Zmena akademického kalendára

Na základe Príkazu rektora č. 7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2019/2020 na Žilinskej univerzite v Žiline sa s platnosťou od 24.3.2020 upravuje akademický kalendár nasledovne:
Letný semester Pôvodné termíny Nové termíny
1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia, 1. ročník inžinierskeho štúdia
obdobie výučby 17.02. - 15.05.2020 17.02. - 15.05.2020
skúškové obdobie 18.05. - 10.07.2020 18.05. - 10.07.2020
3. ročník bakalárskeho štúdia
obdobie výučby 17.02. - 09.04.2020 17.02. - 30.04.2020
skúškové obdobie 14.04. - 07.05.2020 04.05. - 29.05.2020
kontrola štúdia * 11.05.2020 01.06.2020
odovzdanie bakalárskej práce 12.05.2020 do 01.06.2020
štátne skúšky # 09. - 10.06.2020 15.06. - 03.07.2020
prihláška na inžinierske štúdium 19.06.2020 do 30.04.2020
prijímacie konanie do inžinierskeho štúdia 22.06.2020 01.07. 2020
2. ročník inžinierskeho štúdia
obdobie výučby 17.02. - 27.03.2020 17.02. - 30.04.2020
skúškové obdobie 30.03. - 30.04.2020 04.05. - 05.06.2020
kontrola štúdia * 04.05.2020 08.06.2020
odovzdanie diplomovej práce 05.05.2020 do 08.06.2020
štátne skúšky # 02.06.2020 22.06. - 10.07.2020
prihláška na doktorandské štúdium 08.06.2020 08.06.2020
prijímacie pohovory na doktorandské štúdium 25.06.2020 13.07.2020

* kontrola štúdia sa uskutoční elektronickou formou; v deň povinnej kontroly štúdia musia byť zadané všetky známky v systéme Vzdelávanie. Po administratívnej kontrole štúdia Referát pre vzdelávanie FEIT nahlási na príslušné katedry, kto splnil podmienky a môže absolvovať štátnu skúšku, preto je veľmi dôležité, aby si študenti aj skúšajúci v dostatočnom predstihu skontrolovali, či majú v systéme všetky známky zadané. 

# Priebeh štátnych skúšok bude realizovaný podľa v tom čase platnej legislatívy a rozhodnutia vedenia UNIZA. O výslednej podobe bude akademická obec včas informovaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplné znenie príkazu rektora č. 7/2020 je v dokumente 

Aktualizovaný akademický kalendár FEIT je v dokumente Krízový akademický kalendár FEIT.

Doplnkové informácie