Prehľad

Bakalárske štúdium

Štúdium v študijnom odbore 19 Kybernetika sa na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií ŽU v Žiline uskutočňuje v 1. stupni štúdia v akreditovanom študijnom programe Automatizácia.

Profil absolventa

Absolvent 1. stupňa štúdia v študijnom programe Automatizácia má základné vedomosti o automatizovaných a automatických riadiacich a informačných systémoch najmä pre oblasť spracovania informácií pri riadení bezpečnostne kritických procesov a pre oblasť spoľahlivej a bezpečnej komunikácie. Má potrebné teoretické znalosti a praktické skúsenosti, ktoré mu umožňujú uplatnenie v praxi pri riešení úloh riadenia na procesnej a operatívnej úrovni alebo pokračovanie v ďalšom štúdiu v odbore Automatizácia. 

Študenti študijného programu Automatizácia v prvom roku štúdia získajú základné vedomosti o matematických a fyzikálnych základoch automatizácie, základoch algoritmizácie úloh, programovania v jazyku C a C++, o základoch analýzy elektrických obvodov a o meracích systémoch a meraní parametrov elektrických obvodov. V druhom roku štúdia získajú základy z oblasti elektroniky, študujú teóriu informácií a signálov, teóriu automatického riadenia, oboznámia sa s problematikou distribuovaných systémov riadenia vrátane komunikácie v priemyslovom prostredí a získajú základy z oblasti logických systémov a senzorovej techniky. V treťom roku štúdia získajú základné vedomosti o konštrukcii počítačových riadiacich systémov, o základných princípoch a konštrukcii akčných členov používaných v automatizácii a ich riadení, o základoch informačných systémov používaných v procesnom riadení, ich implementácii a prevádzke, získajú základy z oblasti komunkačnej bezpečnosti ako aj základy z oblasti spoľahlivostných a bezpečnostných vlastností riadiacich systémov. Okrem toho nadobudnú praktické zručnosti s programovaním jednočipových mikropočítačov a programovaním riadiacich systémov na báze programovateľných logických automatov (PLC).

Čítať ďalej: Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

Štúdium v študijnom odbore 19 Kybernetika sa na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií ŽU v Žiline uskutočňuje v 2. stupni štúdia v akreditovaných študijných programoch Riadenie procesov a Aplikovaná telematika, ktoré nadväzujú na študijný program Automatizácia v bakalárskom stupni štúdia.

Profil absolventa

Študenti druhého stupňa štúdia si prehĺbia teoretické znalosti z teórie riadenia, z metód návrhu technických a programových prostriedkov, objektovo orientovaného vývoja systémov, programových prostriedkov spracovania signálov, bezpečnej systémovej komunikácie, návrhu a využitia informačných technológií, konštrukcie systémov na bezpečné riadenie na procesnej úrovni, z metód umelej inteligencie a ďalších. 

Čítať ďalej: Inžinierske štúdium

Doktorandské štúdium

3. stupeň študijného odboru Kybernetika, študijný program Riadenie procesov kopíruje súčasný program vedného odboru doktorandského štúdia 38-01-9 Automatizácia a riadenie, špecializácia Riadenie procesov, v ktorom má v súčasnosti Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline priznané právo konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko - akademickú hodnosť PhD.

Čítať ďalej: Doktorandské štúdium

Doplnkové informácie