Vedecké a odborné podujatia

Vedecké a odborné podujatia organizované alebo spoluorganizované KRIS

Prednáška "Kryptografia a jej využitie v praxi"

V pondelok 12. decembra 2017 sa v rámci výučby predmetu Komunikačná bezpečnosť uskutočnila špecializovaná prednáška pre študentov a ďalších záujemcov o oblasť komunikačnej bezpečnosti na tému "Kryptografia a jej praktické využitie v praxi". Prednášal Ing. Martin Šuták, PhD. konateľ a odborný pracovník spoločnosti Aliga, s.r.o Martin, ktorý dlhodobo pracuje v oblasti komunikačných technológií a informačnej bezpečnosti. Dr. Šuták je úspešný absolvent inžinierskeho štúdia študijného odboru Informačné a zabezpečovacie systémy, ktoré v minulosti garantovala KRIS a aj úspešný absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Riadenie procesov. 

V rámci svojej prednášky dr. Šuták prednášal o použití kryptografie v prostredí štátnej správy a v komerčnom prostredí. Vysvetlil rozdiely a možnosti použitia kryptografie v uvádzaných oblastiach, prakticky ukázal hardvérový šifrátor a možnosti jeho použitia. Súčasne uviedol možnosti zabezpečenia komunikácie v praxi. Naznačil narastajúcu potrebu zvyšovania bezpečnosti s príchodom tzv internetu vecí (Internet Of Things - IOT). 

Na prednáške sa zúčastnilo niekoľko zamestnancov a približne 50 študentov Elektrotechnickej fakulty, predovšetkým zo študijných odborov Automatizácia a Telekomunikácie.

Ing. Alžbeta Kanáliková, PhD.

 

 

 

Prednáška "Digitálny podnik"

Vo štvrtok 23.11.2017 sa všetci, ktorých zaujímajú najnovšie trendy v oblasti priemyslovej automatizácie súvisiace s tzv. 4. priemyslovou revolúciou označovanou aj ako Industry 4.0, mohli dozvedieť veľa nových informácií počas špecializovanej prednášky na tému "Digitálny podnik".  Prednášajúcim bol Ing. Marian Filka so spoločnosti Siemens s.r.o. 

Účastníci prednášky sa dozvedeli ako sa koncept digitálneho podniku dá uplatniť a efektívne využiť v každej fáze životného cyklu stroja a aké benefity môže firma uplatnením tohto konceptu získať. Súčasťou prednášky bolo aj množstvo príkladov a praktických ukážok z rôznych oblastí od návrhu stroja, cez automatické generovanie konfigurácie a kódu pre riadiaci systém až po analýzu diagnostických dát využívajúcu cloudové riešenia pre úschovu dát.

Dvojhodinovej prednášky sa zúčastnilo približne 40 študentov a niekoľko pracovníkov z viacerých fakúlt univerzity.

 

Prednáška sa konala v rámci aktivít vzdelávacieho projektu KEGA 034ŽU-4/2016: „Implementácia moderných technológií so zameraním na riadenie pomocou safety PLC do vzdelávania“.

 

Prednáška "Technológie novej generácie"

V utorok 14. novembra 2017 sa konala špecializovaná prednáška odborníkov z praxe na tému „Technológie novej generácie“. Odborníkov z praxe reprezentovali dvaja zástupcovia spoločnosti B&R automatizace, spol. s r.o. Ing. Michal Bors a Ing. Ján Žabka. Účastníkom prednášky postupne odprezentovali nasledujúce témy:

