Vedecké a odborné podujatia

Vedecké a odborné podujatia organizované alebo spoluorganizované KRIS

Prednáška "Technológie novej generácie"

V utorok 14. novembra 2017 sa konala špecializovaná prednáška odborníkov z praxe na tému „Technológie novej generácie“. Odborníkov z praxe reprezentovali dvaja zástupcovia spoločnosti B&R automatizace, spol. s r.o. Ing. Michal Bors a Ing. Ján Žabka. Účastníkom prednášky postupne odprezentovali nasledujúce témy:

  1. SuperTrak – Nová generácia mechanických pohonov s integráciou CNC a robotiky – transportný systém SuperTrak bol vyvinutý pre nepretržitú prevádzku v ťažkých priemyslových podmienkach, pričom bol koncipovaný ako spoľahlivý, bezpečný a ľahko obslúžiteľný. Systém umožňuje integráciu a synchronizáciu rôznych typov dopravníkov v reálnom čase, vrátane pohonov používaných v CNC a robotických systémoch. Systém SuperTrak umožňuje vytvoriť ucelenú automatickú výrobnú jednotku bez potreby zberných zón alebo dopravníkových pásov na zrýchlenie alebo spomalenie produktu v procese výroby, pretože každý výrobok sa môže presúvať definovanou rýchlosťou. Systém umožňuje prepínanie transportných časov pre rôzne výrobky vyrábané na rovnakom páse, čím sa minimalizujú prestoje vo výrobe. Systém sa programuje vo vývojovom prostredí Automation Studio, pričom programátori majú k dispozícii vopred pripravené knižnice a funkčné bloky na nastavenie dopravníkov. Systém tak možno jednoducho integrovať do automatizačných riešení B&R.
  2. X90 mobile control system – Riadiaci systém pre mobilnú automatizáciu s integrovaním GSM a GPS – špecializovaný riadiaci systém pre automatizáciu aplikovanú na dopravných prostriedkoch – nákladné automobily, poľnohospodárske stroje, pracovné stroje, … určený do náročného vonkajšieho prostredia
  3. Safety – Bezpečné riadenie strojov, implementácia safety funkcií na úrovni meničov a pohonov – spoločnosť B&R prichádza z implementáciou bezpečnostného protokolu openSAFETY, ktorý umožňuje integrovať bezpečnostné funkcie, poskytuje binárne aj analógové rozhrania s požadovanou úrovňou bezpečnosti. Ide o škálovateľné bezpečnostné riešenie s množstvom bezpečnostných funkcií, rýchlou odozvou a kontextovo citlivými bezpečnostnými funkciami dovoľujúce bezpečnostné mechanizmy implementovať nielen na úrovni riadiaceho PLC ale aj na úrovni periférií.
  4. MappView – Spojenie OPC UA a Web Servera – je to efektívny vizualizačný nástroj, ktorý  používa widgety na rýchlu a dynamickú tvorbu vizualizácie.

Dvojhodinovej prednášky sa zúčastnilo 50 študentov a niekoľko pracovníkov z viacerých fakúlt univerzity. Celá prednáška sa niesla v priateľskom a otvorenom duchu, pričom účastníci mali možnosť s prednášateľmi o jednotlivých témach diskutovať. Aktívni účastníci prednášky boli odmenení drobnými vecnými darmi.

 

Prednáška sa konala v rámci aktivít vzdelávacieho projektu KEGA 034ŽU-4/2016: „Implementácia moderných technológií so zameraním na riadenie pomocou safety PLC do vzdelávania“.

 

Noc výskumníkov 2017

11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2017  sa uskutočnil 29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodných lokalitách Medzev a Levice. Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy, bez toho aby sme si to uvedomovali, preto motto festivalu bolo “Made by Science – Vytvorené vedou”. 

Katedra riadiacich a informačných systémov sa prezentovala v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Žiline.

Banská Bystrica

V priestoroch obchodného centra Europa Shopping Centre Katedru riadiacich a informačných systémov reprezentovali naši kolegovia Ing. Vojtech Šimák, PhD. a Ing. Jozef Valigurský. V stánku s názvom "Automatizácia v praxi" vysvetľovali základné princípy činnosti snímačov a aktuátorov používaných v automatizovaných výrobných systémoch a spracovanie informácií v riadiacich systémoch. Nosnou časťou stánku bola prezentácia počítačom riadenej frézy na frézovanie obrobkov. Mladých návštevníkov stánku zaujala najmä možnosť nechať si vyfrézovať štítok s menom.

