Prihlasovanie na bakalárske práce pre akademický rok 2017/2018

Podľa §24 Študijného poriadku EF ŽU vypisuje vedúci Katedry riadiacich a informačných systémov témy bakalárskych prác pre akademický rok 2017/2018. Zoznam vypísaných tém je v priloženom zozname Zoznam tém bakalárskych prác

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2017/2018 študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia, sa na uverejnené témy môžu prihlásiť najneskôr do dňa zápisu do 3. ročníka bakalárskeho štúdia.
Študenti sa na tému BP prihlásia po predbežnej konzultácii s vedúcim bakalárskej práce. Samotné prihlásenie na tému vykoná na pokyn vedúceho záverečnej práce študijný poradca, prípadne sekretárka KRIS prostredníctvom informačného systému Vzdelávanie. Na oboznámenie sa s vypísanými témami bakalárskych prác a získanie prehľadu o aktuálne dostupných (neobsadených) témach je potrebné si najskôr v hornej časti stránky zvoliť akademický rok 2017/2018 a potom si v menu vľavo vybrať položku Záverečné práce
 
 
Študentom, ktorí sa do stanoveného termínu neprihlásia na žiadnu tému, tému bakalárskej práce pridelí vedúci katedry RIS.


V Žiline dňa 6.6.2017
Peter Nagy  
študijný poradca
 
 
 

Doplnkové informácie