Odovzdávanie záverečných prác

Termín odovzdania práce

Podľa platného akademického kalendára odovzdajú študenti záverečné práce nasledovne:

 • študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov odovzdajú diplomové práce dňa 2.5.2022,
 • študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia odovzdajú dňa 16.5.2022.

Záverečné práce sa v akademickom roku 2021/2022 odovzdávajú elektronicky

Postup odovzdania práce

1. Obsah odovzdávanej práce

Študent vypracuje textovú časť záverečnej práce v súlade s Metodickým usmernením č. 3/2022 k Smernici o záverečných prácach a jeho prílohou 1 a prílohou 2. Na vypracovanie textovej časti záverečnej práce môže využiť pripravenú šablónu pre textový editor MS Word dostupnú na webe KRIS (šablóna bakalárskej práce, šablóna diplomovej práce). 

Upozorňujeme študentov na povinnosť vložiť do textu práce elektronickú podobu (sken) zadania záverečnej práce s podpisom vedúceho katedry. Zadanie sa vloží do textu na určenú stranu ako obrázok zväčšený na celú šírku strany.

Prílohová časť práce obsahuje stranu so zoznamom príloh, na ktorej sú uvedené všetky prílohy vrátane voľne vložených príloh a dátového nosiča s textom záverečnej práce, ktorý je povinnou prílohou záverečnej práce. Okrem textu záverečnej práce študent na dátový nosič  nahrá ďalšie prílohy podľa pokynov vedúceho prípadne konzultanta záverečnej práce (napríklad zdrojový kód programu vytvoreného v rámci riešenia práce, inštalačné a/alebo spustiteľné súbory vytvorených programov, súbory s vytvoreným modelom, výsledkami merania, atď.). V prípade, že výsledkom záverečnej práce je funkčná vzorka, počítačová aplikácia, počítačový model alebo iný typ prakticky použiteľného výstupu, povinnou súčasťou záverečnej práce je návod na obsluhu a v prípade počítačových aplikácií aj návod na inštaláciu programu.

Prílohy záverečnej práce, ktoré nie je možné zviazať ako súčasť textu záverečnej práce sa vložia po pásik alebo do vrecka pripevneného na zadnej strane obalu práce, prípadne sa podľa potreby použije inak upravený obal záverečnej práce, ktorý umožní vloženie požadovaných príloh. Záznamové médiá s obsahom textu záverečnej práce a ďalším obsahom v elektronickej forme musia byť čitateľne označené. Popis média musí obsahovať meno autora, názov záverečnej práce, evidenčné číslo práce a  akademický rok, v ktorom je záverečná práca odovzdaná a obhajovaná.

Odovzdávaná záverečná práca v listinnej (tlačenej) podobe musí byť zhodná s jej digitálnou verziou vloženou do systému na evidenciu záverečných prác Žilinskej univerzity a s verziou uloženou na dátovom nosiči v prílohe záverečnej práce. 

2. Odovzdanie elektronickej verzie práce

Elektronickú verziu práce vo formáte PDF vrátane textových a grafických príloh určených vedúcim práce študenti v stanovenom termíne vložia do systému na evidenciu záverečných prác Žilinskej univerzity v Žiline (EZP). Rámcový postup vloženia elektronickej verzie práce do EZP je nasledujúci:

 1. Študent si prostredníctvom služieb UNIZA Network Management Systems (NMS) aktivuje užívateľský účet služieb systému NMS a prístup k službe EZP.
  V prípade, že si študent v minulosti aktivoval účet na získanie prístupu k iným službám LDAP (napríklad prístup k UNIZA-WIFI, vzdialené prihlásenie do siete UNIZA prostredníctvom VPN a pod.), môže tento krok preskočiť.
 2. Po prihlásení k systému EZP študent prostredníctvom  zadávacieho formulára vloží do systému súbor s textom záverečnej práce, prípadne súbory s prílohami, vyplní všetky potrebné informácie o práci (názov práce a abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku, kľúčové slová, meno vedúceho a oponenta záverečnej práce, v prípade vedúceho alebo oponenta z externého prostredia aj údaje o ich pracovisku) a údaje formulára uložia.
 3. Po vložení práce študent vyplní licenčnú zmluvu, údaje uloží a následne práci nastaví stav "Označené pre export". Po potvrdení stavu práce nie je možné meniť informácie o vloženej práci ani vložiť novú verziu záverečnej práce.
 4. Vygenerovanú licenčnú zmluvu spolu s potvrdením o vložených súboroch vytlačí poverený pracovník katedry a študent tieto dokumenty podpíše v deň konania štátnej skúšky.
 5. Po spracovaní vloženej záverečnej práce v centrálnom registri záverečných prác sa v zázname k záverečnej práci objaví výsledok kontroly originality.
 6. Posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce budú v zázname k záverečnej práci dostupné po ich vytvorení a vložení najneskôr 3 pracovné dni pred termínom štátnej skúšky.

