Profesor Spalek odišiel do dôchodku

prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.

Dňa 31.8.2021 ukončil svoje pracovné pôsobenie na KRIS a po 40 rokoch nepretržitého pôsobenia na katedre odišiel do dôchodku pán prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.

Pán profesor absolvoval vysokoškoské štúdium v odbore Oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave na vtedajšej Katedre blokov a spojov, ktorá bola jednou z profilových katedier Strojníckej a elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravnej v Žiline v roku 1976. Vzápätí bol prijatý na internú apširantúru (dnešné denné doktorandské štúdium) na svojej materskej katedre. Štúdium úspešne absolvoval a vedeckú hodnosť kandidát vied (CSc.) získal v roku 1980. 

V roku 1981 nastúpil ako odborný asistent na Katedru blokov a spojov (dnešná Katedra riadiacich a informačných systémov) a v tejto funkcii pôsobil do roku 1995. V tomto roku úspešne obhájil habilitačnú prácu vo vednom odbore Telekomunikačná a zabezpečovacia technika a až do roku 2003 pôsobil na funkčnom mieste docent. V rokoch 2003 až 2010 bol mimoriadnym profesorom. V roku 2010 úspešne absolvoval inauguračné konanie a bol menovaný profesorom na KRIS v študijnom odbore Automatizácia.

V roku 2003 uspel vo výberovom konaní a stal sa vedúcim Katedry riadiacich a informačných systémov. Vo funkcii vedúceho katedry pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku v auguste 2021.

Vo svojej pedagogickej činnosti sa prof. Spalek pôvodne orientoval na výučbu predmetov z oblasti elektroniky pre oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, programovateľných elektronických systémov, neskôr riadiacich systémov. Po habilitácii a inaugurácii sa začal venovať aj oblasti riadiacich systémov s prvkami umelej inteligencie a neskôr aj oblasti inteligentných dopravných systémov.

Je spoluautorom vedeckej monografie Rozhodovanie a riadenie s podporou umelej inteligencie (2005) a vysokoškolských učebníc Analýza a řízení rizik v dopravě (2008), Aplikovaná telematika (2015). Podieľal sa na zostavení odbornej publikácie Technológie a služby inteligentnej dopravy (2007), je autorom alebo spoluautorom ďalších 150 publikácií vo vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch z konferencií.

Pánovi profesorovi prajeme do ďalšieho života predovšetkým pevné zdravie, veľa energie a optimizmu a dlhé užívanie zaslúženého dôchodku.