Bakalárske štúdium: Aktuality

Priebeh a hodnotenie predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 (2018/19)

Priebeh výučby

Vyučovanie predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 (BPA1) sa bude konať formou individuálnych konzultácií študentov s vedúcim bakalárskej práce. V prípade bakalárskych prác z externého prostredia, študenti budú konzultovať s externým vedúcim práce a prideleným konzultantom z radov učiteľov KRIS. Študenti v prvý týždeň semestra navštívia prideleného učiteľa predmetu BPA1 (vedúci resp. v prípade externého zadania práce, konzultant bakalárskej práce), s ktorým sa dohodnú na termínoch ďalších konzultácií a ktorý im pripraví zadanie Bakalárskeho projektu súvisiace s témou bakalárskej práce. Mená jednotlivých vyučujúcich predmetu BPA1 sú zverejnené v dokumente .

Hodnotenie študentov

Vyučujúci predmetu BPA1 na začiatku semestra pripraví zadanie bakalárkeho projektu a v priebehu a na záver semestra hodnotí prácu študenta. Študenti v priebehu semestra vypracujú písomnú časť bakalárskeho projektu, ktorú na konci semestra odovzdajú príslušnému učiteľovi a následne prácu obhája na verejnej obhajobe bakalárskych projektov pred komisiou zloženou z učiteľov KRIS. Na písanie písomnej časti bakalárskeho projektu odporúčame študentom použiť šablónu, ktorá bude v priebehu semestra zverejnená v sekcii Dokumenty

Záverečné hodnotenie absolvovania predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 bude pozostávať z viacerých čiastkových hodnotení. Vyučujúci bude hodnotiť:

 1. Aktivitu študenta v priebehu semestra:

a) dochvíľnosť plnenia zadaných úloh,
b) samostatnosť pri plnení úloh.

 0 - 5 bodov

 0 - 5 bodov

 2. Písomnú časť Bakalárskeho projektu:

a) stupeň rozpracovania zadania projektu (1 bod za 10%),
b) formálnu a grafickú úpravu práce a gramatický prejav

 0 - 10 bodov

 0 - 5 bodov

 3. Obhajobu bakalárskeho projektu:

a) kvalitu spracovanej prezentácie,
b) kvalitu prednesu prezentácie (zrozumiteľnosť prejavu, dodržanie časového limitu, …),
c) pohotovosť a správnosť odpovedí na otázky.

 0 - 5 bodov

Spolu

 30 bodov

 

Podľa získaného počtu bodov bude študent ohodnotený známkou podľa tabuľky:

27 – 30 bodov

 A - výborne

24 – 26 bodov

 B - veľmi dobre

21 – 23 bodov

 C - dobre

18 – 20 bodov

 D - uspokojivo

15 – 17 bodov

 E - dostatočne

menej ako 15 bodov

 Fx -  nedostatočne

 

Harmonogram výučby predmetu

 24.09. – 28.09.2018

 Prvá konzultácia študentov s vyučujúcim BPA1.

  • dohodnutie termínov individuálnych konzultácií,
  • informovanie študentov o požiadavkách vedúceho / konzultanta,
  • zadanie úloh pre projekt.

 01.10. – 07.12.2018

 Samostatná práca študentov podľa pokynov vedúceho /  konzultanta bakalárskej  práce.

 03.12. – 07.12.2018

 Odovzdanie písomnej časti Bakalárskeho projektu vedúcemu / konzultantovi  bakalárskej práce

 10.12. – 21.12 2018

Verejné obhajoby Bakalárskych projektov podľa zvláštneho harmonogramu, ktorý bude zverejnený v priebehu semestra.

 

V Žiline dňa 19. 9. 2018

prof. Ing. Mária Franeková, PhD., garantka bakalárskeho štúdia

Spracoval Peter Nagy, študijný poradca

 

Výsledky štátnych skúšok bakalárskeho štúdia 2017/18

Prehľad výsledkov štátnych skúšok bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia:

  • Prehľad hodnotenia predmetu štátnej skúšky a bakalárskej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
  • Hodnotenie predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
  • Hodnotenie bakalárskej úráce v jednotlivých skúšobných komisiách Celkové hodnotenie štátnych skúšok a štúdia
  • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 29.6.2018

Doplnkové informácie