Vedecké a odborné podujatia

Vedecké a odborné podujatia organizované alebo spoluorganizované KRIS

Prednáška „Nové trendy v priemyselnej automatizácii 2019“

V stredu 13. novembra 2019 sa po roku uskutočnila ďalšia z motivačných prednášok odborníkov zo spoločnosti B + R automatizace, spol. s r.o. - tento raz o novinkách z oblasti priemyselnej automatizácie prednášali Ing. Michal Bors a Ing. Andrej Šimo.

Návštevníkom špecializovanej prednáška postupne predstavili nasledujúce témy:

  1. OPC UA TSN - Siete s časovým determinizmom sú rozšírením štandardu IEEE 802.1, ktoré pridávajú deterministické správanie k sieti Ethernet. Táto kombinácia spolu ponúka prvý, real-time, deterministický Ethernet štandard nezávislý od dodávateľa. Pri použití OPC UA TSN komunikačného štandardu  môže PLC iniciovať horizontálnu i vertikálnu komunikáciu.
  2. Digitálne dvojča - Vytvorením digitálneho dvojčaťa (virtuálneho modelu riadeného systému) môžeme vylepšiť operácie, zvýšiť efektivitu a objaviť problémy ktoré by mohli nastať. Následne môžeme tieto úpravy a vylepšenia aplikovať aj na už existujúci systém, a to s oveľa menším rizikom a vyššou návratnosť financií.
  3. Technológia mapp –  Vplyv vývoja softvéru na dobu a náklady stroja neustále rastie. A práve vývoj softvéru možno skrátiť priemerne o 67% použitím softvérovej stavebnice mapp (modular application technology) od spoločnosti B&R. Jednotlivé mapp komponenty sa jednoducho konfigurujú namiesto toho, aby vývojár musel každý jednotlivý detail programovať.
  4. Riadenie 2,5-osého CNC stroja - V rámci prezentácie prednášatelia ukázali použitie mapp komponentov na riadenie CNC stroja. Funkčnosť ukázali na vykreslení obrázka podľa G-kódu.

Na prednáške sa už tradične zúčastnili nielen študenti študijných programov Automatizácia a Riadenie procesov, ktorým bola prednáška určená primárne, ale aj ďalší záujemcovia o novinky z oblasti priemyselnej automatizácie. 

 


 

Prednášateľom ďakujeme za zaujímavú prednášku. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov pri aplikovaní získaných poznatkov a tešíme sa na stretnutie na ďalšej prednáške o nových trendoch v oblasti automatizácie.

Prednáška sa konala v rámci vzdelávacích aktivít projektu KEGA 008ŽU-4/2019: „Modernizácia a rozšírenie možností vzdelávania v oblasti bezpečného riadenia priemyselných procesov pomocou safety PLC

 

ŠVOS 2019

Dňa 12. 4. 2019 sa v zasadačke FEIT UNIZA uskutočnilo fakultné kolo ďalšieho ročníka študentskej vedecko-odbornej súťaže (ŠVOS), v ktore v samostatných sekciách súťažili študenti bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia.

Študijný program Automatizácia mal v tomto roku v súťaži len jedného reprezentanta, ktorý však bol veľmi úspešný. V kategórii študentov bakalárskeho štúdia sa študent Daniel Adamkovič, ktorý súťažil s prácou na tému "Návrh a konštrukcia dvojkolesového robota", umiestnil na 1. mieste. Prácu realizoval pod vedením vedeckého pracovníka KRIS pána Ing. Dušana Nemca, PhD.

ŠVOS FEIT 2019 - Úspešní súťažiaci s diplomami Dvojkolesový robot Daniela Adamkoviča

K úspechu srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších dobrých nápadov a úspechov.

Ing. Emília Bubeníková, PhD.

15. Medzinárodná konferencia ŽOZT

Katedra riadiacich a informačných systémov FEIT UNIZA dlhodobo spolupracuje s viacerými domácimi aj zahraničnými spoločnosťami. Významným partnerom KRIS je už takmer 20 rokov spoločnosť BETAMONT, s.r.o. vo Zvolene, ktorá sa orientuje na riadiace systémy pre cestnú a železničnú dopravu, najmä železničné zabezpečovacie systémy a inteligentné dopravné systémy.
Spoločnosť Betamont pre odborníkov z oblasti riadiacich systémov pre železničnú dopravu každoročne organizuje Medzinárodnú konferenciu železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky. Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s novinkami v oblasti systémov používaných pri riadení železničnej dopravy. Zástupcovia dodávateľských firiem, pracovníci z oblasti výskumu a vývoja, ako aj zástupcovia železničných spoločností a ministerstiev informujú účastníkov o nových technológiách a systémoch, aktuálnych novin