Podrobné pokyny s podrobným postupom pri vykonávaní jednotlivých činností sú uvedené v priloženom dokumente

3. Odovzdanie tlačenej verzie práce

Odovzdanie tlačenej verzie záverečnej práce sa uskutoční elektronickou cestou s využitím služieb Vydavateľstva Žilinskej univerzity EDIS bez potreby osobnej účasti študenta prostredníctvom nasledujúcich krokov: 

 1. Zároveň s nahratím elektronickej verzie záverečnej práce do EZP si študent prostredníctvom on-line objednávkového systému vydavateľstva EDIS objedná zhotovenie 2 kusov tlačenej verzie svojej záverečnej práce. Ak si študent objedná tlač a zviazanie záverečnej práce do termínu odovzdania záverečnej práce stanoveného Akademickým kalendárom FEIT pre akademický rok 2021/2022, bude sa záverečná práca považovať za odovzdanú. Študent zodpovedá za to, že verzia zaslaná do EDISu bude totožná s verziou nahratou do EZP.
 2. Študent si prostredníctvom objednávkového systému EDIS objedná:
  • výrobu obalu záverečnej práce, pričom pre bakalársku prácu si objedná mäkkú väzbu typu  V2, pre diplomovú prácu si objedná väzbu v tvrdých doskách typu V8L v aktuálne platom dizajne UNIZA,
  • tlač a zviazanie 2 výtlačkov záverečnej práce; súčasne s objednávkou obalu študent odošle textovú časť tlačenej záverečnej práce vo formáte PDF s vloženým elektronickým zadaním záverečnej práce a textové alebo grafické prílohy, ktoré majú byť samostatne vložené v záverečnej práci; v prípade samostatne vkladaných príloh v objednávke uvedie spôsob vloženia príloh (samolepiace vrecko na max 10 strán A4 alebo pásik na max 60 strán A4),
  • spolu s tlačou záverečnej práce si študent môže objednať aj napálenie a potlač CD/DVD; v takom prípade odošle všetky súbory, ktoré majú byť napálené na mailovú adresu edis.grafik@uniza.sk, príp. cez uschovna.cz alebo cez osobné cloudové úložisko Microsoft OneDrive. V prípade, že študent si neobjedná napálenie a potlač CD/DVD, je povinný doručiť záznamové médium s textovou časťou záverečnej práce a ďalšími prílohami podľa pokynov vedúceho práce poverenému pracovníkovi KRIS najneskôr 5 pracovných dní po objednaní tlače záverečnej práce.
 3. Na základe objednávky pracovník EDIS vytvorí faktúru, ktorú elektronicky zašle študentovi. Študent faktúru uhradí prostredníctvom platobného portálu eMany. Vydavateľstvo EDIS bude hotové záverečné práce distribuovať na Referát pre vzdelávanie FEIT až po úhrade vystavenej faktúry. Štandardná doba na spracovanie objednávky tlače a väzby záverečnej práce je 5 pracovných dní.  
 4. Študent zodpovedá za včasné objednanie, vloženie záverečnej práce pre tlač a väzbu, ako aj úhradu platby za služby EDIS-u. V prípade, ak študent nebude mať záujem využiť službu tlače vnútra práce v EDISe, vytlačené vnútro práce bude možné doručiť do EDISu osobne, podklady je potrebné mať riadne označené menom, fakultou a oddelené jednotlivé sady (napr. v obálke, preloženým listom papiera a pod.). Akékoľvek zmeny v tlači záverečnej práce si študent môže dohodnúť so zodpovedným pracovníkom EDIS prostredníctvom mailovej adresy tlacdiplomovky@uniza.sk a mobilného telefónneho čísla 0917 210 671.
 5. Upozorňujeme študentov, že jeden výtlačok záverečnej práce zostane na KRIS na účely povinnej archivácie, druhý výtlačok práce im bude vrátený po vykonaní štátnej skúšky. 

V Žiline dňa 19.4.2022 

Ing Peter Nagy, PhD.
študijný poradca