Inžinierske štúdium: Aktuality

Priebeh a hodnotenie predmetu Diplomový projekt 2019/20

Priebeh výučby

Vyučovanie predmetov Diplomový projet z Aplikovanej telematiky (DP-AT1) a Diplomový projekt z riadenia procesov (DP-RP1) sa bude konať formou individuálnych konzultácií študentov s vedúcim diplomovej práce. V prípade diplomových prác z externého prostredia, študenti budú konzultovať s externým vedúcim práce a prideleným konzultantom z radov učiteľov KRIS. Študenti sa v prvý týždeň semestra stretnú s prideleným vyučujúcim predmetu DP-AT1 alebo DP-RP1, s ktorým sa dohodnú na termínoch ďalších konzultácií a ktorý im pripraví zadanie diplomového projektu súvisiace s témou diplomovej práce. Mená učiteľov pridelených pre výučbu predmetov DP-AT1 a DP-RP1 sú zverejnené v dokumente .

Hodnotenie študentov

Vyučujúci predmetu Diplomový projekt na začiatku semestra pripraví zadanie diplomového projektu a v priebehu a na záver semestra hodnotí prácu študenta. Študenti v priebehu semestra vypracujú písomnú časť Diplomového projektu, ktorú na konci semestra odovzdajú vedúcemu / konzultantovi diplomovej práce a následne prácu obhája na verejnej obhajobe projektov pred komisiou zloženou z učiteľov KRIS. Na písanie písomnej časti diplomového projektu odporúčame študentom použiť šablónu ktorá bude v priebehu semestra zverejnená v sekcii Dokumenty
 
Záverečné hodnotenie absolvovania predmetu Diplomový projekt bude pozostávať z viacerých čiastkových hodnotení. Vedúci (konzultant) záverečnej práce bude hodnotiť:

 1. Aktivitu študenta v priebehu semestra:

a) dochvíľnosť plnenia zadaných úloh,
b) samostatnosť pri plnení úloh.

 

 

 0 - 5 bodov
 0 - 5 bodov

 2. Písomnú časť Diplomového projektu:

a) stupeň rozpracovania zadania DP (1 bod za 10%),
b) formálnu a grafickú úpravu práce a gramatický prejav

 

 

 0 - 10 bodov
 0 - 5   bodov

3. Obhajobu diplomového projektu:

a) kvalitu spracovanej prezentácie,
b) kvalitu prednesu prezentácie (zrozumiteľnosť prejavu, dodržanie časového limitu, …),
c) pohotovosť a správnosť odpovedí na otázky.

 

 0 - 5   bodov

Spolu

30  bodov

 Podľa získaného počtu bodov bude študent ohodnotený známkou  podľa tabuľky:

27 – 30 bodov

 A - výborne

24 – 26 bodov

 B - veľmi dobre

21 – 23 bodov

 C - dobre

18 – 20 bodov

 D - uspokojivo

15 – 17 bodov

 E - dostatočne

menej ako 15 bodov

 Fx - nedostatočne

 

Harmonogram výučby predmetu

23.09. – 27.09.2019

Prvá konzultácia študentov s vyučujúcim.

 • dohodnutie termínov individuálnych konzultácií,
 • informovanie študentov o požiadavkách vedúceho / konzultanta,
 • zadanie úloh pre projekt.

30.09. – 06.12.2019

Samostatná práca študentov podľa pokynov vyučujúceho.

02.12. – 06.12.2019 Odovzdanie písomnej časti Diplomového projektu vyučujúcemu.

09.12. – 20.12 2019

Verejné obhajoby projektov podľa zvláštneho harmonogramu, ktorý bude zverejnený v druhej polovici semestra.

 

V Žiline dňa 16. 9. 2019

prof. Ing. Aleš Janota, PhD., garant inžinierskeho štúdia programu AT
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., garant inžinierskeho štúdia programu RP

                                             Spracoval Peter Nagy, študijný poradca

 
 

Výsledky štátnych skúšok inžinierskeho štúdia 2018/19

Prehľad výsledkov štátnych skúšok inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov:

Štátnych skúšok sa dňa 4.6.2019 zúčastnilo spolu 30 študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov, ktorí dosiahli nasledujúce výsledky:

 • Štátna skúška v číslach:
  • počet prihlásených študentov - 30,
  • úspešne vykonalo štátnu skúšku - 28 študentov s hodnotením:
   • hodnotenie "výborne" - 12 študentov,
   • hodnotenie "vyhovel" - 16 študentov,
  • na štátnej skúške neuspeli 2 študenti.
  • Celkový výsledok štúdia:
   • hodnotenie "prospel s vyznamenaním" - 2 študenti,
   • hodnotenie "prospel" - 26 študentov,
   • hodnotenie "neprospel" - 2 študenti.

Tabuľky a grafy:

 • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a diplomovej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
 • Hodnotenie predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Hodnotenie diplomovej práce v jednotlivých skúšobných komisiách Celkové hodnotenie štátnych skúšok a štúdia
 • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend vývoja priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce
 • Prehľad výborných absolventov Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľady spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 13.6.2019

Prezentácie produktov "machine vision"

Pracovníci KRIS sa dlhodobo snažia študentom prezentovať najnovšie technológie aplikované v oblasti automatizácie priemyslu alebo dopravy. Preto pravidelne organizujú špecializované prednášky a prezentácie odborníkov z praxe určené študentom a vysokoškolským učiteľom zameraných na danú oblasť techniky. 

V utorok 12.3.2019  sa uskutočnila špecializovaná prednáška na tému „Spracovanie obrazovej informácie v priemyselných aplikáciách“ určená študentom a vysokoškolským pedagógom venujúcich sa oblasti priemyselnej automatizácie. Ako odborník z praxe aj tento rok prezentoval novinky a trendy v oblasti spracovania obrazu v priemysle zástupca spoločnosti FMach Žilina, spol. s r.o., pán Marián Križovič.

Špecializované prezentácie pokračovali aj vo štvrtok 14.3.2019, kedy zástupca spoločnosti SICK spol. s.r.o., o.z. Bratislava, pán Ing. Adam Brňo, poslucháčom 2. ročníka inžinierskeho štúdia v rámci série laboratórnych cvičení predstavil prácu s reálnymi priemyselnými kamerami. Študenti si mohli na vytvorených pracoviskách vyskúšať prácu na reálnych modeloch priemyselných kamier, ktoré sa najviac používajú v oblasti Machine Vision. Študenti vykonali pomocou nimi vytvoreného  inšpekčného programu kontrolu kvality na rôznych typoch vzoriek prinesených vyrobených produktov.

 

Prednáška a séria laboratórnych cvičení boli realizované v rámci projektu KEGA 016ŽU-4/2018: "Modernizácia metód výučby riadenia priemyselných procesov na báze konceptu Industry 4.0“.

Ing. Emília Bubeníková, PhD.
 
 

Doplnkové informácie