KRIS spolupracuje v firmou Betamont pri organizovaní tejto konferencie už mnoho rokov a náš kolega prof. Rástočný už niekoľko rokov zastáva funkciu predsedu programového výboru konferencie. V tomto roku sa však spolupráca prehĺbila, pretože firma Betamont pozvala k účasti na konferencii 10 študentov inžinierskeho stupňa študijných programov Aplikovaná telematika a Riadenie procesov. Týmto študentom uhradila všetky pobytové výdavky – konferenčný poplatok, ubytovanie, stravu vrátane účasti na slávnostnom „Večere pri zabezpečenom stole“.kách v oblasti legislatívy a praktických skúsenostiach z prevádzky. V dňoch 1. až 3.4.2019 sa v hoteli Sitno vo Vyhniach uskutočnil už 15. ročník tejto konferencie.
Študenti sa v priebehu prednášok mohli dozvedieť aktuálne informácie o najnovších novinkách v oblasti železničných zabezpečovacích systémov ako napríklad o autonómnom riadení ETCS v novom digitálnom prostredí, trendoch v oblasti digitalizácie železničnej zabezpečovacej techniky vrátane aplikácie cloudových riešení, o postupe zavádzania centier riadenia dopravy v sieti ŽSR. Odzneli aj prednášky o kybernetickej bezpečnosti energetických a priemyselných zariadení a kybernetickej zraniteľnosti týchto systémov, o novinkách v oblasti bezpečného a spoľahlivého prenosu dát v podmienkach železnice, aplikáciách kamerových systémov v doprave a o ďalších zaujímavých témach.
 
Okrem toho sa študenti mohli stretnúť s mnohými odborníkmi z oblasti oznamovacích a zabezpečovacích systémov a diskutovať s nimi o rozličných témach. V rámci ubytovania mohli samozrejme využiť aj možnosti relaxácie v hoteli Sitno. Veríme, že účasť prispela k rozšíreniu rozhľadu zúčastneným študentom a k ich budúcej profesionálnej orientácii a že firma Betamont podobne podporí vzdelávanie aj v budúcich ročníkoch konferencie.
 
 
 
 
 

Prednáška „Nové trendy v priemyselnej automatizácii“

 

V utorok 16.10.2018 sa uskutočnila ďalšia zo série odborných prednášok z oblasti automatizácie, tento raz na tému „Nové trendy v priemyselnej automatizácii“. Ako odborníci z prace sa aj tento rok prezentovali zástupcovia spoločnosti B&R automatizace, spol. s r.o. Ing. Michal Bors a Ing. Marek Mašláni. Poslucháčom postupne predstavili nasledujúce témy:

  1. Automation PC –  kompaktný systém s výkonom najnovších procesorov.
  2. AcoposTrak –  flexibilný dopravný systém pre maximálnu efektívnosť výroby.
  3. Safety Integrovaná bezpečnosť - škálovateľné bezpečnostné riešenie s množstvom bezpečnostných funkcií, rýchlou odozvou a kontextovo citlivými bezpečnostnými funkciami dovoľujúce bezpečnostné mechanizmy implementovať nielen na úrovni riadiaceho PLC ale aj na úrovni periférií.. 
  4. X90 mobile control system –  špecializovaný riadiaci systém pre automatizáciu aplikovanú na dopravných prostriedkoch – nákladné automobily, poľnohospodárske stroje, pracovné stroje, atď. určený do náročného vonkajšieho prostredia.
  5. Simulácia a modelovanie priemyselných systémov.
  6. OPC UA TSN –  Priemyselná zbernica budúcnosti

Podobne, ako obdobné prednášky v minulosti, aj táto svojou tematikou zaujala ako študentov študijného odboru Automatizácia, tak aj viacerých vysokoškolských učiteľov.

  

Prednáška sa konala v rámci vzdelávacích aktivít projektu KEGA 034ŽU-4/2016: „Implementácia moderných technológií so zameraním na riadenie pomocou safety PLC do vzdelávania“. 

 
 
 

Prednáška "Kryptografia a jej využitie v praxi"

V pondelok 12. decembra 2017 sa v rámci výučby predmetu Komunikačná bezpečnosť uskutočnila špecializovaná prednáška pre študentov a ďalších záujemcov o oblasť komunikačnej bezpečnosti na tému "Kryptografia a jej praktické využitie v praxi". Prednášal Ing. Martin Šuták, PhD. konateľ a odborný pracovník spoločnosti Aliga, s.r.o Martin, ktorý dlhodobo pracuje v oblasti komunikačných technológií a informačnej bezpečnosti. Dr. Šuták je úspešný absolvent inžinierskeho štúdia študijného odboru Informačné a zabezpečovacie systémy, ktoré v minulosti garantovala KRIS a aj úspešný absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Riadenie procesov. 

V rámci svojej prednášky dr. Šuták prednášal o použití kryptografie v prostredí štátnej správy a v komerčnom prostredí. Vysvetlil rozdiely a možnosti použitia kryptografie v uvádzaných oblastiach, prakticky ukázal hardvérový šifrátor a možnosti jeho použitia. Súčasne uviedol možnosti zabezpečenia komunikácie v praxi. Naznačil narastajúcu potrebu zvyšovania bezpečnosti s príchodom tzv internetu vecí (Internet Of Things - IOT). 

Na prednáške sa zúčastnilo niekoľko zamestnancov a približne 50 študentov Elektrotechnickej fakulty, predovšetkým zo študijných odborov Automatizácia a Telekomunikácie.

Ing. Alžbeta Kanáliková, PhD.

 

 

 

Podkategórie

Doplnkové informácie