Inžinierske štúdium: Aktuality

Odovzdávanie diplomových prác 2018

Odovzdanie práce

Študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijných programov Aplikovaná telematika a Riadenie procesov odovzdajú diplomovú prácu dňa 6. júna 2018. Prácu odovzdajú na sekretariáte KRIS (miestnosť AB 222) sekretárke KRIS pani Kláre Berešíkovej v čase od 9.00 do 11.00. Študenti odovzdajú:

 • 2 výtlačky diplomovej práce zviazané v tvrdej nerozoberateľnej väzbe z laminovaného papiera (označenie EDIS V8L) jednotného vzoru Elektrotechnickej fakulty, ktorý bol schválený kolégiom rektorky UNIZA a kolégiom dekana EF UNIZA;
 • v každom odovzdanom výtlačku bude vložené CD resp. DVD, ktorého obsahom bude plný text diplomovej práce v rovnakom znení ako má odovzdaná tlačená verzia práce a v rovnakom znení, aké študent vložil do systému na evidenciu záverečných prác Žilinskej univerzity (EZP). Okrem textu práce bude na CD ďalší obsah podľa usmernenia vedúceho práce - napríklad spustiteľná verzia programu, ktorý je výsledkom práce, zdrojové kódy programu, simulačné modely a výsledky simulácií, atď.;
 • v prípade softvérového výstupu záverečnej práce (spustiteľný program, simulačný model a pod.) je povinnou prílohou záverečnej práce návod na obsluhu programu, prípadne návod na jeho inštaláciu podľa usmernenia vedúceho práce;
 • vytlačené potvrdenie o vložení práce do EZP na kontrolu originality s vlastnoručným podpisom študenta;
 • 2 výtlačky Protokolu o kontrole originality získané z EZP;
 • 2 výtlačky licenčnej zmluvy medzi autorom práce a Elektrotechnickou fakultou ŽU s vlastnoručným podpisom študenta;
 • ak je súčasťou diplomovej práce funkčná vzorka, študent vzorku odovzdá vedúcemu práce, v prípade externého vedúceho práce funkčnú vzorku odovzdá konzultantovi z KRIS.

Študenti, ktorí neodovzdajú diplomovú prácu v určenom termíne, môžu písomne požiadať vedúceho katedry o stanovenie náhradného termínu odovzdania diplomovej práce a svoju žiadosť riadne odôvodniť.

Väzba diplomovej práce

Diplomová práca sa odovzdáva v tvrdej nerozoberateľnej väzbe s obalom z potlačeného laminovaného papiera (označenie EDIS V8L) s jednotnými dizajnom Elektrotechnickej fakulty ŽU.

Na prednej strane obalu sa uvedú nasledujúce náležitosti:

 • názov školy (Žilinská univerzita)
 • názov fakulty (Elektrotechnická fakulta)
 • evidenčné číslo diplomovej práce podľa zadania diplomovej práce
 • názov témy diplomovej práce
 • označenie druhu práce (diplomová práca)
 • miesto a kalendárny rok odovzdania práce (Žilina, 2018)
 • titul, priezvisko a meno študenta

Na chrbte práce sa uvedie:

 • evidenčné číslo diplomovej práce rovnaké, ako na prednej strane
 • priezvisko a meno študenta

Vzor obalu diplomovej práce

Výrobu obalu spolu s väzbou diplomovej práce zabezpečuje EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity. EDIS sídli v Hospodárskom bloku (blok H) cca 100 m od Novej Menzy. K vyhotoveniu  je potrebné priniesť vytlačený text diplomovej práce spolu s údajmi, ktoré budú uvedené na obale záverečnej práce. Štandardná lehota na vyhotovenie väzby sú 3 pracovné dni (za príplatok je možné aj vyhotovenie väzby do 24, resp. 48 hodín). Cena väzby jedného výtlačku práce do 3 pracovných dní je 8 €. Prácu je možné nechať si v EDIS-e aj vytlačiť. Podklady je potrebné doniesť vo formáte PDF. Obaly je možné objednať si osobne alebo mailom vopred. Pri objednávke je potrebné stanoviť počet listov práce (+/- 10 listov), zaslať titulný list práce, určiť počet kusov a druh väzby (tvrdá). V prípade vopred objednanej výroby obalu záverečnej práce trvá zviazanie práce 24 hodín. Viac informácií možno nájsť na www.edis.uniza.sk. Tlač a väzbu bakallárskej práce si možno objednať aj elektronicky na webovej stránke vydavateľstva tlacdiplomovky.uniza.sk

V prípade, že do práce budú vkladané samostatné prílohy, ktoré nemožno zaviazať spolu s textom, na zadnom liste obalu sa môže vyrobiť páska na vloženie príloh (podľa počtu príloh je cena pásky 0,40 až 0,80 €). Pretože súčasťou odovzdanej práce musí byť aj CD resp. DVD, súčasťou obalu diplomovej práce musí byť aj obálka na CD/DVD. Cena papierovej obálky je 0,10 €, cena samolepiaceho priesvitného obalu je 0,70 €:

Kontakt:

Marcela Kaháková 

tel.: 041/513 49 01, 0917/210 671

e-mail: tlacdiplomovky@uniza.sk

Otváracie hodiny:

Každý pracovný deň od 8.00 do 11.00
a od 12.00 do 15.30

 

 

 

 

 

Študenti, ktorí nemajú záujem o zviazanie práce vo vydavateľstve EDIS, môžu využiť služby ľubovoľného iného dodávateľa a vo vydavateľstve EDIS si objednať len tlač a výrobu laminovaného obalu záverečnej práce.

Kontrola originality práce

Podľa zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byť každá odovzdaná záverečná práca podrobená kontrole originality. Na EF ŽU sa kontrola originality vykoná v súlade so Smernicou ŽU č. 103/2012. Na vykonanie kontroly originality záverečnej práce je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

 1. Aktivovať si alebo získať prístupový účet do systému na evidenciu záverečných prác Žilinskej univerzity (EZP).
 2. Po prihlásení do EZP vložiť záverečnú prácu vo formáte PDF, zadať základné údaje o práci a práci nastaviť stav "Označené pre export".
 3. Vypísať formulár licenčnej zmluvy, vložené údaje uložiť a následne vygenerovať licenčnú zmluvu spolu s potvrdením o vložení práce do EZP. Vytlačená licenčná zmluva spolu s potvrdením sa odovzdávajú spolu so záverečnou prácou.
 4. Vložená záverečná práca sa automaticky odošle do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP), kde sa tiež automaticky vykoná kontrola originality.
 5. Výsledok kontroly originality záverečnej práce sa automaticky odošle do EZP ŽU.
 6. Autor práce si pred odovzdaním záverečnej práce v EZP pozrie výsledok kontroly originality a Protokol o kontrole originality vytlačí a odovzdá spolu s tlačenou verziou záverečnej práce. V prípade veľmi rozsiahleho protokolu, študent vytlačí len úvodnú stranu resp. strany so zoznamom prác s nadprahovou hodnotou podobnosti. Ďalšie strany s detailami o zistených podobnostiach tlačiť netreba.
 7. Školiteľ záverečnej práce sa na základe protokolu o kontrole originality vo svojom posudku záverečnej práce vyjadrí k tomu, či práca je originálna alebo ide o plagiát. V prípade, že prácu považuje za plagiát, prácu klasifikuje známkou Fx.
 8. Školiteľ aj oponent záverečnej práce vypracujú posudok záverečnej práce, ktorý vo formáte PDF vložia do EZP, takže študent má možnosť najmenej 3 pracovné dni pred termínom štátnej skúšky prečítať si posudok svojej práce. Posudky v tlačenej podobe budú v uvedenom termíne k dispozícii aj v tlačenej podobe s podpisom školiteľa alebo oponenta na sekretariáte KRIS, kde si ich študenti môžu vyzdvihnúť.
 9. Štátnu skúšku môže vykonať len študent, ktorý splnil všetky povinnosti stanovené študijným programom a jeho záverečná práca nebola hodnotená známkou "FX-nedostatočne" súčasne od vedúceho aj oponenta.

Podrobný postup vloženia práce do EZP, vytvorenia licenčnej zmluvy, potvrdenia o vložení práce ako aj získania protokolu o kontrole originality je uvedený v priloženom dokumente Postup vloženia práce do EZP, vytvorenia licenčnej zmluvy a získania protokolu o kontrole originality.

