Inžinierske štúdium: Aktuality

Priebeh a hodnotenie predmetu Diplomový projekt 2018/19

Priebeh výučby

Vyučovanie predmetu Diplomový projekt z riadenia procesov (DP-RP1) sa bude konať formou individuálnych konzultácií študentov s vedúcim diplomovej práce. V prípade diplomových prác z externého prostredia, študenti budú konzultovať s externým vedúcim práce a prideleným konzultantom z radov učiteľov KRIS. Študenti sa v prvý týždeň semestra stretnú s prideleným vyučujúcim predmetu DP-RP1, s ktorým sa dohodnú na termínoch ďalších konzultácií a ktorý im pripraví zadanie diplomového projektu súvisiace s témou diplomovej práce. Mená učiteľov pridelených pre výučbu predmetu DP-RP1 sú zverejnené v dokumente .

 

Hodnotenie študentov

Vyučujúci predmetu Diplomový projekt na začiatku semestra pripraví zadanie diplomového projektu a v priebehu a na záver semestra hodnotí prácu študenta. Študenti v priebehu semestra vypracujú písomnú časť Diplomového projektu, ktorú na konci semestra odovzdajú vedúcemu / konzultantovi diplomovej práce a následne prácu obhája na verejnej obhajobe projektov pred komisiou zloženou z učiteľov KRIS. Na písanie písomnej časti diplomového projektu odporúčame študentom použiť šablónu ktorá bude v priebehu semestra zverejnená v sekcii Dokumenty

Záverečné hodnotenie absolvovania predmetu Diplomový projekt z riadenia procesov bude pozostávať z viacerých čiastkových hodnotení. Vedúci (konzultant) záverečnej práce bude hodnotiť:

 1. Aktivitu študenta v priebehu semestra:

a) dochvíľnosť plnenia zadaných úloh,
b) samostatnosť pri plnení úloh.

 

 

 0 - 5 bodov
 0 - 5 bodov

 2. Písomnú časť Diplomového projektu:

a) stupeň rozpracovania zadania DPRP (1 bod za 10%),
b) formálnu a grafickú úpravu práce a gramatický prejav

 

 

 0 - 10 bodov
 0 - 5   bodov

3. Obhajobu diplomového projektu:

a) kvalitu spracovanej prezentácie,
b) kvalitu prednesu prezentácie (zrozumiteľnosť prejavu, dodržanie časového limitu, …),
c) pohotovosť a správnosť odpovedí na otázky.

 

 0 - 5   bodov

Spolu

30  bodov

 Podľa získaného počtu bodov bude študent ohodnotený známkou  podľa tabuľky:

27 – 30 bodov

 A - výborne

24 – 26 bodov

 B - veľmi dobre

21 – 23 bodov

 C - dobre

18 – 20 bodov

 D - uspokojivo

15 – 17 bodov

 E - dostatočne

menej ako 15 bodov

 Fx - nedostatočne

 

Harmonogram výučby predmetu

24.09. – 28.09.2018

Prvá konzultácia študentov s vyučujúcim DP-RP1.

  • dohodnutie termínov individuálnych konzultácií,
  • informovanie študentov o požiadavkách vedúceho / konzultanta,
  • zadanie úloh pre projekt.

01.10. – 07.12.2018

Samostatná práca študentov podľa pokynov vedúceho / konzultanta diplomovej práce.

03.12. – 07.12.2018 Odovzdanie písomnej časti Inžinierskeho projektu vedúcemu / konzultantovi diplomovej práce

10.12. – 21.12 2018

Verejné obhajoby projektov podľa zvláštneho harmonogramu, ktorý bude zverejnený v priebehu semestra.

 

V Žiline dňa 21. 9. 2018 prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., garant inžinierskeho štúdia programu RP

                                             Spracoval Peter Nagy, študijný poradca

 
 

Výsledky štátnych skúšok inžinierskeho štúdia 2017/18

Prehľad výsledkov štátnych skúšok inžinierskeho štúdia v študijných programoch Aplikovaná telematika a Riadenie procesov:

  • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a diplomovej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
  • Hodnotenie predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
  • Hodnotenie diplomovej práce v jednotlivých skúšobných komisiách Celkové hodnotenie štátnych skúšok a štúdia
  • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend vývoja priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľady spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 29.6.2018

Doplnkové informácie