  1. SuperTrak – Nová generácia mechanických pohonov s integráciou CNC a robotiky – transportný systém SuperTrak bol vyvinutý pre nepretržitú prevádzku v ťažkých priemyslových podmienkach, pričom bol koncipovaný ako spoľahlivý, bezpečný a ľahko obslúžiteľný. Systém umožňuje integráciu a synchronizáciu rôznych typov dopravníkov v reálnom čase, vrátane pohonov používaných v CNC a robotických systémoch. Systém SuperTrak umožňuje vytvoriť ucelenú automatickú výrobnú jednotku bez potreby zberných zón alebo dopravníkových pásov na zrýchlenie alebo spomalenie produktu v procese výroby, pretože každý výrobok sa môže presúvať definovanou rýchlosťou. Systém umožňuje prepínanie transportných časov pre rôzne výrobky vyrábané na rovnakom páse, čím sa minimalizujú prestoje vo výrobe. Systém sa programuje vo vývojovom prostredí Automation Studio, pričom programátori majú k dispozícii vopred pripravené knižnice a funkčné bloky na nastavenie dopravníkov. Systém tak možno jednoducho integrovať do automatizačných riešení B&R.
  2. X90 mobile control system – Riadiaci systém pre mobilnú automatizáciu s integrovaním GSM a GPS – špecializovaný riadiaci systém pre automatizáciu aplikovanú na dopravných prostriedkoch – nákladné automobily, poľnohospodárske stroje, pracovné stroje, … určený do náročného vonkajšieho prostredia
  3. Safety – Bezpečné riadenie strojov, implementácia safety funkcií na úrovni meničov a pohonov – spoločnosť B&R prichádza z implementáciou bezpečnostného protokolu openSAFETY, ktorý umožňuje integrovať bezpečnostné funkcie, poskytuje binárne aj analógové rozhrania s požadovanou úrovňou bezpečnosti. Ide o škálovateľné bezpečnostné riešenie s množstvom bezpečnostných funkcií, rýchlou odozvou a kontextovo citlivými bezpečnostnými funkciami dovoľujúce bezpečnostné mechanizmy implementovať nielen na úrovni riadiaceho PLC ale aj na úrovni periférií.
  4. MappView – Spojenie OPC UA a Web Servera – je to efektívny vizualizačný nástroj, ktorý  používa widgety na rýchlu a dynamickú tvorbu vizualizácie.

Dvojhodinovej prednášky sa zúčastnilo 50 študentov a niekoľko pracovníkov z viacerých fakúlt univerzity. Celá prednáška sa niesla v priateľskom a otvorenom duchu, pričom účastníci mali možnosť s prednášateľmi o jednotlivých témach diskutovať. Aktívni účastníci prednášky boli odmenení drobnými vecnými darmi.

 

Prednáška sa konala v rámci aktivít vzdelávacieho projektu KEGA 034ŽU-4/2016: „Implementácia moderných technológií so zameraním na riadenie pomocou safety PLC do vzdelávania“.

 

Noc výskumníkov 2017

11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2017  sa uskutočnil 29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodných lokalitách Medzev a Levice. Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy, bez toho aby sme si to uvedomovali, preto motto festivalu bolo “Made by Science – Vytvorené vedou”. 

Katedra riadiacich a informačných systémov sa prezentovala v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Žiline.

Banská Bystrica

V priestoroch obchodného centra Europa Shopping Centre Katedru riadiacich a informačných systémov reprezentovali naši kolegovia Ing. Vojtech Šimák, PhD. a Ing. Jozef Valigurský. V stánku s názvom "Automatizácia v praxi" vysvetľovali základné princípy činnosti snímačov a aktuátorov používaných v automatizovaných výrobných systémoch a spracovanie informácií v riadiacich systémoch. Nosnou časťou stánku bola prezentácia počítačom riadenej frézy na frézovanie obrobkov. Mladých návštevníkov stánku zaujala najmä možnosť nechať si vyfrézovať štítok s menom.

 

     

Košice

Naši kolegovia Ing. Marián Hruboš, PhD. a Ing. Dušan Nemec návštevníkom Atria Optima v Košiciach v stánku s názvom "Automatizácia - súčasť nášho života" predstavili diaľkovo ovládané robotické vozidlo určené pre pohyb v náročnom teréne, autonómne roboty e-Puck a pracovisko riadenia polohy loptičky na otočnom kotúči.

 

Žilina

V Žiline sa akcia konala v nákupnom centre Aupark Shopping Center. Naši kolegovia, Ing. Jozef Hrbček, PhD. a Ing. Jozef Balák návštevníkom v expozícii s názvom "Priemyselná automatizácia v praxi"  predstavili robotické rameno, pracovisko riadenia pohonov pomocou frekvenčných meničov Acopos a ovládaciu páku s hmatovou odozvou. Predovšetkým posledný menovaný exponát zaujal mladých návštevníkov podujatia.

