Inžinierske štúdium: Aktuality

Priebeh a hodnotenie predmetu Diplomový projekt 2017/18

Priebeh výučby

Vyučovanie predmetov Diplomový projekt z riadenia procesov (DPRP1) a Diplomový projekt z aplikovanej telematiky (DPAT1) sa bude konať formou individuálnych konzultácií študentov s vedúcim diplomovej práce. V prípade diplomových prác z externého prostredia, študenti budú konzultovať s externým vedúcim práce a prideleným konzultantom z radov učiteľov KRIS. Študenti sa v prvý týždeň semestra stretnú s vedúcim resp. konzultantom diplomovej práce, s ktorým sa dohodnú na termínoch ďalších konzultácií a ktorý im pripraví zadanie diplomového projektu súvisiace s témou diplomovej práce. Mená vedúcich diplomových prác a  konzultantov pridelených pre témy diplomových prác zadaných z externého prostredia sú zverejnené v dokumente .

 

Hodnotenie študentov

Vedúci (konzultant) diplomovej práce na začiatku semestra pripraví zadanie diplomového projektu a v priebehu a na záver semestra hodnotí prácu študenta. Študenti v priebehu semestra vypracujú písomnú časť Diplomového projektu, ktorú na konci semestra odovzdajú vedúcemu / konzultantovi diplomovej práce a následne prácu obhája na verejnej obhajobe projektov pred komisiou zloženou z učiteľov KRIS. Na písanie písomnej časti diplomového projektu odporúčame študentom použiť šablónu ktorá bude v priebehu semestra zverejnená v sekcii Dokumenty

Záverečné hodnotenie absolvovania predmetu Diplomový projekt z riadenia procesov bude pozostávať z viacerých čiastkových hodnotení. Vedúci (konzultant) záverečnej práce bude hodnotiť:

 1. Aktivitu študenta v priebehu semestra:

a) dochvíľnosť plnenia zadaných úloh,
b) samostatnosť pri plnení úloh.

 

 

 0 - 5 bodov
 0 - 5 bodov

 2. Písomnú časť Diplomového projektu:

a) stupeň rozpracovania zadania DPRP (1 bod za 10%),
b) formálnu a grafickú úpravu práce a gramatický prejav

 

 

 0 - 10 bodov
 0 - 5   bodov

3. Obhajobu diplomového projektu:

a) kvalitu spracovanej prezentácie,
b) kvalitu prednesu prezentácie (zrozumiteľnosť prejavu, dodržanie časového limitu, …),
c) pohotovosť a správnosť odpovedí na otázky.

 

 0 - 5   bodov

Spolu

30  bodov

 Podľa získaného počtu bodov bude študent ohodnotený známkou  podľa tabuľky:

27 – 30 bodov

 A - výborne

24 – 26 bodov

 B - veľmi dobre

21 – 23 bodov

 C - dobre

18 – 20 bodov

 D - uspokojivo

15 – 17 bodov

 E - dostatočne

menej ako 15 bodov

 Fx - nedostatočne

 

Harmonogram výučby predmetu

25.09. – 29.09.2017

Prvá konzultácia študentov s vedúcim / konzultantom práce.

  • dohodnutie termínov individuálnych konzultácií,
  • informovanie študentov o požiadavkách vedúceho / konzultanta,
  • zadanie úloh pre projekt.

02.10. – 01.12.2017

Samostatná práca študentov podľa pokynov vedúceho / konzultanta diplomovej práce.

04.12. – 08.12.2017 Odovzdanie písomnej časti Inžinierskeho projektu vedúcemu / konzultantovi diplomovej práce

11.12. – 22.12 2017

Verejné obhajoby projektov podľa zvláštneho harmonogramu, ktorý bude zverejnený v priebehu semestra.

 

V Žiline dňa 20. 9. 2017 prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., garant inžinierskeho štúdia programu RP
prof. Ing. Aleš Janota, PhD., garant inžinierskeho štúdia programu AT

                                             Spracoval Peter Nagy, študijný poradca

 
 

Výsledky štátnych skúšok inžinierskeho štúdia 2016/17

Prehľad výsledkov štátnych skúšok inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov:

  • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a diplomovej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
  • Hodnotenie predmetov štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
  • Celkové hodnotenie štátnych skúšok a inžinierskeho štúdia Celkové hodnotenie štátnych skúšok a štúdia
  • Trend priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 29.6.2017

Doplnkové informácie