Bakalárske štúdium: Aktuality

Priebeh a hodnotenie predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 (2017/18)

Priebeh výučby

Vyučovanie predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 (BPA1) sa bude konať formou individuálnych konzultácií študentov s vedúcim bakalárskej práce. V prípade bakalárskych prác z externého prostredia, študenti budú konzultovať s externým vedúcim práce a prideleným konzultantom z radov učiteľov KRIS. Študenti v prvý týždeň semestra navštívia vedúceho resp. v prípade externého zadania práce, konzultanta bakalárskej práce, s ktorým sa dohodnú na termínoch ďalších konzultácií a ktorý im pripraví zadanie Bakalárskeho projektu súvisiace s témou bakalárskej práce. Mená vedúcich bakalárskych prác a  konzultantov pridelených pre témy bakalárskych prác zadaných z externého prostredia sú zverejnené v dokumente .

Hodnotenie študentov

Vedúci (konzultant) bakalárskej práce na začiatku semestra pripraví zadanie bakalárkeho projektu a v priebehu a na záver semestra hodnotí prácu študenta. Študenti v priebehu semestra vypracujú písomnú časť bakalárskeho projektu, ktorú na konci semestra odovzdajú vedúcemu / konzultantovi bakalárskej práce a následne prácu obhája na verejnej obhajobe bakalárskych projektov pred komisiou zloženou z učiteľov KRIS. Na písanie písomnej časti bakalárskeho projektu odporúčame študentom použiť šablónu, ktorá bude v priebehu semestra zverejnená v sekcii Dokumenty

Záverečné hodnotenie absolvovania predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 bude pozostávať z viacerých čiastkových hodnotení. Vyučujúci bude hodnotiť:

 1. Aktivitu študenta v priebehu semestra:

a) dochvíľnosť plnenia zadaných úloh,
b) samostatnosť pri plnení úloh.

 0 - 5 bodov

 0 - 5 bodov

 2. Písomnú časť Bakalárskeho projektu:

a) stupeň rozpracovania zadania projektu (1 bod za 10%),
b) formálnu a grafickú úpravu práce a gramatický prejav

 0 - 10 bodov

 0 - 5 bodov

 3. Obhajobu bakalárskeho projektu:

a) kvalitu spracovanej prezentácie,
b) kvalitu prednesu prezentácie (zrozumiteľnosť prejavu, dodržanie časového limitu, …),
c) pohotovosť a správnosť odpovedí na otázky.

 0 - 5 bodov

Spolu

 30 bodov

 

Podľa získaného počtu bodov bude študent ohodnotený známkou podľa tabuľky:

27 – 30 bodov

 A - výborne

24 – 26 bodov

 B - veľmi dobre

21 – 23 bodov

 C - dobre

18 – 20 bodov

 D - uspokojivo

15 – 17 bodov

 E - dostatočne

menej ako 15 bodov

 Fx -  nedostatočne

 

Harmonogram výučby predmetu

 25.09. – 29.09.2017

 Prvá konzultácia študentov s vedúcim / konzultantom práce.

  • dohodnutie termínov individuálnych konzultácií,
  • informovanie študentov o požiadavkách vedúceho / konzultanta,
  • zadanie úloh pre projekt.

 02.10. – 01.12.2017

 Samostatná práca študentov podľa pokynov vedúceho /  konzultanta bakalárskej  práce.

 04.12. – 08.12.2017

 Odovzdanie písomnej časti Bakalárskeho projektu vedúcemu / konzultantovi  bakalárskej práce

 11.12. – 22.12 2017

Verejné obhajoby Bakalárskych projektov podľa zvláštneho harmonogramu, ktorý bude zverejnený v priebehu semestra.

 

V Žiline dňa 20. 9. 2017                     prof. Ing. Mária Franeková, PhD., garant bakalárskeho štúdia

Spracoval Peter Nagy, študijný poradca

 

Výsledky štátnych skúšok bakalárskeho štúdia 2016/17

Prehľad výsledkov štátnych skúšok bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia v akademickom roku 2016/2017:

  • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a bakalárskej práce 
  • Hodnotenie predmetov štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách 
  • Celkové hodnotenie štátnych skúšok a bakalárskeho štúdia 
  • Trend priemerných známok na štátnych skúškach 

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 26.6.2017

Prihlasovanie na bakalárske práce pre akademický rok 2017/2018

Podľa §24 Študijného poriadku EF ŽU vypisuje vedúci Katedry riadiacich a informačných systémov témy bakalárskych prác pre akademický rok 2017/2018. Zoznam vypísaných tém je v priloženom zozname Zoznam tém bakalárskych prác

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2017/2018 študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia, sa na uverejnené témy môžu prihlásiť najneskôr do dňa zápisu do 3. ročníka bakalárskeho štúdia.
Študenti sa na tému BP prihlásia po predbežnej konzultácii s vedúcim bakalárskej práce. Samotné prihlásenie na tému vykoná na pokyn vedúceho záverečnej práce študijný poradca, prípadne sekretárka KRIS prostredníctvom informačného systému Vzdelávanie. Na oboznámenie sa s vypísanými témami bakalárskych prác a získanie prehľadu o aktuálne dostupných (neobsadených) témach je potrebné si najskôr v hornej časti stránky zvoliť akademický rok 2017/2018 a potom si v menu vľavo vybrať položku Záverečné práce
 
 
Študentom, ktorí sa do stanoveného termínu neprihlásia na žiadnu tému, tému bakalárskej práce pridelí vedúci katedry RIS.


V Žiline dňa 6.6.2017
Peter Nagy  
študijný poradca
 
 
 

Doplnkové informácie