 

     

Košice

Naši kolegovia Ing. Marián Hruboš, PhD. a Ing. Dušan Nemec návštevníkom Atria Optima v Košiciach v stánku s názvom "Automatizácia - súčasť nášho života" predstavili diaľkovo ovládané robotické vozidlo určené pre pohyb v náročnom teréne, autonómne roboty e-Puck a pracovisko riadenia polohy loptičky na otočnom kotúči.

 

Žilina

V Žiline sa akcia konala v nákupnom centre Aupark Shopping Center. Naši kolegovia, Ing. Jozef Hrbček, PhD. a Ing. Jozef Balák návštevníkom v expozícii s názvom "Priemyselná automatizácia v praxi"  predstavili robotické rameno, pracovisko riadenia pohonov pomocou frekvenčných meničov Acopos a ovládaciu páku s hmatovou odozvou. Predovšetkým posledný menovaný exponát zaujal mladých návštevníkov podujatia.

 

 
 
 
 
 

Noc výskumníkov 2016

V piatok 30. septembra 2016 sa v šiestich slovenských mestách uskutočnil 11 ročník európskeho festivalu vedy pod názvom Európska noc výskumníkov. Ide o projekt podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Podujatie sa v roku 2016 konalo v týchto mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Poprad a Tatranská Lomnica. Katedra riadiacich a informačných systémov sa prezentovala v troch mestách - v Banskej Bystrici, v Poprade a v Žiline.

Banská Bystrica

Akcia sa konala v priestoroch obchodného centra Europa Shopping Centre. Naši kolegovia, Ing. Jozef Hrbček, PhD. a Ing. Peter Kello, predstavili návštevníkom v expozícii s názvom "Priemyselná automatizácia v praxi" dva zaujímavé exponáty: Aplikačné pracovisko riadenia motorov pomocou meničov Acopos a Hmatová odozva ovládacej páky. 

     

Aplikačné pracovisko riadenia motorov tvorí základ pre programovanie pohybov motorov pomocou funkcií štandardu PLCopen, používanej v priemyselnej procesnej automatizácii. Skupinu riadených motorov tvorí servomotor a dva krokové motory s príslušnými meničmi ACOPOS od automatizačnej firmy B&R. Úlohou tohto modelu je názorná ukážka vykonávania pohybovej funkcie elektronickej vačky, synchrónnych a asynchrónnych pohybov. Funkcia riadenia a monitorovania vykonávaných pohybov jednotlivých motorov je realizované pomocou vizualizácie na dotykovom displeji PLC typu PowerPanel 400. Použitie takýchto motorov má uplatnenie priemyselnej praxi s požiadavkami na vysokú dynamiku a presnosť.

Druhým prezentovaným modelom bola páka s hmatovou odozvou. Vývoj hmatových rozhraní je motivovaný použitím v systémoch na vzdialenú manipuláciu a ovládanie, použitím vo virtuálnej realite, v neinvazívnych lekárskych aplikáciách a v komunikačných systémoch. POdstatou hmatovej odozvy spočíva v tom, že operátor príslušnej kategórie riadiaceho systému získava od riadeného systému odozvu nielen v podobe vizuálnych informácií na zobrazovacej jednotke doplnenej aktustickými informáciami ale aj fyzickou reakciou ovládacieho prvku (ovládacej páky, joysticku, ...), ktorý napríklad operátorovi kladie mechanický odpor v závislosti od stavu riadeného systému, kmitá alebo inak fyzicky reaguje. Pri modelovaní mechanických systémov sa používajú tri základné prvky: struna (elasticita), tlmič (trenie), hmota (zotrvačnosť). Pomocou týchto prvkov sú v PLC vytvorené virtuálne systémy: dva vozíky spojené pružinou, model trenia kvádra na podložke, model pružiny, a model pevnej steny a loptičky. Virtuálne systému umožňujú meniť parametre modelovaných prvkov ako napríklad hmotnosť telies, konštanty strún a tlmičov a aj nelinearít. Vytváranie modelov funguje na báze objektovo orientovaného programovania. Na ovládanie a vizualizáciu slúži PLC PowerPanel 400 od firmy B&R s funkčnými tlačidlami a displejom. 

