Inžinierske štúdium: Aktuality

Priebeh a hodnotenie predmetu Diplomový projekt 2020/21

Priebeh výučby

Vyučovanie predmetu Diplomový projekt z riadenia procesov 1 (DP-RP1) sa bude konať formou individuálnych konzultácií študentov s vedúcim diplomovej práce. V prípade diplomových prác z externého prostredia, študenti budú konzultovať s externým vedúcim práce a prideleným konzultantom z radov učiteľov KRIS. Študenti sa v prvý týždeň semestra stretnú s určeným vyučujúcim predmetu DP-RP1, s ktorým sa dohodnú na termínoch ďalších konzultácií a ktorý im pripraví zadanie diplomového projektu súvisiace s témou diplomovej práce. Mená učiteľov pridelených pre výučbu predmetu DP-RP1 sú zverejnené v dokumente .

Hodnotenie študentov

Vyučujúci predmetu Diplomový projekt na začiatku semestra pripraví zadanie diplomového projektu a v priebehu a na záver semestra hodnotí prácu študenta. Študenti v priebehu semestra vypracujú písomnú časť Diplomového projektu, ktorú na konci semestra odovzdajú vedúcemu / konzultantovi diplomovej práce a následne prácu obhája na verejnej obhajobe projektov pred komisiou zloženou z učiteľov KRIS. Na písanie písomnej časti diplomového projektu odporúčame študentom použiť šablónu ktorá bude v priebehu semestra zverejnená v sekcii Dokumenty
 
Záverečné hodnotenie absolvovania predmetu Diplomový projekt bude pozostávať z viacerých čiastkových hodnotení. Vedúci (konzultant) záverečnej práce bude hodnotiť:

 1. Aktivitu študenta v priebehu semestra:

a) dochvíľnosť plnenia zadaných úloh,
b) samostatnosť pri plnení úloh.

 

 

 0 - 5 bodov
 0 - 5 bodov

 2. Písomnú časť Diplomového projektu:

a) stupeň rozpracovania zadania DP (1 bod za 10%),
b) formálnu a grafickú úpravu práce a gramatický prejav

 

 

 0 - 10 bodov
 0 - 5   bodov

3. Obhajobu diplomového projektu:

a) kvalitu spracovanej prezentácie,
b) kvalitu prednesu prezentácie (zrozumiteľnosť prejavu, dodržanie časového limitu, …),
c) pohotovosť a správnosť odpovedí na otázky.

 

 0 - 5   bodov

Spolu

30  bodov

 Podľa získaného počtu bodov bude študent ohodnotený známkou  podľa tabuľky:

27 – 30 bodov

 A - výborne

24 – 26 bodov

 B - veľmi dobre

21 – 23 bodov

 C - dobre

18 – 20 bodov

 D - uspokojivo

15 – 17 bodov

 E - dostatočne

menej ako 15 bodov

 Fx - nedostatočne

 

Harmonogram výučby predmetu

28.09. – 02.10.2020

Prvá konzultácia študentov s vyučujúcim.

 • dohodnutie termínov individuálnych konzultácií,
 • informovanie študentov o požiadavkách vedúceho / konzultanta,
 • zadanie úloh pre projekt.

05.10. – 04.12.2020

Samostatná práca študentov podľa pokynov vyučujúceho.

30.11. – 04.12.2020 Odovzdanie písomnej časti Diplomového projektu vyučujúcemu.

07.12. – 18.12 2020

Verejné obhajoby projektov podľa zvláštneho harmonogramu, ktorý bude zverejnený v druhej polovici semestra.

 

V Žiline dňa 23. 9. 2020

prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., garant inžinierskeho štúdia programu RP

                                             Spracoval Peter Nagy, študijný poradca

 
 

Prihlasovanie na diplomové práce pre akademický rok 2020/2021

Podľa §24 Študijného poriadku FEIT ŽU vypisuje vedúci Katedry riadiacich a informačných systémov témy diplomových prác na akademický rok 2020/2021. Prehľad vypísaných tém a študentov prihlásených na jednotlivé témy je v priloženom zozname Zoznam tém diplomových prácZoznam vypísaných tém diplomových prác je zverejnený aj v informačnom systéme e-Vzdelavanie. Na zobrazenie zoznamu vypísaných tém diplomových prác a získanie prehľadu o aktuálne dostupných témach je potrebné si v menu Hlavná ponuka vybrať položku Záverečné práce. Zoznam prác na portáli e-vzdelavanie bude priebežne aktualizovaný, vyššie uvedený zoznam je len informatívny a aktualizovaný nebude.

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2020/2021 študentmi 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov, sa na uverejnené témy môžu prihlásiť najneskôr do 25.9.2020.
Študenti sa na tému DP prihlásia po predbežnej elektronickej alebo osobnej konzultácii s vedúcim diplomovej práce u študijného poradcu. Samotné prihlásenie študenta na zvolenú tému vykoná len na pokyn vedúceho záverečnej práce študijný poradca prostredníctvom informačného systému e-Vzdelávanie. Bez súhlasu vedúceho práce, študent na tému prihlásený nebude.
 
Študentom, ktorí sa do stanoveného termínu neprihlásia na žiadnu tému, tému diplomovej práce pridelí na základe poverenia vedúceho katedry RIS študijný poradca.


V Žiline dňa 7.9.2020
Peter Nagy  
študijný poradca
 
 

Výsledky štátnych skúšok inžinierskeho štúdia 2019/20

Prehľad výsledkov štátnych skúšok inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov:

Štátnych skúšok sa v dňoch 30.6. a 1.7.2020 zúčastnilo spolu 24 študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov, ktorí dosiahli nasledujúce výsledky:

 • Štátna skúška v číslach:
  • počet prihlásených študentov - 24,
  • úspešne vykonalo štátnu skúšku - 24 študentov s hodnotením:
   • hodnotenie "výborne" - 16 študentov,
   • hodnotenie "vyhovel" - 8 študentov,
  • Celkový výsledok štúdia:
   • hodnotenie "prospel s vyznamenaním" - 2 študenti,
   • hodnotenie "prospel" - 22 študentov.

Tabuľky a grafy:

 • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a diplomovej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
 • Hodnotenie diplomovej práce a predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend vývoja priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľady spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 2.7.2020

Prezentácie produktov "machine vision"

Pracovníci KRIS sa dlhodobo snažia študentom prezentovať najnovšie technológie aplikované v oblasti automatizácie priemyslu alebo dopravy. Preto pravidelne organizujú špecializované prednášky a prezentácie odborníkov z praxe určené študentom a vysokoškolským učiteľom zameraných na danú oblasť techniky. 

V utorok 12.3.2019  sa uskutočnila špecializovaná prednáška na tému „Spracovanie obrazovej informácie v priemyselných aplikáciách“ určená študentom a vysokoškolským pedagógom venujúcich sa oblasti priemyselnej automatizácie. Ako odborník z praxe aj tento rok prezentoval novinky a trendy v oblasti spracovania obrazu v priemysle zástupca spoločnosti FMach Žilina, spol. s r.o., pán Marián Križovič.

Špecializované prezentácie pokračovali aj vo štvrtok 14.3.2019, kedy zástupca spoločnosti SICK spol. s.r.o., o.z. Bratislava, pán Ing. Adam Brňo, poslucháčom 2. ročníka inžinierskeho štúdia v rámci série laboratórnych cvičení predstavil prácu s reálnymi priemyselnými kamerami. Študenti si mohli na vytvorených pracoviskách vyskúšať prácu na reálnych modeloch priemyselných kamier, ktoré sa najviac používajú v oblasti Machine Vision. Študenti vykonali pomocou nimi vytvoreného  inšpekčného programu kontrolu kvality na rôznych typoch vzoriek prinesených vyrobených produktov.

 

Prednáška a séria laboratórnych cvičení boli realizované v rámci projektu KEGA 016ŽU-4/2018: "Modernizácia metód výučby riadenia priemyselných procesov na báze konceptu Industry 4.0“.

Ing. Emília Bubeníková, PhD.
 
 

Doplnkové informácie