Vedecké a odborné podujatia

Vedecké a odborné podujatia organizované alebo spoluorganizované KRIS

ŠVOS 2019

Dňa 12. 4. 2019 sa v zasadačke FEIT UNIZA uskutočnilo fakultné kolo ďalšieho ročníka študentskej vedecko-odbornej súťaže (ŠVOS), v ktore v samostatných sekciách súťažili študenti bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia.

Študijný program Automatizácia mal v tomto roku v súťaži len jedného reprezentanta, ktorý však bol veľmi úspešný. V kategórii študentov bakalárskeho štúdia sa študent Daniel Adamkovič, ktorý súťažil s prácou na tému "Návrh a konštrukcia dvojkolesového robota", umiestnil na 1. mieste. Prácu realizoval pod vedením vedeckého pracovníka KRIS pána Ing. Dušana Nemca, PhD.

ŠVOS FEIT 2019 - Úspešní súťažiaci s diplomami Dvojkolesový robot Daniela Adamkoviča

K úspechu srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších dobrých nápadov a úspechov.

Ing. Emília Bubeníková, PhD.

15. Medzinárodná konferencia ŽOZT

Katedra riadiacich a informačných systémov FEIT UNIZA dlhodobo spolupracuje s viacerými domácimi aj zahraničnými spoločnosťami. Významným partnerom KRIS je už takmer 20 rokov spoločnosť BETAMONT, s.r.o. vo Zvolene, ktorá sa orientuje na riadiace systémy pre cestnú a železničnú dopravu, najmä železničné zabezpečovacie systémy a inteligentné dopravné systémy.
Spoločnosť Betamont pre odborníkov z oblasti riadiacich systémov pre železničnú dopravu každoročne organizuje Medzinárodnú konferenciu železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky. Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s novinkami v oblasti systémov používaných pri riadení železničnej dopravy. Zástupcovia dodávateľských firiem, pracovníci z oblasti výskumu a vývoja, ako aj zástupcovia železničných spoločností a ministerstiev informujú účastníkov o nových technológiách a systémoch, aktuálnych novin

KRIS spolupracuje v firmou Betamont pri organizovaní tejto konferencie už mnoho rokov a náš kolega prof. Rástočný už niekoľko rokov zastáva funkciu predsedu programového výboru konferencie. V tomto roku sa však spolupráca prehĺbila, pretože firma Betamont pozvala k účasti na konferencii 10 študentov inžinierskeho stupňa študijných programov Aplikovaná telematika a Riadenie procesov. Týmto študentom uhradila všetky pobytové výdavky – konferenčný poplatok, ubytovanie, stravu vrátane účasti na slávnostnom „Večere pri zabezpečenom stole“.kách v oblasti legislatívy a praktických skúsenostiach z prevádzky. V dňoch 1. až 3.4.2019 sa v hoteli Sitno vo Vyhniach uskutočnil už 15. ročník tejto konferencie.
Študenti sa v priebehu prednášok mohli dozvedieť aktuálne informácie o najnovších novinkách v oblasti železničných zabezpečovacích systémov ako napríklad o autonómnom riadení ETCS v novom digitálnom prostredí, trendoch v oblasti digitalizácie železničnej zabezpečovacej techniky vrátane aplikácie cloudových riešení, o postupe zavádzania centier riadenia dopravy v sieti ŽSR. Odzneli aj prednášky o kybernetickej bezpečnosti energetických a priemyselných zariadení a kybernetickej zraniteľnosti týchto systémov, o novinkách v oblasti bezpečného a spoľahlivého prenosu dát v podmienkach železnice, aplikáciách kamerových systémov v doprave a o ďalších zaujímavých témach.
 
Okrem toho sa študenti mohli stretnúť s mnohými odborníkmi z oblasti oznamovacích a zabezpečovacích systémov a diskutovať s nimi o rozličných témach. V rámci ubytovania mohli samozrejme využiť aj možnosti relaxácie v hoteli Sitno. Veríme, že účasť prispela k rozšíreniu rozhľadu zúčastneným študentom a k ich budúcej profesionálnej orientácii a že firma Betamont podobne podporí vzdelávanie aj v budúcich ročníkoch konferencie.
 