          

Poprad

Akcia sa konala v priestoroch obchodného centra Max. Naši kolegovia Ing. Dušan Nemec a Ing. Michal Gregor, PhD. prezentovali aktivity KRIS v stánku s názvom Robotická kolónia. V stánku prezentovali malé autonómne roboty e-Puck, pomocou ktorých návštevníkom objasňovali základné princípy automatizácie a robotiky. Návštevníci prezentácie mohli vidieť činnosť robotov v skupinách, riadenie pohybu jednotlivých robotov v skupine na základe snímania ich polohy televíznou kamerou, pričom do riadenia pohybu robotov sa mohli zapojiť aj aktívne.

Žilina

Akcia sa konala v nákupnom centre Aupark Shopping Center. Katedru riadiacich a informačných systémov reprezentovali naši kolegovia Ing. Vojtech Šimák, PhD. a Ing. Jozef Balák. V stánku s názvom Automatizácia v praxi vysvetľovali základné princípy činnosti snímačov a aktuátorov používaných v automatizovaných výrobných systémoch a spracovanie informácií v riadiacich systémoch. Nosnou časťou stánku bola prezentácia počítačom riadenej frézy na frézovanie obrobkov a paralelného tzv. Delta robota.

 
 

ELOSYS 2014

V dňoch 14. - 17.10.2014 sa v areáli výstaviska EXPO Center v Trenčíne konal 20. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELOSYS 2014. KRIS tam reprezentovali Ing. Vojtech Šimák, PhD. a Ing. Marián Hruboš. Návštevníkom okrem exponátov prezentujúcich iné katedry EF prezentovali mobilnú meraciu platformu, mechanický model synchrnizácie pohonov pomocou PLC a autonómne mobilné roboty e-puck.

Prezentované exponáty

Súčasťou veľtrhu bola aj súťaž Konštruktér roka 2014. Hodnotiaca komisia udelila čestné uznanie nášmu študentovi 3. ročníka doktorandského štúdia Ing. Mariánovi Hrubošovi za návrh konštrukcie Mobilnej meracej platformy prezentovanej na výstave.

Odovzdávanie cien
Návštevníci v stánku EF ŽU
 
 
 

Noc výskumníkov 2014

V piatok 26. 9. 2014 sa v piatich slovenských mestách konal už 8. ročník festivalu vedy pod názvom "Noc výskumníkov", ktorého cieľom je priblížiť verejnosti  výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote. POdujatie organizuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR s podporou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie HORIZONT 2020.

Katedra riadiacich a informačných systémov sa na akcii prezentovala v Bratislave a v Žiline.

Bratislava

V Bratislave sa akcia konala v priestoroch Starej tržnice a Elektrotechnickú fakultu ŽU tam prezentovali naši pracovníci Ing. Jozef Hrbček, PhD. a Ing. Vojtech Šimák, PhD. V expozícii EF s názvom "Veci v pohybe" verejnosti predstavili tri zaujímavé exponáty:  synchronizáciu pohonov pomocou priemyselného automatu a meničov Acopos, učiaceho sa robota a mobilné autonómne robotické systémy e-puck.

Expozícia KRIS - Veci v pohybe

Ako prvý sme návštevníkom prezentovali mechanický model synchronizovania pohovov pomocou priemyslového PLC. Tento mechanický model vytvorený v rámci riešenia diplomovej práce tvorí základ pre programovanie pohybov motorov pomocou funkcií štandardu PLCopen, používanej v priemyselnej procesnej automatizácii. Skupinu riadených motorov tvorí synchrónny servomotor a dva krokové motory s príslušnými meničmi ACOPOS od automatizačnej firmy Bernecker&Rainer. Úlohou tohto modelu je názorná ukážka vykonávania pohybovej funkcie elektronickej vačky a vačkového automatu. Funkcia riadenia a monitorovania vykonávaných pohybov jednotlivých motorov je realizované pomocou vizualizácie na dotykovom panely PLC PowerPanel. Použitie takýchto motorov má uplatnenie napríklad vo vysokovýkonných obrábacích strojoch s požiadavkami na vysokú dynamiku a presnosť.

Prezentovaný mechanický model Najmä deti zaujali pohybujúce sa kotúče
a ovládacie pracovisko s dotykovou obrazovkou

 

Ďalším prezentovaným exponátom, ktorý vzbudil záujem boli autonómne mobilné roboty e-puck. Autonómne systémy e-puck slúžia na reálne odladenie multirobotických systémov. Sú vybavené proximitnými infračervenými senzormi, ktorými dokáže zachytiť objekt do vzdialenosti 6 centimetrov, tromi senzormi na podvozku, ktoré slúžia na sledovanie čiary, akcelerometrami, kamerou a rozhraním Bluetooth. Sú poháňané dvomi krokovými motormi.

