Inžinierske štúdium: Aktuality

Priebeh a hodnotenie predmetu Diplomový projekt 2021/22

Priebeh výučby

Vyučovanie predmetu Diplomový projekt z riadenia procesov 1 (DP-RP1) sa bude konať formou individuálnych konzultácií študentov s vedúcim diplomovej práce. V prípade diplomových prác z externého prostredia, študenti budú konzultovať s externým vedúcim práce a prideleným konzultantom z radov učiteľov KRIS. Študenti sa v prvý týždeň semestra skontaktujú a po predbežnom dohovore stretnú s určeným vyučujúcim predmetu DP-RP1, s ktorým sa dohodnú na termínoch ďalších konzultácií a ktorý im pripraví zadanie diplomového projektu súvisiace s témou diplomovej práce. Mená učiteľov pridelených pre výučbu predmetu DP-RP1 sú zverejnené v dokumente .

Hodnotenie študentov

Vyučujúci predmetu Diplomový projekt na začiatku semestra pripraví zadanie diplomového projektu a v priebehu a na záver semestra hodnotí prácu študenta. Študenti v priebehu semestra vypracujú písomnú časť Diplomového projektu, ktorú na konci semestra odovzdajú vedúcemu / konzultantovi diplomovej práce a následne prácu obhája na verejnej obhajobe projektov pred komisiou zloženou z učiteľov KRIS. Na písanie písomnej časti diplomového projektu odporúčame študentom použiť šablónu ktorá bude v priebehu semestra zverejnená v sekcii Dokumenty
 
Záverečné hodnotenie absolvovania predmetu Diplomový projekt bude pozostávať z viacerých čiastkových hodnotení. Vedúci (konzultant) záverečnej práce bude hodnotiť:

 1. Aktivitu študenta v priebehu semestra:

a) dochvíľnosť plnenia zadaných úloh,
b) samostatnosť pri plnení úloh.

 

 

 0 - 5 bodov
 0 - 5 bodov

 2. Písomnú časť Diplomového projektu:

a) stupeň rozpracovania zadania DP (1 bod za 10%),
b) formálnu a grafickú úpravu práce a gramatický prejav

 

 

 0 - 10 bodov
 0 - 5   bodov

3. Obhajobu diplomového projektu:

a) kvalitu spracovanej prezentácie,
b) kvalitu prednesu prezentácie (zrozumiteľnosť prejavu, dodržanie časového limitu, …),
c) pohotovosť a správnosť odpovedí na otázky.

 

 0 - 5   bodov

Spolu

30  bodov

 Podľa získaného počtu bodov bude študent ohodnotený známkou  podľa tabuľky:

27 – 30 bodov

 A - výborne

24 – 26 bodov

 B - veľmi dobre

21 – 23 bodov

 C - dobre

18 – 20 bodov

 D - uspokojivo

15 – 17 bodov

 E - dostatočne

menej ako 15 bodov

 Fx - nedostatočne

 

Harmonogram výučby predmetu

27.09. – 01.10.2021

Prvá konzultácia študentov s vyučujúcim.

 • dohodnutie termínov individuálnych konzultácií,
 • informovanie študentov o požiadavkách vedúceho / konzultanta,
 • zadanie úloh pre projekt.

04.10. – 03.12.2021

Samostatná práca študentov podľa pokynov vyučujúceho.

29.11. – 03.12.2021 Odovzdanie písomnej časti Diplomového projektu vyučujúcemu.

06.12. – 17.12 2021

Verejné obhajoby projektov podľa zvláštneho harmonogramu, ktorý bude zverejnený v druhej polovici semestra.

 

V Žiline dňa 23. 9. 2021
Spracoval Peter Nagy, študijný poradca

 

 

Výsledky štátnych skúšok inžinierskeho štúdia 2020/21

Prehľad výsledkov štátnych skúšok inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov:

Štátnych skúšok sa v dňoch 1. a 2.6.2021 zúčastnilo celkom 24 študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov, ktorí dosiahli nasledujúce výsledky:

 • Štátna skúška v číslach:
  • počet prihlásených študentov - 24,
  • úspešne vykonalo štátnu skúšku - 24 študentov s hodnotením:
   • hodnotenie "výborne" - 15 študentov,
   • hodnotenie "vyhovel" - 9 študentov,
  • Celkový výsledok štúdia:
   • hodnotenie "prospel s vyznamenaním" - 6 študenti,
   • hodnotenie "prospel" - 18 študentov.

Tabuľky a grafy:

 • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a diplomovej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
 • Hodnotenie diplomovej práce a predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend vývoja priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľady spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 3.6.2021

Prezentácie produktov "machine vision"

Pracovníci KRIS sa dlhodobo snažia študentom prezentovať najnovšie technológie aplikované v oblasti automatizácie priemyslu alebo dopravy. Preto pravidelne organizujú špecializované prednášky a prezentácie odborníkov z praxe určené študentom a vysokoškolským učiteľom zameraných na danú oblasť techniky. 

V utorok 12.3.2019  sa uskutočnila špecializovaná prednáška na tému „Spracovanie obrazovej informácie v priemyselných aplikáciách“ určená študentom a vysokoškolským pedagógom venujúcich sa oblasti priemyselnej automatizácie. Ako odborník z praxe aj tento rok prezentoval novinky a trendy v oblasti spracovania obrazu v priemysle zástupca spoločnosti FMach Žilina, spol. s r.o., pán Marián Križovič.

Špecializované prezentácie pokračovali aj vo štvrtok 14.3.2019, kedy zástupca spoločnosti SICK spol. s.r.o., o.z. Bratislava, pán Ing. Adam Brňo, poslucháčom 2. ročníka inžinierskeho štúdia v rámci série laboratórnych cvičení predstavil prácu s reálnymi priemyselnými kamerami. Študenti si mohli na vytvorených pracoviskách vyskúšať prácu na reálnych modeloch priemyselných kamier, ktoré sa najviac používajú v oblasti Machine Vision. Študenti vykonali pomocou nimi vytvoreného  inšpekčného programu kontrolu kvality na rôznych typoch vzoriek prinesených vyrobených produktov.

 

Prednáška a séria laboratórnych cvičení boli realizované v rámci projektu KEGA 016ŽU-4/2018: "Modernizácia metód výučby riadenia priemyselných procesov na báze konceptu Industry 4.0“.

Ing. Emília Bubeníková, PhD.
 
 

Doplnkové informácie