Prihláška na štátnu skúšku

Upozorňujeme študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného  programu Riadenie procesov, že podľa platného študijného poriadku pre 1. a 2. studeň vysokoškolského štúdia UNIZA sú povinní prihlásiť sa na štátnu skúšku. Na štátnu skúšku sa prihlásia študenti, ktorí splnili všetky študijné povinnosti a v stanovenom termíne odovzdali záverečnú prácu. Študenti sa na štátnu skúšku prihlásia najneskôr do 5 pracovných dní od termínu odovzdania záverečnej práce.

Študenti sa na štátnu skúšku prihlásia vyplnením tlačiva, v ktorom uvedú svoje meno a priezvisko, tému záverečnej práce, meno vedúceho záverečnej práce, termín štátnej skúšky na ktorý sa prihlasujú (riadny, 1. opravný, 2. opravný) a explicitne vyjadria, že sa prihlasujú na obhajobu záverečnej práce a skúšku z predmetu štátnej skúšky. Vyplnené tlačivo odošlú v elektronickej podobe študijnému poradcovi (email: peter.nagy@uniza.sk). Študijný poradca prihlášky na štátnu skúšku vytlačí a študent vytlačenú prihlášku vlastnoručne podpíše v deň konania štátnej skúšky. Bez prihlásenia na štátnu skúšku nebude študent zaradený do harmonogramu štátnych skúšok.

Tlačivo prihlášky na štátnu skúšku v bakalárskom stupni štúdia:

Tlačivo prihlášky na štátnu skúšku v inžinierskom stupni štúdia: