Štúdium: Aktuality

Zmena akademického kalendára

Na základe Príkazu rektora č. 7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2019/2020 na Žilinskej univerzite v Žiline sa s platnosťou od 24.3.2020 upravuje akademický kalendár nasledovne:
Letný semester Pôvodné termíny Nové termíny
1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia, 1. ročník inžinierskeho štúdia
obdobie výučby 17.02. - 15.05.2020 17.02. - 15.05.2020
skúškové obdobie 18.05. - 10.07.2020 18.05. - 10.07.2020
3. ročník bakalárskeho štúdia
obdobie výučby 17.02. - 09.04.2020 17.02. - 30.04.2020
skúškové obdobie 14.04. - 07.05.2020 04.05. - 29.05.2020
kontrola štúdia * 11.05.2020 01.06.2020
odovzdanie bakalárskej práce 12.05.2020 do 01.06.2020
štátne skúšky # 09. - 10.06.2020 15.06. - 03.07.2020
prihláška na inžinierske štúdium 19.06.2020 do 30.04.2020
prijímacie konanie do inžinierskeho štúdia 22.06.2020 01.07. 2020
2. ročník inžinierskeho štúdia
obdobie výučby 17.02. - 27.03.2020 17.02. - 30.04.2020
skúškové obdobie 30.03. - 30.04.2020 04.05. - 05.06.2020
kontrola štúdia * 04.05.2020 08.06.2020
odovzdanie diplomovej práce 05.05.2020 do 08.06.2020
štátne skúšky # 02.06.2020 22.06. - 10.07.2020
prihláška na doktorandské štúdium 08.06.2020 08.06.2020
prijímacie pohovory na doktorandské štúdium 25.06.2020 13.07.2020

* kontrola štúdia sa uskutoční elektronickou formou; v deň povinnej kontroly štúdia musia byť zadané všetky známky v systéme Vzdelávanie. Po administratívnej kontrole štúdia Referát pre vzdelávanie FEIT nahlási na príslušné katedry, kto splnil podmienky a môže absolvovať štátnu skúšku, preto je veľmi dôležité, aby si študenti aj skúšajúci v dostatočnom predstihu skontrolovali, či majú v systéme všetky známky zadané. 

# Priebeh štátnych skúšok bude realizovaný podľa v tom čase platnej legislatívy a rozhodnutia vedenia UNIZA. O výslednej podobe bude akademická obec včas informovaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplné znenie príkazu rektora č. 7/2020 je v dokumente 

Aktualizovaný akademický kalendár FEIT je v dokumente Krízový akademický kalendár FEIT.

Prednáška "Embedded systémy v elektrohydraulike"

Dňa 1. apríla 2019 sa v rámci výučby predmetu Akčné členy a ich riadenie uskutočnila špecializovaná prednáška na tému "Embedded systémy v elektrohydraulike". Prednášal pán Ing. Tomáš Mravec, PhD. zo spoločnosti Danfoss Slovensko, absolvent KRIS.

 

Prezentácia spoločnosti pokračovala v nasledujúci deň predstavením hydraulického rozvádzača na seminárnom cvičení.

 

Spoločnosť Danfoss Slovensko má aktuálne záujem o absolventov študiného odboru automatizácie na pozície vývojárov softéru a testerov.

 

Ing. Vojtech Šimák, PhD.

 
 

Prednáška "Robotika a spracovanie obrazu"

Dňa 28.3.2019 sa v rámci výučby predmetov Akčné členy a ich riadenie a Robotické systémy konala špecializovaná prednáška na tému "Robotické systémy a spracovanie obrazu" spojená s prezentáciou spoločnosti Elvac, a.s. z Ostravy. Spoločnosť sa zaoberá priemyselnou automatizáciou a nasadzovaním priemyselných robotov, riadiacich systémov na báze PLC a systémov na spracovanie obrazu do výroby.

V rámci prednášky zástupcovia spoločnosti ELVAC prezentovali študentom moderné riešenia z produkcie firmy a súčasne prejavili záujem o absolventov FEIT, predovšetkým o absolventov študijného odboru Automatizácia. Pre študentov mali okrem zaujímavej prednášky pripravené aj vecné ceny ako odmenu za správne odpovede na otázky z oblasti robotiky a spracovania obrazu. 

 

 

Uplatnenie absolventov z roku 2018

V akademickom roku 2017/2018 úspešne ukončili štúdium inžinierskeho študijného programu Aplikovaná telematika 4 absloventi  a štúdium inžinierskeho študijného programu Riadenie procesov úspešne ukončilo 29 absolventov. Spolu teda úspečne ukončilo štúdium inžinierskych študijných programov zabezpečovaných KRIS v rámci študijného odboru Automatizácia celkom 33 absolventov.