 
 
 
 

Prednáška „Nové trendy v priemyselnej automatizácii“

 

V utorok 16.10.2018 sa uskutočnila ďalšia zo série odborných prednášok z oblasti automatizácie, tento raz na tému „Nové trendy v priemyselnej automatizácii“. Ako odborníci z prace sa aj tento rok prezentovali zástupcovia spoločnosti B&R automatizace, spol. s r.o. Ing. Michal Bors a Ing. Marek Mašláni. Poslucháčom postupne predstavili nasledujúce témy:

  1. Automation PC –  kompaktný systém s výkonom najnovších procesorov.
  2. AcoposTrak –  flexibilný dopravný systém pre maximálnu efektívnosť výroby.
  3. Safety Integrovaná bezpečnosť - škálovateľné bezpečnostné riešenie s množstvom bezpečnostných funkcií, rýchlou odozvou a kontextovo citlivými bezpečnostnými funkciami dovoľujúce bezpečnostné mechanizmy implementovať nielen na úrovni riadiaceho PLC ale aj na úrovni periférií.. 
  4. X90 mobile control system –  špecializovaný riadiaci systém pre automatizáciu aplikovanú na dopravných prostriedkoch – nákladné automobily, poľnohospodárske stroje, pracovné stroje, atď. určený do náročného vonkajšieho prostredia.
  5. Simulácia a modelovanie priemyselných systémov.
  6. OPC UA TSN –  Priemyselná zbernica budúcnosti

Podobne, ako obdobné prednášky v minulosti, aj táto svojou tematikou zaujala ako študentov študijného odboru Automatizácia, tak aj viacerých vysokoškolských učiteľov.

  

Prednáška sa konala v rámci vzdelávacích aktivít projektu KEGA 034ŽU-4/2016: „Implementácia moderných technológií so zameraním na riadenie pomocou safety PLC do vzdelávania“. 

 
 
 

Prednáška "Kryptografia a jej využitie v praxi"

V pondelok 12. decembra 2017 sa v rámci výučby predmetu Komunikačná bezpečnosť uskutočnila špecializovaná prednáška pre študentov a ďalších záujemcov o oblasť komunikačnej bezpečnosti na tému "Kryptografia a jej praktické využitie v praxi". Prednášal Ing. Martin Šuták, PhD. konateľ a odborný pracovník spoločnosti Aliga, s.r.o Martin, ktorý dlhodobo pracuje v oblasti komunikačných technológií a informačnej bezpečnosti. Dr. Šuták je úspešný absolvent inžinierskeho štúdia študijného odboru Informačné a zabezpečovacie systémy, ktoré v minulosti garantovala KRIS a aj úspešný absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Riadenie procesov. 

V rámci svojej prednášky dr. Šuták prednášal o použití kryptografie v prostredí štátnej správy a v komerčnom prostredí. Vysvetlil rozdiely a možnosti použitia kryptografie v uvádzaných oblastiach, prakticky ukázal hardvérový šifrátor a možnosti jeho použitia. Súčasne uviedol možnosti zabezpečenia komunikácie v praxi. Naznačil narastajúcu potrebu zvyšovania bezpečnosti s príchodom tzv internetu vecí (Internet Of Things - IOT). 

Na prednáške sa zúčastnilo niekoľko zamestnancov a približne 50 študentov Elektrotechnickej fakulty, predovšetkým zo študijných odborov Automatizácia a Telekomunikácie.

Ing. Alžbeta Kanáliková, PhD.

 

 

 

Prednáška "Digitálny podnik"

Vo štvrtok 23.11.2017 sa všetci, ktorých zaujímajú najnovšie trendy v oblasti priemyslovej automatizácie súvisiace s tzv. 4. priemyslovou revolúciou označovanou aj ako Industry 4.0, mohli dozvedieť veľa nových informácií počas špecializovanej prednášky na tému "Digitálny podnik".  Prednášajúcim bol Ing. Marian Filka so spoločnosti Siemens s.r.o. 

Účastníci prednášky sa dozvedeli ako sa koncept digitálneho podniku dá uplatniť a efektívne využiť v každej fáze životného cyklu stroja a aké benefity môže firma uplatnením tohto konceptu získať. Súčasťou prednášky bolo aj množstvo príkladov a praktických ukážok z rôznych oblastí od návrhu stroja, cez automatické generovanie konfigurácie a kódu pre riadiaci systém až po analýzu diagnostických dát využívajúcu cloudové riešenia pre úschovu dát.

Dvojhodinovej prednášky sa zúčastnilo približne 40 študentov a niekoľko pracovníkov z viacerých fakúlt univerzity.

 

Prednáška sa konala v rámci aktivít vzdelávacieho projektu KEGA 034ŽU-4/2016: „Implementácia moderných technológií so zameraním na riadenie pomocou safety PLC do vzdelávania“.

 

Podkategórie

Doplnkové informácie