Bakalárske štúdium: Aktuality

Priebeh a hodnotenie predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 (2017/18)

Priebeh výučby

Vyučovanie predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 (BPA1) sa bude konať formou individuálnych konzultácií študentov s vedúcim bakalárskej práce. V prípade bakalárskych prác z externého prostredia, študenti budú konzultovať s externým vedúcim práce a prideleným konzultantom z radov učiteľov KRIS. Študenti v prvý týždeň semestra navštívia vedúceho resp. v prípade externého zadania práce, konzultanta bakalárskej práce, s ktorým sa dohodnú na termínoch ďalších konzultácií a ktorý im pripraví zadanie Bakalárskeho projektu súvisiace s témou bakalárskej práce. Mená vedúcich bakalárskych prác a  konzultantov pridelených pre témy bakalárskych prác zadaných z externého prostredia sú zverejnené v dokumente .

Hodnotenie študentov

Vedúci (konzultant) bakalárskej práce na začiatku semestra pripraví zadanie bakalárkeho projektu a v priebehu a na záver semestra hodnotí prácu študenta. Študenti v priebehu semestra vypracujú písomnú časť bakalárskeho projektu, ktorú na konci semestra odovzdajú vedúcemu / konzultantovi bakalárskej práce a následne prácu obhája na verejnej obhajobe bakalárskych projektov pred komisiou zloženou z učiteľov KRIS. Na písanie písomnej časti bakalárskeho projektu odporúčame študentom použiť šablónu, ktorá bude v priebehu semestra zverejnená v sekcii Dokumenty

Záverečné hodnotenie absolvovania predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 bude pozostávať z viacerých čiastkových hodnotení. Vyučujúci bude hodnotiť:

 1. Aktivitu študenta v priebehu semestra:

a) dochvíľnosť plnenia zadaných úloh,
b) samostatnosť pri plnení úloh.

 0 - 5 bodov

 0 - 5 bodov

 2. Písomnú časť Bakalárskeho projektu:

a) stupeň rozpracovania zadania projektu (1 bod za 10%),
b) formálnu a grafickú úpravu práce a gramatický prejav

 0 - 10 bodov

 0 - 5 bodov

 3. Obhajobu bakalárskeho projektu:

a) kvalitu spracovanej prezentácie,
b) kvalitu prednesu prezentácie (zrozumiteľnosť prejavu, dodržanie časového limitu, …),
c) pohotovosť a správnosť odpovedí na otázky.

 0 - 5 bodov

Spolu

 30 bodov

 

Podľa získaného počtu bodov bude študent ohodnotený známkou podľa tabuľky:

27 – 30 bodov

 A - výborne

24 – 26 bodov

 B - veľmi dobre

21 – 23 bodov

 C - dobre

18 – 20 bodov

 D - uspokojivo

15 – 17 bodov

 E - dostatočne

menej ako 15 bodov

 Fx -  nedostatočne

 

Harmonogram výučby predmetu

 25.09. – 29.09.2017

 Prvá konzultácia študentov s vedúcim / konzultantom práce.

  • dohodnutie termínov individuálnych konzultácií,
  • informovanie študentov o požiadavkách vedúceho / konzultanta,
  • zadanie úloh pre projekt.

 02.10. – 01.12.2017

 Samostatná práca študentov podľa pokynov vedúceho /  konzultanta bakalárskej  práce.

 04.12. – 08.12.2017

 Odovzdanie písomnej časti Bakalárskeho projektu vedúcemu / konzultantovi  bakalárskej práce

 11.12. – 22.12 2017

Verejné obhajoby Bakalárskych projektov podľa zvláštneho harmonogramu, ktorý bude zverejnený v priebehu semestra.

 

V Žiline dňa 20. 9. 2017                     prof. Ing. Mária Franeková, PhD., garant bakalárskeho štúdia

Spracoval Peter Nagy, študijný poradca

 

Výsledky štátnych skúšok bakalárskeho štúdia 2016/17

Prehľad výsledkov štátnych skúšok bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia v akademickom roku 2016/2017:

  • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a bakalárskej práce 
  • Hodnotenie predmetov štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách 
  • Celkové hodnotenie štátnych skúšok a bakalárskeho štúdia 
  • Trend priemerných známok na štátnych skúškach 

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 26.6.2017

Doplnkové informácie