Bakalárske štúdium: Aktuality

Odovzdávanie bakalárskych prác 2018

Odovzdanie práce

Študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia odovzdajú bakalársku prácu dňa 5. júna 2018. Prácu odovzdajú na sekretariáte KRIS (miestnosť AB 222) sekretárke KRIS pani Kláre Berešíkovej v čase od 9.00 do 11.00. Študenti odovzdajú:

 • 2 výtlačky bakalárskej práce zviazané v mäkkej nerozoberateľnej väzbe (označenie EDIS V2) jednotného vzoru Elektrotechnicekj fakulty, ktorý bol schválený kolégiom rektorky ŽU a kolégiom dekana EF;
 • v každom odovzdanom výtlačku bude vložené CD resp. DVD, ktorého obsahom bude plný text bakalárskej práce v rovnakom znení, ako má odovzdaná tlačená verzia práce a v rovnakom znení, aké študent vložil do systému na evidenciu záverečných prác Žilinskej univerzity (EZP). Okrem textu práce bude na CD ďalší obsah podľa usmernenia vedúceho práce - napríklad spustiteľná verzia programu, ktorý je výsledkom práce, zdrojové kódy programu, simulačné modely a výsledky simulácií, atď.;
 • v prípade softvérového výstupu záverečnej práce (spustiteľný program, simulačný model a pod.) je povinnou prílohou záverečnej práce návod na obsluhu programu, prípadne návod na jeho inštaláciu podľa usmernenia vedúceho práce;
 • vytlačené potvrdenie o vložení práce do EZP na kontrolu originality s vlastnoručným podpisom;
 • 2 výtlačky Protokolu o kontrole originality získaného zo systému EZP;
 • 2 výtlačky licenčnej zmluvy medzi autorom práce a Elektrotechnickou fakultou UNIZA s vlastnoručným podpisom študenta;
 • ak je súčasťou bakalárskej práce funkčná vzorka, študent vzorku odovzdá vedúcemu práce, v prípade externého vedúceho práce funkčnú vzorku odovzdá konzultantovi z KRIS.

Študenti, ktorí neodovzdajú bakalársku prácu v určenom termíne, požiadajú písomne vedúceho KRIS o určenie náhradného termínu odovzdania bakalárskej práce a svoju žiadosť odôvodnia.

Poznámka:
Po vykonaní štátnej skúšky bude študentovi vrátená kópia bakalárskej práce (verzia práce, v ktorej je zaviazaná kópia zadania BP), originál práce bude archivovaný v knižnici KRIS.

Väzba bakalárskej práce

Bakalárska práca sa odovzdáva v mäkkej nerozoberateľnej väzbe s obalom z potlačeného laminovaného papiera s jednotnými dizajnom Elektrotechnickej fakulty ŽU.

Na prednej strane obalu sa uvedú nasledujúce náležitosti:

 • názov školy (Žilinská univerzita)
 • názov fakulty (Elektrotechnická fakulta)
 • evidenčné číslo bakalárskej práce uvedené v zadaní bakalárskej práce
 • názov témy bakalárskej práce
 • označenie druhu práce (bakalárska práca)
 • miesto a kalendárny rok odovzdania práce (Žilina, 2018)
 • priezvisko a meno študenta

Na chrbte práce sa uvedie:

 • evidenčné číslo bakalárskej práce rovnaké, ako na prednej strane
 • priezvisko a meno študenta

Vzor obalu bakalárskej práce

Výrobu obalu spolu s väzbou bakalárskej práce zabezpečuje EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity. EDIS sídli v Hospodárskom bloku (blok HB) cca 100 m od Novej Menzy. K vyhotoveniu  je potrebné priniesť vytlačený text bakalárskej práce spolu s údajmi, ktoré budú uvedené na obale záverečnej práce. Štandardná lehota na vyhotovenie väzby sú 3 pracovné dni (za príplatok je možné aj vyhotovenie väzby do 24, resp. 48 hodín). Cena väzby jedného výtlačku práce do 3 pracovných dní je 5 €. Prácu je možné nechať si v EDIS-e aj vytlačiť. Podklady je potrebné doniesť vo formáte PDF. Obaly si možno objednať osobne alebo prostredníctvom webovej stránky vydavateľstva EDIS (tlacdiplomovky.uniza.sk) vopred. Pri objednávke je potrebné stanoviť počet listov práce (+/- 10 listov), zaslať titulný list práce, určiť počet kusov a druh väzby (mäkká - V2). V prípade vopred objednanej výroby obalu záverečnej práce trvá zviazanie práce 24 hodín. Viac informácií možno nájsť na www.edis.uniza.sk. Tlač a väzbu bakalárskej práce si možno objednať aj elektronicky na webovej stránke vydavateľstva tlacdiplomovky.uniza.sk.

