Prihlasovanie na diplomové práce pre akademický rok 2018/2019

Podľa §24 Študijného poriadku EF ŽU vypisuje vedúci Katedry riadiacich a informačných systémov témy diplomových prác na akademický rok 2018/2019. Zoznam vypísaných tém s prehľadom aktuálneho stavu prihlasovania je v priloženom zozname Zoznam tém diplomových prác

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2018/2019 študentmi 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijných programov Aplikovaná telematika a Riadenie procesov, sa na uverejnené témy môžu prihlásiť najneskôr do dňa zápisu do 2. ročníka inžinierskeho štúdia (20.9.2018).
Študenti sa na tému DP prihlásia po predbežnej konzultácii s vedúcim diplomovej práce. Samotné prihlásenie študenta na zvolenú témy vykoná na pokyn vedúceho záverečnej práce študijný poradca, prípadne sekretárka KRIS prostredníctvom informačného systému Vzdelávanie. Na oboznámenie sa s témami vypísaných diplomových prác a získanie prehľadu o aktuálne dostupných témach je potrebné si najskôr v hornej časti stránky zvoliť akademický rok 2018/2019 a potom si v menu vľavo vybrať položku Záverečné práce
 
Študentom, ktorí sa do stanoveného termínu neprihlásia na žiadnu tému, tému diplomovej práce pridelí vedúci katedry RIS.


V Žiline dňa 11.7.2018
Peter Nagy  
študijný poradca
 
 
 

Doplnkové informácie