Kybernetika

  • Vytlačiť

Študijné programy 1., 2. a 3. stupňa štúdia v odbore 19 Kybernetika sú akreditované rozhodnutím MŠ SR SR č. 2015-18768/45421:1-15A0 :

  • V prvom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky a v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky s výučbou v slovenskom aj v anglickom jazyku. Akreditované je štúdium v študijnom programe Automatizácia.
  • V druhom stupni vysokoškolského štúdia (inžinierske štúdium) v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky a v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky s výučbou v slovenskom aj v anglickom jazyku. Akreditované je štúdium v študijných programoch Riadenie procesov a Aplikovaná telematika. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Automatizácia alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. 
  • V treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky a v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky s výučbou v slovenskom a v anglickom jazyku. Akreditované je štúdium v študijnom programe Riadenie procesov.

Prezentačné video odboru Automatizácia

Štruktúra štúdia na KRIS

struktura_studia_new