Prílohy sú štandardne zviazané spolu s textom bakalárskej práce v nerozoberateľnej väzbe. V prípade, že do práce budú vkladané samostatné prílohy, ktoré nemožno zaviazať spolu s textom, na zadnom liste obalu sa môže vyrobiť páska na vloženie príloh (podľa počtu príloh je cena pásky 0,40 až 0,80 €). Pretože súčasťou odovzdanej práce musí byť aj CD resp. DVD, súčasťou obalu bakalárskej práce musí byť aj obálka na CD/DVD. Cena papierovej obálky je 0,10 €, cena samolepiaceho priesvitného obalu je 0,70 €:

Kontakt:

Marcela Kaháková 

tel.: 041/513 49 01, 0917 210 671

e-mail: tlacdiplomovky@uniza.sk

Otváracie hodiny:

Každý pracovný deň
od 08.00 do 11.00

a
od 12.00 do 15.30

 

 

 

 

 

Študenti, ktorí nemajú záujem o zviazanie práce vo vydavateľstve EDIS, môžu využiť služby ľubovoľného dodávateľa a vo vydavateľstve EDIS si objednať len tlač a výrobu obalu záverečnej práce.

Kontrola originality práce

Podľa zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byť každá odovzdaná záverečná práca podrobená kontrole originality. Na EF ŽU sa kontrola originality vykoná v súlade so Smernicou ŽU č. 103/2012. Na vykonanie kontroly originality záverečnej práce je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

 1. Aktivovať si alebo získať prístupový účet do systému na evidenciu záverečných prác Žilinskej univerzity (EZP).
 2. Po prihlásení do EZP vložiť záverečnú prácu vo formáte PDF, zadať základné údaje o práci a práci nastaviť stav "Označené pre export".
 3. Vypísať formulár licenčnej zmluvy, vložené údaje uložiť a následne vygenerovať licenčnú zmluvu spolu s potvrdením o vložení práce do EZP. Vytlačená licenčná zmluva spolu s potvrdením sa odovzdávajú spolu so záverečnou prácou.
 4. Vložená záverečná práca sa automaticky odošle do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP), kde sa tiež automaticky vykoná kontrola originality.
 5. Výsledok kontroly originality záverečnej práce sa automaticky odošle do EZP ŽU.
 6. Autor práce si pred odovzdaním tlačenej verzie záverečnej práce v EZP pozrie výsledok kontroly originality a protokol o kontrole originality vytlačí a odovzdá spolu so záverečnou prácou. V prípade veľmi rozsiahleho protokolu, študent vytlačí len úvodnú stranu resp. strany so zoznamom prác s nadprahovou hodnotou podobnosti. Ďalšie strany s detailami o zistených podobnostiach tlačiť netreba.
 7. Školiteľ záverečnej práce sa na základe protokolu o kontrole originality vo svojom posudku záverečnej práce vyjadrí k tomu, či práca je originálna alebo ide o plagiát. V prípade, že prácu považuje za plagiát, prácu klasifikuje známkou Fx.
 8. Školiteľ aj oponent záverečnej práce vypracujú posudok záverečnej práce, ktorý vo formáte PDF vložia do EZP, takže študent má možnosť prečítať si posudok svojej práce. Posudky budú najmenej 3 pracovné dni pred termínom štátnej skúšky k dispozícii aj v tlačenej podobe s podpisom školiteľa alebo oponenta na sekretariáte KRIS, kde si ich študenti môžu prezrieť.
 9. Štátnu skúšku môže vykonať len študent, ktorý splnil všetky povinnosti stanovené študijným programom a jeho záverečná práca nebola hodnotená známkou "FX-nedostatočne" súčasne od vedúceho aj oponenta.