Posledným prezentovaným exponátom bolo programovateľné robotické rameno vyrobené tiež v rámci riešenia diplomovej práce. Jednotlivé diely robota sú vyrobené z ľahčeného PVC. Kĺby sú upravené z modelárskych servomotorov, v ktorých je  osadená nová riadiaca elektronika tak, aby z obyčajného modelárskeho  servomotora vznikol plno hodnotný servomotor, ktorý umožňuje základné riadenie a snímanie polohy. Ovládanie servomotorov je riešené prostredníctvom počítača, ktoré tvorí tzv. „master zariadenie“. Komunikácia medzi servomotorom a mostom (ArduinoUNO r3) je riešená po zbernici I2C a komunikácia medzi počítačom a Arduinom cez USB. Manipulačné zariadenie dokáže prenášať predmety vďaka čelustiam, v ktorých sú osadené tenzometrické snímače tlaku pripojené na elektroniku servomotora. Riadiaci softvér ponúka niekoľko druhov možností pohybu, načítanie hodnôt aktuálnej polohy, učenie pohybov, nastavenie parametrov PID regulátorov, akceleračnej a rýchlostnej konštanty každého servomotora.

Manipulačné zariadenie zo štyrmi stupňami voľnosti (4DOF robot)

 

Krátke video z festivalu Noc výskumníkov v Bratislave
(stánok KRIS sa prezentuje v čase od 0:50 ado 1:15)

Žilina

Noc výskumníkov v Žiline bola organizovaná v obchodnom centre Aupark. Naši kolegovia Ing. Rastislav Pirník, PhD. a Ing. Marián Hruboš v expozícii s názvom "Skenuj svoje okolie" predstavili mobilnú meraciu platformu osadenú laserovými skenermi, IP televíznymi kamerami, GPS prijímačom, inerciálnym senzorom a potrebnou výpočtovou technikou. Celý systém umožňuje urobiť detailné 3-rozmerné zosnímanie povrchov v dosahu skenerov a namerané údaje doplniť obrazovou informáciou z televíznych kamier.

Stánok KIRS pred otvorením festivalu Ing. Pirník prezentuje spracovanie signálov zo skenera

 

Mobilná meracia platforma sa skladá z riadiacej časti s dátovým úložiskom a meracej časti, ktorú okrem šiestich kamier a navigačného zariadenia používaného v lietadlách tvoria ešte dva 2D laserové skenery s rozsahom 360 stupňov a 70 stupňov. Zo všetkých, snímačmi zozbieraných údajov, potom dokáže zariadenie vygenerovať trojdimenzionálny model snímaného priestoru a zároveň zaznamenať aj jeho rozmer a polohu s odchýlkami do 10 centimetrov.
Systém možno umiestniť do meracieho vozidla určeného na snímanie pozemnej dopravnej cesty alebo železničnje trate, pričom snímače a kamery sa umiestnia z vonkajšej strany vozidla. Po prejazde vozidla po snímanej ceste vieme vďaka použitiu tohto systému zistiť kvalitu vozovky, teda nerovnosti na vozovke, výtlky jamy či vyjazdené koľaje, a zmapovať aj okolie dopravnej cesty - napríklad umiestnenie dopravných značiek, osvetľovacích stožiarov, stavieb v blízkosti cesty a podobne. Okrem cestárov by zariadenie mohli využívať aj železničiari na zmapovanie prostredia okolo železničných koľají a kontrolovať, či vlaku niečo bráni v prejazde alebo nie (narušenie prejazdného profilu), architekti a stavbári na presné a rýchle zmapovanie hotových stavieb.

Jedinečné meracie zariadenie je výsledkom projektu Nové metódy merania fyzikálnych dynamických parametrov a interakcií motorových vozidiel dopravného prúdu a vozovky (ITMS 26220220089), do ktorého sa Katedra riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity (EF ŽU) zapojila v júni 2010. „Tento projekt je riešený s využitím prostriedkov európskych štrukturálnych fondov a jeho medzivýsledkom je táto mobilná meracia platforma, ktorá by umožnila vyhodnocovať rôzne veličiny v súvislosti s cestnou infraštruktúrou,“ V rámci prezentácie vieme meraním a následným spracovaním dát predviesť tvorbu 3D modelu z nameraného mračna dát.

 
 

Podkategórie

Doplnkové informácie