Obhajoby projektov BPA2

Verejné obhajoby projektov z predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 2 sa uskutočnia prezenčne prípadne on-line v skupinách a termínoch podľa tabuľky uvedenej v priloženom súbore. 

Študenti si na obhajobu pripravia prezentáciu, v rámci ktorej v priebehu 10-12 minút prednesú obhajobu zadaného projektu. Po skončení prezentácie prebehne diskusia k príslušnému projektu. Celkovo sa na obhajobu 1 práce predpokladá cca 20-25 minút. Komisia jednotlivým študentom pridelí body za obhajobu.

Komisia bude hodnotiť:

1. Aktivitu študenta v priebehu semestra:
a) dochvíľnosť plnenia zadaných úloh,
b) samostatnosť pri plnení úloh.
0 - 5 b.
0 - 5 b.
 2. Písomnú časť Bakalárskeho projektu:
a) stupeň rozpracovania zadania BP (1 bod za 10%),
b) formálnu a grafickú úpravu práce a gramatický prejav
0 - 10 b.
0 - 5   b.
3. Obhajobu bakalárskeho projektu:
a) kvalitu spracovanej prezentácie,
b) kvalitu prednesu prezentácie (zrozumiteľnosť prejavu, dodržanie časového limitu, …),
c) pohotovosť a správnosť odpovedí na otázky.
 0 - 5  b.
Spolu30  b.

Známku za predmet BPA2 zapíše študentom do AIS e-vzdelávanie vedúci príslušnej bakalárskej práce resp. konzultant z KRIS (v prípade externého vedúceho BP) podľa celkového počtu získaných bodov.

V Žiline, dňa 11.4.2022

Ing. Peter Nagy, PhD., študijný poradca