Prihlasovanie na bakalárske práce pre akademický rok 2018/2019

Podľa §24 Študijného poriadku EF ŽU vypisuje vedúci Katedry riadiacich a informačných systémov témy bakalárskych prác na akademický rok 2018/2019. Zoznam vypísaných tém s prehľadom aktuálneho stavu prihlasovania je v priloženom zozname Zoznam tém bakalárskych prác

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2018/2019 študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia, sa na uverejnené témy môžu prihlásiť najneskôr do dňa zápisu do 3. ročníka bakalárskeho štúdia (18.9.2018).
Študenti sa na tému BP prihlásia po predbežnej konzultácii s vedúcim bakalárskej práce. Samotné prihlásenie študenta na zvolenú témy vykoná na pokyn vedúceho záverečnej práce študijný poradca, prípadne sekretárka KRIS prostredníctvom informačného systému Vzdelávanie. Na oboznámenie sa s témami vypísaných bakalárskych prác a získanie prehľadu o aktuálne dostupných témach je potrebné si najskôr v hornej časti stránky zvoliť akademický rok 2018/2019 a potom si v menu vľavo vybrať položku Záverečné práce
 
Študentom, ktorí sa do stanoveného termínu neprihlásia na žiadnu tému, tému bakalárskej práce pridelí vedúci katedry RIS.


V Žiline dňa 11.7.2018
Peter Nagy  
študijný poradca
 
 
 

Doplnkové informácie