Bakalárske štúdium: Aktuality

Priebeh a hodnotenie predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 (2018/19)

Priebeh výučby

Vyučovanie predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 (BPA1) sa bude konať formou individuálnych konzultácií študentov s vedúcim bakalárskej práce. V prípade bakalárskych prác z externého prostredia, študenti budú konzultovať s externým vedúcim práce a prideleným konzultantom z radov učiteľov KRIS. Študenti v prvý týždeň semestra navštívia prideleného učiteľa predmetu BPA1 (vedúci resp. v prípade externého zadania práce, konzultant bakalárskej práce), s ktorým sa dohodnú na termínoch ďalších konzultácií a ktorý im pripraví zadanie Bakalárskeho projektu súvisiace s témou bakalárskej práce. Mená jednotlivých vyučujúcich predmetu BPA1 sú zverejnené v dokumente .

Hodnotenie študentov

Vyučujúci predmetu BPA1 na začiatku semestra pripraví zadanie bakalárkeho projektu a v priebehu a na záver semestra hodnotí prácu študenta. Študenti v priebehu semestra vypracujú písomnú časť bakalárskeho projektu, ktorú na konci semestra odovzdajú príslušnému učiteľovi a následne prácu obhája na verejnej obhajobe bakalárskych projektov pred komisiou zloženou z učiteľov KRIS. Na písanie písomnej časti bakalárskeho projektu odporúčame študentom použiť šablónu, ktorá bude v priebehu semestra zverejnená v sekcii Dokumenty

Záverečné hodnotenie absolvovania predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 bude pozostávať z viacerých čiastkových hodnotení. Vyučujúci bude hodnotiť:

 1. Aktivitu študenta v priebehu semestra:

a) dochvíľnosť plnenia zadaných úloh,
b) samostatnosť pri plnení úloh.

 0 - 5 bodov

 0 - 5 bodov

 2. Písomnú časť Bakalárskeho projektu:

a) stupeň rozpracovania zadania projektu (1 bod za 10%),
b) formálnu a grafickú úpravu práce a gramatický prejav

 0 - 10 bodov

 0 - 5 bodov

 3. Obhajobu bakalárskeho projektu:

a) kvalitu spracovanej prezentácie,
b) kvalitu prednesu prezentácie (zrozumiteľnosť prejavu, dodržanie časového limitu, …),
c) pohotovosť a správnosť odpovedí na otázky.

 0 - 5 bodov

Spolu

 30 bodov

 

Podľa získaného počtu bodov bude študent ohodnotený známkou podľa tabuľky:

27 – 30 bodov

 A - výborne

24 – 26 bodov

 B - veľmi dobre

21 – 23 bodov

 C - dobre

18 – 20 bodov

 D - uspokojivo

15 – 17 bodov

 E - dostatočne

menej ako 15 bodov

 Fx -  nedostatočne

 

Harmonogram výučby predmetu

 24.09. – 28.09.2018

 Prvá konzultácia študentov s vyučujúcim BPA1.

  • dohodnutie termínov individuálnych konzultácií,
  • informovanie študentov o požiadavkách vedúceho / konzultanta,
  • zadanie úloh pre projekt.

 01.10. – 07.12.2018

 Samostatná práca študentov podľa pokynov vedúceho /  konzultanta bakalárskej  práce.

 03.12. – 07.12.2018

 Odovzdanie písomnej časti Bakalárskeho projektu vedúcemu / konzultantovi  bakalárskej práce

 10.12. – 21.12 2018

Verejné obhajoby Bakalárskych projektov podľa zvláštneho harmonogramu, ktorý bude zverejnený v priebehu semestra.

 

V Žiline dňa 19. 9. 2018

prof. Ing. Mária Franeková, PhD., garantka bakalárskeho štúdia

Spracoval Peter Nagy, študijný poradca

 

Prihlasovanie na bakalárske práce pre akademický rok 2018/2019

Podľa §24 Študijného poriadku EF ŽU vypisuje vedúci Katedry riadiacich a informačných systémov témy bakalárskych prác na akademický rok 2018/2019. Zoznam vypísaných tém s prehľadom aktuálneho stavu prihlasovania je v priloženom zozname Zoznam tém bakalárskych prác

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2018/2019 študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia, sa na uverejnené témy môžu prihlásiť najneskôr do dňa zápisu do 3. ročníka bakalárskeho štúdia (18.9.2018).
Študenti sa na tému BP prihlásia po predbežnej konzultácii s vedúcim bakalárskej práce. Samotné prihlásenie študenta na zvolenú témy vykoná na pokyn vedúceho záverečnej práce študijný poradca, prípadne sekretárka KRIS prostredníctvom informačného systému Vzdelávanie. Na oboznámenie sa s témami vypísaných bakalárskych prác a získanie prehľadu o aktuálne dostupných témach je potrebné si najskôr v hornej časti stránky zvoliť akademický rok 2018/2019 a potom si v menu vľavo vybrať položku Záverečné práce
 
Študentom, ktorí sa do stanoveného termínu neprihlásia na žiadnu tému, tému bakalárskej práce pridelí vedúci katedry RIS.


V Žiline dňa 11.7.2018
Peter Nagy  
študijný poradca
 
 
 

Výsledky štátnych skúšok bakalárskeho štúdia 2017/18

Prehľad výsledkov štátnych skúšok bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia:

  • Prehľad hodnotenia predmetu štátnej skúšky a bakalárskej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
  • Hodnotenie predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
  • Hodnotenie bakalárskej úráce v jednotlivých skúšobných komisiách Celkové hodnotenie štátnych skúšok a štúdia
  • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 29.6.2018

Doplnkové informácie