garant bakalárskeho štúdia

Spracoval Peter Nagy, študijný poradca

 

Výsledky štátnych skúšok bakalárskeho štúdia 2018/19

Prehľad výsledkov štátnych skúšok bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia:

Štátnych skúšok sa dňa 12.6.2019zúčastnilo spolu 22 študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia, ktorí dosiahli nasledujúce výsledky:

 • Štátna skúška v číslach:
  • počet prihlásených študentov - 22,
  • úspešne vykonalo štátnu skúšku - 22 študentov s hodnotením:
   • hodnotenie "výborne" - 9 študentov,
   • hodnotenie "vyhovel" - 13 študentov.
  • Celkový výsledok štúdia:
   • hodnotenie "prospel s vyznamenaním" - 2 absolventi,
   • hodnotenie "prospel" - 20 absolventov.
 • Prehľad hodnotenia predmetu štátnej skúšky a bakalárskej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
 • Hodnotenie predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Hodnotenie bakalárskej úráce v jednotlivých skúšobných komisiách Celkové hodnotenie štátnych skúšok a štúdia
 • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 13.6.2019

Doplnkové informácie