Všetci títo absolventi si krátko po ukončení štúdia našli zamestnanie, pričom takmer polovica z nich sa zamestnala prakticky okamžite po skončení štúdia. Väčšina absolventov sa zamestnala vo firmách, ktorých odborné zameranie sa zhoduje s profilom absolvovaných študijných programov Aplikovaná telematika a Riadenie procesov.

V priebehu januára 2019 boli oslovení všetci absolventi so žiadosťou o vyplnenie stručného dotazníka o ich pracovnom uplatnení. Všetci absolventi dotazník vyplnili a priložený dokument zobrazuje výsledky prieskumu.

 
 

Uplatnenie absolventov z roku 2017

V akademickom roku 2016/2017 úspešne ukončilo štúdium inžinierskeho študijného programu Riadenie procesov zabezpečovaného v rámci študijného odboru Automatizácia celkom 24 absolventov. Všetci títo absolventi si krátko po ukončení štúdia našli zamestnanie, pričom takmer polovica z nich sa zamestnala prakticky okamžite po skončení štúdia. Väčšina absolventov sa zamestnala vo firmách, ktorých odborné zameranie sa zhoduje s profilom študijného programu Riadenie procesov.

V priebehu januára 2018 boli oslovení všetci absolventi so žiadosťou o vyplnenie stručného dotazníka o ich pracovnom uplatnení. Všetci absolventi dotazník vyplnili a priložený dokument zobrazuje výsledky prieskumu.

Ready for Industry 4.0 - exkurzia v spoločnosti Continental Púchov

V zimnom semestri akademického sme študentom 1. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov ponúkli možnosť absolvovať sériu prednášok o nových trendoch v oblasti informačných technológií aplikovaných v priemyselných podnikoch v súvislosti s budovaním tzv. digitálnych podnikov s pracovným názvom Ready for Industry 4.0. Na ponuku pozitívne zareagovalo 13 študentov a o prednášky prejavilo záujem aj niekoľko kolegov z katedry. V prvom semestri študentom prednášal naslovovzatý odborník - doc. Ing. Peter Peniak, PhD., ktorý pracuje ako riaditeľ oddelenia informačných technológií, Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov. V rámci prvej série prednášok s názvom "Informačné technológie v podniku s Industry 4.0." prednášal doc. Peniak o témach ako technológie cloudov, webové služby pre informačné technológie, riadenie služieb informačných technológií, informačné technológie procesu obchodu a vývoj procesov, integrácia mobilných zariadení, bezpečnostné systémy a aplikácie pre IT, správa identít a ďalších. V rámci jednotlivých prednášok doc. Peniak uviedol teoretické poznatky z jednotlivých tém a dopĺňal ich ukážkami reálnych systémov aplikovaných v koncerne Continental. 

Vyvrcholením série prednášok bola exkurzia účastníkov v spoločnosti Continental Matador Rubber v Púchove. V prvej časti exkurzie študenti absolvovali prehliadku výrobného závodu divízie Tires so zameraním na proces zhotovenia plášťov pre osobné i nákladné vozidlá. V druhej časti ich pracovníci z divízie informačno-komunikačných technológií oboznámili s technológiami, ktoré výrobný závod používa v procese výroby z pohľadu technických a programových prostriedkov na stranách front-end a back-end, pričom si pozreli aj moderné dátové centrum spoločnosti.

 

Predpokladáme, že v prípade záujmu študentov, budú v nasledujúcich semestroch odprednášané ďalšie témy tak, aby absolventi získali komplexný prehľad o najmodernejších trendoch v oblasti informačných technológií pre priemyselné podniky a boli tak pripravení po absolvovaní štúdia implementovať tieto technológie v podnikoch. Na ďalších prednáškach sa budú podieľať aj ďalší odborníci z praxe vrátane zástupcov spoločnosti Continental z Hannoveru.

Peter Nagy, Emília Bubeníková

 

Medzinárodný úspech študentov KRIS

Študenti KRIS, ktorí dňa  9.4.2014 zvíťazili vo fakultnom kole Študentskej vedecko-odbornej súťaže v Žiline sa dňa 24.4.2014 zúčastnili na Vysokej škole banskej  v Ostrave na 19. ročníku medzinárodnej  súťaže STOČ 2014 (Studentská tvurčí a odborní činnost) určenej študentom bakalárskeho a magisterského štúdia vysokých škôl a opäť boli úspešní:

  • študent 2.ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov Bc. Tomáš Juščák skončil na 1. mieste v sekcii S3- Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI 
  • študent 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia Miroslav Pivovarskýskončil na 3. mieste v sekcii S1-Teorie a aplikace systémů řízení
Diplom víťaza Diplom zo súťaže

Obom študentom k úspechu srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Ing. Emília Bubeníková

 

Doplnkové informácie