 

 
 
 
 
 

Noc výskumníkov 2016

V piatok 30. septembra 2016 sa v šiestich slovenských mestách uskutočnil 11 ročník európskeho festivalu vedy pod názvom Európska noc výskumníkov. Ide o projekt podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Podujatie sa v roku 2016 konalo v týchto mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Poprad a Tatranská Lomnica. Katedra riadiacich a informačných systémov sa prezentovala v troch mestách - v Banskej Bystrici, v Poprade a v Žiline.

Banská Bystrica

Akcia sa konala v priestoroch obchodného centra Europa Shopping Centre. Naši kolegovia, Ing. Jozef Hrbček, PhD. a Ing. Peter Kello, predstavili návštevníkom v expozícii s názvom "Priemyselná automatizácia v praxi" dva zaujímavé exponáty: Aplikačné pracovisko riadenia motorov pomocou meničov Acopos a Hmatová odozva ovládacej páky. 

     

Aplikačné pracovisko riadenia motorov tvorí základ pre programovanie pohybov motorov pomocou funkcií štandardu PLCopen, používanej v priemyselnej procesnej automatizácii. Skupinu riadených motorov tvorí servomotor a dva krokové motory s príslušnými meničmi ACOPOS od automatizačnej firmy B&R. Úlohou tohto modelu je názorná ukážka vykonávania pohybovej funkcie elektronickej vačky, synchrónnych a asynchrónnych pohybov. Funkcia riadenia a monitorovania vykonávaných pohybov jednotlivých motorov je realizované pomocou vizualizácie na dotykovom displeji PLC typu PowerPanel 400. Použitie takýchto motorov má uplatnenie priemyselnej praxi s požiadavkami na vysokú dynamiku a presnosť.

Druhým prezentovaným modelom bola páka s hmatovou odozvou. Vývoj hmatových rozhraní je motivovaný použitím v systémoch na vzdialenú manipuláciu a ovládanie, použitím vo virtuálnej realite, v neinvazívnych lekárskych aplikáciách a v komunikačných systémoch. POdstatou hmatovej odozvy spočíva v tom, že operátor príslušnej kategórie riadiaceho systému získava od riadeného systému odozvu nielen v podobe vizuálnych informácií na zobrazovacej jednotke doplnenej aktustickými informáciami ale aj fyzickou reakciou ovládacieho prvku (ovládacej páky, joysticku, ...), ktorý napríklad operátorovi kladie mechanický odpor v závislosti od stavu riadeného systému, kmitá alebo inak fyzicky reaguje. Pri modelovaní mechanických systémov sa používajú tri základné prvky: struna (elasticita), tlmič (trenie), hmota (zotrvačnosť). Pomocou týchto prvkov sú v PLC vytvorené virtuálne systémy: dva vozíky spojené pružinou, model trenia kvádra na podložke, model pružiny, a model pevnej steny a loptičky. Virtuálne systému umožňujú meniť parametre modelovaných prvkov ako napríklad hmotnosť telies, konštanty strún a tlmičov a aj nelinearít. Vytváranie modelov funguje na báze objektovo orientovaného programovania. Na ovládanie a vizualizáciu slúži PLC PowerPanel 400 od firmy B&R s funkčnými tlačidlami a displejom. 

          

Poprad

Akcia sa konala v priestoroch obchodného centra Max. Naši kolegovia Ing. Dušan Nemec a Ing. Michal Gregor, PhD. prezentovali aktivity KRIS v stánku s názvom Robotická kolónia. V stánku prezentovali malé autonómne roboty e-Puck, pomocou ktorých návštevníkom objasňovali základné princípy automatizácie a robotiky. Návštevníci prezentácie mohli vidieť činnosť robotov v skupinách, riadenie pohybu jednotlivých robotov v skupine na základe snímania ich polohy televíznou kamerou, pričom do riadenia pohybu robotov sa mohli zapojiť aj aktívne.

Žilina

Akcia sa konala v nákupnom centre Aupark Shopping Center. Katedru riadiacich a informačných systémov reprezentovali naši kolegovia Ing. Vojtech Šimák, PhD. a Ing. Jozef Balák. V stánku s názvom Automatizácia v praxi vysvetľovali základné princípy činnosti snímačov a aktuátorov používaných v automatizovaných výrobných systémoch a spracovanie informácií v riadiacich systémoch. Nosnou časťou stánku bola prezentácia počítačom riadenej frézy na frézovanie obrobkov a paralelného tzv. Delta robota.

 
 

Podkategórie

Doplnkové informácie