Podrobný postup vloženia práce do EZP, vytvorenia licenčnej zmluvy, potvrdenia o vložení práce ako aj získania protokolu o kontrole originality je uvedený v priloženom dokumente Postup vloženia práce do EZP, vytvorenia licenčnej zmluvy a získania protokolu o kontrole originality.

Spracoval Peter Nagy, študijný poradca

 

Priebeh a hodnotenie predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 2 (2017/18)

Priebeh výučby

Vyučovanie predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 2 (BPA2) bude prebiehať analogicky ako vyučovanie predmetu BPA1 v zimnom semestri - bude sa konať formou individuálnych konzultácií študentov s vedúcim bakalárskej práce. V prípade bakalárskych prác z externého prostredia, študenti budú konzultovať s externým vedúcim práce a prideleným konzultantom z radov učiteľov KRIS. 

Hodnotenie študentov

Vedúci (konzultant) bakalárskej práce na začiatku semestra pripraví zadanie bakalárkeho projektu a v priebehu a na záver semestra hodnotí prácu študenta. Študenti v priebehu semestra vypracujú písomnú časť bakalárskeho projektu, ktorú na konci semestra odovzdajú vedúcemu / konzultantovi bakalárskej práce a následne prácu obhája na verejnej obhajobe bakalárskych projektov pred komisiou zloženou z učiteľov KRIS. Na písanie písomnej časti bakalárskeho projektu odporúčame študentom použiť šablónu, ktorá bude v priebehu semestra zverejnená v sekcii Dokumenty

Záverečné hodnotenie absolvovania predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 1 bude pozostávať z viacerých čiastkových hodnotení. Vyučujúci bude hodnotiť:

 1. Aktivitu študenta v priebehu semestra:

a) dochvíľnosť plnenia zadaných úloh,
b) samostatnosť pri plnení úloh.

 0 - 5 bodov

 0 - 5 bodov

 2. Písomnú časť Bakalárskeho projektu:

a) stupeň rozpracovania zadania projektu (1 bod za 10%),
b) formálnu a grafickú úpravu práce a gramatický prejav

 0 - 10 bodov

 0 - 5 bodov

 3. Obhajobu bakalárskeho projektu:

a) kvalitu spracovanej prezentácie,
b) kvalitu prednesu prezentácie (zrozumiteľnosť prejavu, dodržanie časového limitu, …),
c) pohotovosť a správnosť odpovedí na otázky.

 0 - 5 bodov

Spolu

 30 bodov

 

Podľa získaného počtu bodov bude študent ohodnotený známkou podľa tabuľky:

27 – 30 bodov

 A - výborne

24 – 26 bodov

 B - veľmi dobre

21 – 23 bodov

 C - dobre

18 – 20 bodov

 D - uspokojivo

15 – 17 bodov

 E - dostatočne

menej ako 15 bodov

 Fx -  nedostatočne

 

Harmonogram výučby predmetu

 19.02. – 23.02.2018

Prvá konzultácia študentov s vedúcim / konzultantom práce.

 • dohodnutie termínov individuálnych konzultácií,
 • informovanie študentov o požiadavkách vedúceho / konzultanta,
 • zadanie úloh pre projekt.

 26.02. – 27.04.2018

Samostatná práca študentov podľa pokynov vedúceho /  konzultanta bakalárskej  práce.

 30.04. – 04.05.2018

Odovzdanie písomnej časti Bakalárskeho projektu vedúcemu / konzultantovi bakalárskej práce

 30.04. – 11.05 2018

Verejné obhajoby Bakalárskych projektov podľa zvláštneho harmonogramu, ktorý bude zverejnený v priebehu semestra.

 

V Žiline dňa 16. 2. 2018                     prof. Ing. Mária Franeková, PhD., garant bakalárskeho štúdia

Spracoval Peter Nagy, študijný poradca

 

Výsledky štátnych skúšok bakalárskeho štúdia 2016/17

Prehľad výsledkov štátnych skúšok bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia v akademickom roku 2016/2017:

 • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a bakalárskej práce 
 • Hodnotenie predmetov štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách 
 • Celkové hodnotenie štátnych skúšok a bakalárskeho štúdia 
 • Trend priemerných známok na štátnych skúškach 

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 26.6.2017

Doplnkové informácie