Grantové úlohy

 

Projekty VEGA (Vedecká grantová agentúra)

 • VEGA 1/0453/12 Štúdium interakcií motorového vozidla, dopravného prúdu a vozovky

Zodp. riešiteľ: prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EurIng

Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Spalek, PhD. (zástupca zodpovedného riešiteľa), Ing. Emília Bubeníková,, Ing. Martin Čapka (do 31.8.2012), Ing. Michal Gregor, Ing. Ján Halgaš, Ing. Peter Holečko, PhD:, Ing. Jozef Hrbček, PhD., Ing. Peter Matis, Ing. Tomáš Mikluščak, Ing. Rastislav Pirník, PhD:, Ing. Vojtech Šimák, PhD., doc. Dr. Ing. Peter Vestenický, Ing. Juraj Ždánsky, PhD., Kamila Kršíková

 • VEGA 1/0388/12 Kvantitatívne hodnotenie integrity bezpečnosti riadiacich systémov pre dráhové aplikácie

Zodp. riešiteľ: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.

Spoluriešitelia: prof. Ing. Mária Franeková, PhD., Ing. Juraj Ždánsky, PhD.,  Ing. Peter Holečko, PhD., Ing. Peter Nagy, Ing. Ľubomír Pekár, Ing. Juraj Ilavský, PhD., Ing. Zuzana Lobotková, Ing. Marek Výrostko

 • VEGA - 1/0040/08  Matematicko-grafické modelovanie bezpečnostných vlastností bezpečnostne kritických riadiacich systémov

Zodp. riešiteľ:    prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.  
Spoluriešitelia:  doc.  Ing. Mária Franeková, PhD.;
prof. Ing. Aleš Janota, PhD.; Ing.Juraj Ždánsky, PhD.; Ing. Peter Nagy; Ing. Peter Holečko;    Ing. Vladimír Kmeť;  Ing.  Ján Zelenka;  Ing.  Ján Rofár; Ing. Jana Šebeňová

 • VEGA13 – 1/0023/08 Teoretický aparát na analýzu a hodnotenie rizík telematických
  systémov v doprave

Zodp. riešiteľ:    doc. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Zástupca zodp. riešiteľa: prof. Ing. Aleš Janota, PhD. 
Spoluriešitelia:  doc. Ing. Fedor Kállay, PhD.; Ing. Rastislav   Pirník; doc.  Ing. Mária Franeková, PhD.; doc.  Ing. Ľudmila Muzikářová, PhD.; Dr.  Ing. Peter Vestenický;  Ing. Emília Bubeníková; Ing. Peter Nagy;  Ing. Peter Holečko; doc.  Ing. Václav Končelík, PhD.; Ing.  Tatiana  Brončeková, PhD.;  prof.  Ing. Branislav  Dobrucký,  PhD.; Ing.  Anna  Príkopová, PhD.;  Ing. Martin  Vestenický,  PhD.;  Ing. Jozef Hrbček, PhD.; Ing. Jozef Štefaňák; Šimák Vojtech, Ing. PhD.; Ing. Zuzana Lobotková; Ing. Ján Capák; Ing. Tibor Moravčík; Ing. Martin Čapka, PhD.

Projekty KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra)

 • KEGA 024 ŽU 4-2012 Modernizácia technológií a metód vzdelávania so zameraním na oblasť kryptografie pre bezpečnostne kritické aplikácie

Zodp. riešiteľ: prof. Ing. Mária  Franeková, PhD.

Spoluriešitelia: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., doc. Dr. Ing. Peter Vestenický,  Ing. Emília Bubeníková, Ing. Tatiana Brončeková, PhD., Ing. Peter Holečko, Ing. Martin Šuták, PhD. (firma Gity, a.s.)

doktorandi: Ing. Marek Výrostko, Ing. Peter Matis, Ing. Ľubomír Pekár, Ing. Ján Beňuš, Ing. Peter Lüley

 • KEGA 057/06/00  Inovácia metodiky laboratórnej výučby na báze modelovania
  a simulácie v programovom prostredí Matlab v kombinácií s výučbovými modelmi do
  oblasti e-learningu

Zodp. riešiteľ:    doc. Ing. Mária Franeková, PhD.
Spoluriešitelia:   Ing. Emília Bubeníková; doc. Ing. Ľudmila Muzikářová, PhD.; doc. Ing.
Zdislav Exnar, PhD.; Ing. Peter Holečko; Ing. Ján Rofár; Ing. Jozef
Hrbček; Ing. Vojtech Šimák; Ing. Tomáń Michulek; Ing. Martin Hrnčár

Projekty APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja)

 • APVV SK-PL-0015-09 Posudzovanie bezpečnosti železničných zabezpečovacích systémov

Zodp. riešiteľ:              prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.

