Prihláška na štátnu skúšku BŠ 2018

Študenti tretieho ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí v akademickom roku 2017/2018 splnia všetky študijné povinnosti študijného plánu študijného programu Automatizácia a chcú vykonať štátnu skúšku, sa  podľa §26, ods. 3 Študijného poriadku EF ŽU v Žiline musia písomne prihlásiť na štátnu skúšku. V prihláške na štátnu skúšku študent uvedie nasledujúce údaje:

  • stupeň štúdia (bakalársky),
  • akademický rok (2017/2018),
  • meno a priezvisko,
  • študijný program (Automatizácia),
  • názov témy bakalárskej práce,
  • tituly, meno a priezvisko vedúceho bakalárskej práce,
  • zvolí si termín štátnej skúšky, na ktorý sa hlási (riadny, náhradný, 1. opravný, 2. opravný),
  • zvolí si, či sa hlási na obhajobu bakalárskej práce,
  • zvolí si, či sa hlási na skúšku z predmetu štátnej skúšky,
  • dátum prihlásenia na štátnu skúšku.

Študent vyplní údaje do tlačiva v priloženom dokumente . Dokument je spracovaný ako formulár, v ktorom študent vyplní potrebné údaje buď vpísaním hodnôt alebo výberom z ponuky. Po vyplnení dokument vytlačí a podpíše. Podpísanú prihlášku na štátnu skúšku študent odovzdá najneskôr do 19.4.2018 na sekretariáte KRIS (AB 222), prípadne študijnému poradcovi (AB 213).

Peter Nagy, študijný poradca

Doplnkové informácie