Výsledky štátnych skúšok inžinierskeho štúdia 2018/19

Prehľad výsledkov štátnych skúšok inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov:

Štátnych skúšok sa dňa 4.6.2019 zúčastnilo spolu 30 študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov, ktorí dosiahli nasledujúce výsledky:

 • Štátna skúška v číslach:
  • počet prihlásených študentov - 30,
  • úspešne vykonalo štátnu skúšku - 28 študentov s hodnotením:
   • hodnotenie "výborne" - 12 študentov,
   • hodnotenie "vyhovel" - 16 študentov,
  • na štátnej skúške neuspeli 2 študenti.
  • Celkový výsledok štúdia:
   • hodnotenie "prospel s vyznamenaním" - 2 študenti,
   • hodnotenie "prospel" - 26 študentov,
   • hodnotenie "neprospel" - 2 študenti.

Tabuľky a grafy:

 • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a diplomovej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
 • Hodnotenie predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Hodnotenie diplomovej práce v jednotlivých skúšobných komisiách Celkové hodnotenie štátnych skúšok a štúdia
 • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend vývoja priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce
 • Prehľad výborných absolventov Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľady spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 13.6.2019

Doplnkové informácie