Študentská vedecká odborná súťaž 2018

Elektrotechnická fakulta UNIZA, v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž (ŠVOS), ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch:
26. 2. 2018 - 2. 3. 2018 pre doktorandský stupeň,
9. 4. 2018 - 13. 4. 2018 pre bakalársky a inžiniersky stupeň,   
 
v týchto oblastiach výskumu:
  • elektrotechnika, mechatronika, autotronika, výkonová elektronika a elektroenergetika,
  • informatické vedy, automatizácia a informačno-komunikačné technológie,
  • biomedicínske inžinierstvo,
  • elektrotechnológie a materiály. 
V každej oblasti výskumu v jednotlivých stupňoch budú ocenené prvé tri miesta nasledovne:
1. miesto  200€
2. miesto  150€
3. miesto 100€
Víťazi v jednotlivých oblastiach výskumu v doktorandskom stupni štúdia sa môžu zúčastniť medzinárodnej študentskej konferencie POSTER 2018 v Prahe. 
Podrobnosti o súťaži Vám poskytne koordinátorka súťaže ŠVOS za KRIS pani Ing. Emília Bubeníková, PhD. Aktuálne informácie o súťaži budú priebežne zverejňované na www stránke EF.

Doplnkové informácie