Prihláška na štátnu skúšku IŠ 2018

Študenti 2.ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí v akademickom roku 2017/2018 splnia všetky študijné povinnosti učebného plánu študijných programov Aplikovaná telematika a Riadenie procesov a ktorí v tomto akademickom roku chcú vykonať štátnu skúšku sa  podľa §26, odsek 3 Študijného poriadku EF ŽU v Žiline musia písomne prihlásiť na štátnu skúšku.  

V prihláške študent uvedie nasledujúce údaje:

 • stupeň štúdia (inžiniersky),
 • akademický rok (2017/2018),
 • titul, meno a priezvisko,
 • študijný program (Aplikovaná telematika, Riadenie procesov),
 • názov témy diplomovej práce,
 • tituly, meno a priezvisko vedúceho diplomovej práce,
 • zvolí si termín štátnej skúšky, na ktorý sa hlási (riadny, náhradný, 1. opravný, 2. opravný),
 • zvolí si, či sa hlási na obhajobu diplomovej práce,
 • zvolí si, či sa hlási na skúšku z predmetu štátnej skúšky,
 • vyberie si odborné zameranie otázok pre predmet štátnej skúšky:
  • odborné zameranie pre študijný program aplikovaná telematika,
  • odborné zameranie na riadenie dopravných procesov, 
  • alebo odborné zameranie na riadenie priemyselných procesov.
 • dátum prihlásenia na štátnu skúšku.

Študent vyplní údaje do tlačiva v priloženom dokumente . Dokument je spracovaný ako formulár, v ktorom študent vyplní potrebné údaje buď vpísaním hodnôt alebo výberom z ponuky. Po vyplnení dokument vytlačí a podpíše. Podpísanú prihlášku na štátnu skúšku študent odovzdá najneskôr do 19.4.2018 na sekretariáte KRIS (AB 222) alebo študijnému poradcovi (AB 213).

Peter Nagy, študijný poradca

Doplnkové informácie