Spracoval Peter Nagy

 
 
 
 

Priebeh a hodnotenie predmetu Diplomový projekt 2 (2017/18)

Priebeh výučby

Vyučovanie predmetov Diplomový projekt z riadenia procesov (DPRP2) a Diplomový projekt z aplikovanej telematiky (DPAT2) sa bude konať rovnako ako v zimnom semestri formou individuálnych konzultácií študentov s vedúcim diplomovej práce. V prípade diplomových prác z externého prostredia, študenti budú konzultovať s externým vedúcim práce a prideleným konzultantom z radov učiteľov KRIS. 

Hodnotenie študentov

Vedúci (konzultant) diplomovej práce na začiatku semestra pripraví zadanie diplomového projektu a v priebehu a na záver semestra hodnotí prácu študenta. Študenti v priebehu semestra vypracujú písomnú časť Diplomového projektu, ktorú na konci semestra odovzdajú vedúcemu / konzultantovi diplomovej práce a následne prácu obhája na verejnej obhajobe projektov pred komisiou zloženou z učiteľov KRIS. Na písanie písomnej časti diplomového projektu odporúčame študentom použiť šablónu ktorá bude v priebehu semestra zverejnená v sekcii Dokumenty

Záverečné hodnotenie absolvovania predmetu Diplomový projekt z riadenia procesov bude pozostávať z viacerých čiastkových hodnotení. Vedúci (konzultant) záverečnej práce bude hodnotiť:

 1. Aktivitu študenta v priebehu semestra:

a) dochvíľnosť plnenia zadaných úloh,
b) samostatnosť pri plnení úloh.

 

 

 0 - 5 bodov
 0 - 5 bodov

 2. Písomnú časť Diplomového projektu:

a) stupeň rozpracovania zadania DPRP (1 bod za 10%),
b) formálnu a grafickú úpravu práce a gramatický prejav

 

 

 0 - 10 bodov
 0 - 5   bodov

3. Obhajobu diplomového projektu:

a) kvalitu spracovanej prezentácie,
b) kvalitu prednesu prezentácie (zrozumiteľnosť prejavu, dodržanie časového limitu, …),
c) pohotovosť a správnosť odpovedí na otázky.

 

 0 - 5   bodov

Spolu

30  bodov

 Podľa získaného počtu bodov bude študent ohodnotený známkou  podľa tabuľky:

27 – 30 bodov

 A - výborne

24 – 26 bodov

 B - veľmi dobre

21 – 23 bodov

 C - dobre

18 – 20 bodov

 D - uspokojivo

15 – 17 bodov

 E - dostatočne

menej ako 15 bodov

 Fx - nedostatočne

 

Harmonogram výučby predmetu

19.02. – 23.02.2018

Prvá konzultácia študentov s vedúcim / konzultantom práce.

 • dohodnutie termínov individuálnych konzultácií,
 • informovanie študentov o požiadavkách vedúceho / konzultanta,
 • zadanie úloh pre projekt.

26.02. – 27.04.2018

Samostatná práca študentov podľa pokynov vedúceho / konzultanta diplomovej práce.

30.04. – 04.05.2018 Odovzdanie písomnej časti Inžinierskeho projektu vedúcemu / konzultantovi diplomovej práce

30.04. – 11.05 2018

Verejné obhajoby projektov podľa zvláštneho harmonogramu, ktorý bude zverejnený v priebehu semestra.

 

V Žiline dňa 16. 2. 2018 prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., garant inžinierskeho štúdia programu RP
prof. Ing. Aleš Janota, PhD., garant inžinierskeho štúdia programu AT

                                             Spracoval Peter Nagy, študijný poradca

 
 

Výsledky štátnych skúšok inžinierskeho štúdia 2016/17

Prehľad výsledkov štátnych skúšok inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov:

 • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a diplomovej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
 • Hodnotenie predmetov štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Celkové hodnotenie štátnych skúšok a inžinierskeho štúdia Celkové hodnotenie štátnych skúšok a štúdia
 • Trend priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 29.6.2017

Doplnkové informácie