Spoluriešitelia:            doc. Ing. Mária Franeková, PhD., Ing. Peter Nagy

 • APVV  VMSP-P-0142-09  „Vývoj, výskum a implementácia doplnkovej cestnej signalizácie pre zabezpečenie bezpečnosti na železničných priecestiach a prechodoch pre chodcov“ (2009-2011)

Koordinátor:      ARDOS AZ, a.s. Bratislava 
Zodp. riešiteľ:    doc. Ing. Juraj Spalek, PhD. 
Spoluriešitelia:   prof. Ing. Aleš Janota, PhD.; Ing. Martin Čapka, PhD.; Ing. Rastislav Pirník

 • APVV-99-028105 Výskum a vývoj technických prostriedkov EMC pre elektrické
  zariadenia s polovodičovými meničmi používané v železničnej doprave
  (2007-2009)

Zodp. riešiteľ:    doc. Ing. Ľudmila Muzikářová, PhD.
Spoluriešitelia:   prof. Ing. Jiří Zahradník, PhD.; doc. Ing. Vojtech Šoltys, PhD.; doc. Ing.
Karol Rástočný, PhD.; Ing. Peter Nagy; Ing. Rastislav Pirník; Ing.Martin Hrnčár

 • APVV SK-CZ-0100-07 Analýza a hodnotenie rizík cestných tunelov 2  –  ARICET 2,
  Slovensko-česká medzinárodná vedeckotechnická spolupráca

Zodp. riešiteľ:    doc. Ing. Juraj Spalek, PhD.; prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Spoluriešitelia:   doc.  Ing.  Aleš  Janota,  PhD.;  Ing.  Jozef Hrbček,  PhD.;  Ing.  Rastislav
Pirník; Ing. Jozef Štefaňák

 • APVV-0505-07, 2008 – 2011 Výskum a vývoj modelu inteligentného ložiska pre veterné
  elektrárne

Zodp. riešiteľ:    prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
Koordinátori na EF:   prof. Ing. Ján Michalík, PhD.; doc. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Spoluriešitelia:   doc. Ing. Aleš Janota, PhD.; Dr. Ing. Peter Vestenický

 • APVV - LPP - 0195 - 07 Žilinská detská univerzita

Zodp. riešiteľ:    Mgr. Peter Hockicko, PhD.
Spoluriešiteľka:   doc. Ing. Mária Franeková, PhD.

Projekty štrukturálnych fondov

 • ITMS 26220120028 Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy

Zodp. riešiteľ:                     prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

Zodp. riešiteľ Aktivity 1.1: prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.

Spoluriešitelia: prof. Ing. Mária Franeková, PhD., prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EurIng, doc. Dr. Ing. Peter Vestenický, Ing. Martin Čapka, PhD. (do 31.8.2012), Ing. Rastislav Pirník, PhD., Ing. Jozef Hrbček, PhD., prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.

 • ITMS 26220120050 Centrum excelentnosti  pre systémy a služby inteligentnej dopravy II.

Zodp. riešiteľ: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

Aktivita 1.1: prof. Ing. Juraj Spalek, PhD. (zodp. riešiteľ), prof. Ing. Mária Franeková, PhD., doc. Dr. Ing. Peter Vestenický, Ing. Martin Čapka, PhD. (do 31.8.2012), Ing. Rastislav Pirník, PhD.

Aktivita 1.2: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD, Ing. Rastislav Pirník, PhD.

Aktivita 1.3: prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EurIng, Ing. Jozef Hrbček, PhD.

 • ITMS 26220220089 Nové metódy merania fyzikálnych dynamických parametrov a interakcií motorových vozidiel, dopravného prúdu a vozovky

Zodp. riešiteľ: prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EurIng

Spoluriešitelia: prof. Ing. Mária Franeková, PhD., prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., Ing. Jozef Hrbček, PhD., Ing. Tatiana Brončeková, PhD., Ing. Emília Bubeníková, Ing. Martin Čapka, PhD. (do 31.8.2018), Ing. Peter Holečko, doc. Ing. Ľudmila Muzikářová, PhD. († 4.11.2012), Ing. Rastislav Pirník, PhD., Ing. Vojtech Šimák, PhD., Dr. Ing. Peter Vestenický, Klára Berešíková, Kamila Kršíková

 • ITMS 26220220169 Výskumné centrum systémov dopravnej telematiky

Zodp. riešiteľ:                     prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.

Finančný manažér:           Kamila Kršíková

Projektový manažér:         Ing. Rastislav Pirník, PhD.

Odborní riešitelia:       prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EurIng, prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., Ing. Peter Nagy, Ing. Rastislav Pirník, PhD.

 • ITMS: 26110230005 Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti

Zodp. riešiteľ: prof. Ing. Ivo Čáp, PhD.

Spoluriešitelia: Ing.Tatiana Brončeková, PhD., doc. Ing. Ľudmila Muzikářová, PhD. († 4.11.2012)

 • ITMS 26110230004 Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím

Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., Ing. Emília Bubeníková

 • ITMS 26220220009 Inteligentný modulárny systém kontroly kvality súčiastok  InMoSysQC

Koordinátori projektu: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD. prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

Spoluriešitelia: prof. Ing. Mária Franeková, PhD., prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EurIng

 • ITMS 26220220153 Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení

Prijímateľ: Univerzita Komenského v Bratislave/ Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Zodpovedný riešiteľ za ŽU: prof. Ing. Ján Michalík, PhD.

Zodpovedný riešiteľ Aktivity 2.3: doc. Ing. Róbert Hudec, PhD. (KTaM)

 • ITMS 26220220021 Centrum translačnej medicíny

Prijímateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Partner projektu: Žilinská Univerzita v Žiline

Spoluriešitelia: prof. Ing. Mária Franeková, PhD.

Doplnkové informácie