Bakalárske štúdium: Aktuality

Priebeh a hodnotenie predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 (2020/21)

Priebeh výučby

Vyučovanie predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 (BPA1) sa bude konať formou individuálnych konzultácií študentov s vedúcim bakalárskej práceŠtudenti v prvý týždeň semestra navštívia prideleného učiteľa predmetu BPA1 (vedúci resp. v prípade externého zadania práce, konzultant bakalárskej práce), s ktorým sa dohodnú na termínoch ďalších konzultácií a ktorý im pripraví zadanie Bakalárskeho projektu súvisiace s témou bakalárskej práce. Rozdelenie študentov k vyučujúcim predmetu BPA1 je zverejnené v dokumente .

Hodnotenie študentov

Vyučujúci predmetu BPA1 na začiatku semestra pripraví zadanie bakalárkeho projektu a v priebehu a na záver semestra hodnotí prácu študenta. Študenti v priebehu semestra vypracujú písomnú časť bakalárskeho projektu, ktorú na konci semestra odovzdajú príslušnému učiteľovi a následne prácu obhája na verejnej obhajobe bakalárskych projektov pred komisiou zloženou z učiteľov KRIS. Na písanie písomnej časti bakalárskeho projektu odporúčame študentom použiť šablónu, ktorá bude v priebehu semestra zverejnená v sekcii Dokumenty

Záverečné hodnotenie absolvovania predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 bude pozostávať z viacerých čiastkových hodnotení. Vyučujúci bude hodnotiť:

 1. Aktivitu študenta v priebehu semestra:

a) dochvíľnosť plnenia zadaných úloh,
b) samostatnosť pri plnení úloh.

 

 0 - 5 bodov
 0 - 5 bodov

 2. Písomnú časť Bakalárskeho projektu:

a) stupeň rozpracovania zadania projektu (1 bod za 10%),
b) formálnu a grafickú úpravu práce a gramatický prejav.

 

 0 - 10 bodov
 0 - 5 bodov

 3. Obhajobu bakalárskeho projektu:

a) kvalitu spracovanej prezentácie,
b) kvalitu prednesu prezentácie (zrozumiteľnosť prejavu, dodržanie časového limitu, …),
c) pohotovosť a správnosť odpovedí na otázky.

 0 - 5 bodov

Spolu

 30 bodov

 

Podľa získaného počtu bodov bude študent ohodnotený známkou podľa tabuľky:

27 – 30 bodov

 A - výborne

24 – 26 bodov

 B - veľmi dobre

21 – 23 bodov

 C - dobre

18 – 20 bodov

 D - uspokojivo

15 – 17 bodov

 E - dostatočne

menej ako 15 bodov

 Fx -  nedostatočne

 

Harmonogram výučby predmetu

 28.09. – 02.10.2020

Prvá konzultácia študentov s vyučujúcim BPA1.

 • dohodnutie termínov individuálnych konzultácií,
 • informovanie študentov o požiadavkách učiteľa BPA1,
 • zadanie úloh pre projekt.

 05.10. – 04.12.2020

Samostatná práca študentov podľa pokynov vyučujúceho BPA1.

 30.11. – 04.12.2020

Odovzdanie písomnej časti Bakalárskeho projektu vyučujúcemu BPA1.

 07.12. – 18.12 2020

Verejné obhajoby Bakalárskych projektov podľa zvláštneho harmonogramu, ktorý bude zverejnený v priebehu semestra.

 

V Žiline dňa 23. 9. 2020

doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD., garant bakalárskeho štúdia

Spracoval Peter Nagy, študijný poradca

 

Prihlasovanie na bakalárske práce pre akademický rok 2020/2021

Podľa §24 Študijného poriadku FEIT UNIZA vypisuje vedúci Katedry riadiacich a informačných systémov témy bakalárskych prác na akademický rok 2020/2021. Prehľad vypísaných tém a študentov aktuálne prihlásených na jednotlivé témy je v priloženom zozname Zoznam tém bakalárskych prácZoznam vypísaných tém bakalárskych prác je zverejnený aj v informačnom systéme e-Vzdelavanie. Na zobrazenie zoznamu vypísaných tém diplomových prác a získanie prehľadu o aktuálne dostupných témach je potrebné si v menu Hlavná ponuka vybrať položku Záverečné práce. Zoznam prác na portáli e-vzdelavanie bude priebežne aktualizovaný, vyššie uvedený zoznam má len informatívny charakter a aktualizovaný nebude.

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2020/2021 študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia, sa na uverejnené témy môžu prihlásiť najneskôr do 25.9.2020.
Študenti sa na tému BP prihlásia po predbežnej elektronickej alebo osobnej konzultácii s vedúcim bakalárskej práce u študijného poradcu. Samotné prihlásenie študenta na zvolenú tému vykoná len na pokyn vedúceho záverečnej práce študijný poradca prostredníctvom informačného systému e-VzdelávanieBez súhlasu vedúceho práce, študent na tému prihlásený nebude. 
 
Študentom, ktorí sa do stanoveného termínu neprihlásia na žiadnu tému, tému bakalárskej práce  na základe poverenia vedúceho katedry RIS pridelí študijný poradca.
 

V Žiline dňa 7.9.2020
Peter Nagy  
študijný poradca
 
 
 

Výsledky štátnych skúšok bakalárskeho štúdia 2019/20

Prehľad výsledkov štátnych skúšok bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia:

Štátnych skúšok sa v dňoch 16. a 17.6.2020 zúčastnilo celkovo 26 študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia, ktorí dosiahli nasledujúce výsledky:

 • Štátna skúška v číslach:
  • počet prevzatých zadaní bakalárskej práce - 32.
  • počet študentov prihlásených na štátnu skúšku - 28,
  • úspešne vykonalo štátnu skúšku - 26 študentov s hodnotením:
   • hodnotenie "výborne" - 15 študentov,
   • hodnotenie "vyhovel" - 11 študentov.
  • Celkový výsledok štúdia:
   • hodnotenie "prospel s vyznamenaním" - 5 absolventi,
   • hodnotenie "prospel" - 21 absolventov.
 • Prehľad hodnotenia predmetu štátnej skúšky a bakalárskej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
 • Hodnotenie predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Hodnotenie bakalárksej práce v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 22.6.2020

Doplnkové informácie