Inžinierske štúdium

  • Vytlačiť

Štúdium v študijnom odbore 19 Kybernetika sa na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií ŽU v Žiline uskutočňuje v 2. stupni štúdia v akreditovaných študijných programoch Riadenie procesov a Aplikovaná telematika, ktoré nadväzujú na študijný program Automatizácia v bakalárskom stupni štúdia.

Profil absolventa

Študenti druhého stupňa štúdia si prehĺbia teoretické znalosti z teórie riadenia, z metód návrhu technických a programových prostriedkov, objektovo orientovaného vývoja systémov, programových prostriedkov spracovania signálov, bezpečnej systémovej komunikácie, návrhu a využitia informačných technológií, konštrukcie systémov na bezpečné riadenie na procesnej úrovni, z metód umelej inteligencie a ďalších. 

Študenti študijného programu Riadenie procesov sa vý­be­rom povinne voliteľných prípadne nepovinných pred­me­tov môžu špecializovať na oblasť riadiacich systémov pre oblasť dopravy, najmä železničných zabezpečovacích systémov a in­te­li­gen­tných dopravných systémov v cestnej doprave alebo na oblasť riadenia prie­myselných procesov. Stávajú sa z nich analytici automatizéri, ovládajúci informačné technológie, ktorí su zameraní na konkrétne riadenie procesov. Odborníci, ovládajúci fyzikálnu podstatu teórie riadenia, ktorú dokážu aplikovať v reálnom živote. Sú pri­pra­vo­va­ní na sa­mos­tatné navrhovanie automatických riadiacich a in­for­mač­ných systémov, ich implementáciu a pre­vádz­ku s reš­pek­to­vaním požiadaviek na bezpečné riadenie procesov v doprave. Pri zameraní na oblasť riadenia priemyslových procesov sa študenti špecializujú na riadiace systémy používané pri riadení priemyselnej výroby, vizualizáciu procesov, robotické systémy, bezpečné priemyselné komunikácie, bezpečnostné systémy na ochranu zdravia ľudí a majetku a iné bezpečnostne kritické aplikácie v priemysle. 

V prvom ročníku štúdia si študenti rozšíria teoretické poznatky z oblasti aplikácie matematiky v elektrotechnike, pokročilých metód automatického riadenia, funkcie a konfigurácie komponentov počítačových sietí, programovania riadiacich systémov na báze PLC so zvýšenou bezpečnosťou (Safety PLC), rozšíria si poznatky z oblasti bezpečnej komunikácie, zoznámia sa s metódami analýzy bezpečnosti riadiacich systémov, získajú základy z oblasti aplikovania umelej inteligencie v riadení procesov a prehĺbia si znalosti z obalsti aplikovania informačných systémov v procesnom riadení a ich programovania vo vyšších programovacích jazykoch

V druhom ročníku štúdia si študenti prehĺbia poznatky z oblasti umelej inteligencie a expertných systémov, naučia sa komplexne pristupovať k návrhu systémov prostredníctvom obejktovo orientovaného vývoja systémov, získajú teoretické základy a praktické zručnosti z oblasti vizualizácie procesov v oblasti priemyslu a dopravy, zoznámia sa s technikami automatickej identifikácie, a podľa výberu voliteľných predmetov základmi robotických systémov, konštrukciou a projektovaním systémov na ochranu osôb a majetku alebo princípmi palikovanými v inteligentných dopravných systémoch.

Študenti študijného programu Aplikovaná telematika si v rámci štúdia prehĺbia základné poznatky o komponentoch telematických aplikácií, ktoré sú výsledkom spojenia automatizačných technológií s informačnými a komunikačnými  technológiami. Študenti získajú podrobné teoretické poznatky o súbore technických nástrojov použiteľných v aplikačných oblastiach najmä v oblasti dopravy, ale aj v ďalších oblastiach – zdravotníctve, verejnej správe, atď., ktoré sú potrebné pre porozumenie telematickým systémom. Študenti získajú informácie a zručnosti v oblasti riadenia dopravných procesov pomocou inteligentných dopravných systémov, oboznámia sa s princípmi činnosti a základmi konštrukcie riadiacich systémov pre oblasť dopravy vrátane systémov na zaistenie bezpečnej komunikácie. Študenti pri štúdiu získajú základné poznatky o vizualizácii procesov aplikovanej v dopravných systémoch ako aj o funkciách a konštrukcii bezpečnostných systémoch na ochranu objektov.

Aktuálny učebný plán inžinierskeho štúdia img_grey (systém Vzdelávanie)