Štúdium: Aktuality

Zmeny vo výučbe

Dňa 27.8.2019 nadobudol účinnosť  Príkaz rektora č. 5/2019 k zabezpečeniu výučby a zmenám v rozvrhu. Príkaz stanovuje postup realizácie jednorazových a trvalých zmien v rozvrhu hodín. 

Trvalá zmena v rozvrhu sa realizuje podľa nasledujúcich pravidiel:
  1. Trvalú zmenu v rozvrhu je možné schváliť len na základe predloženia písomnej žiadosti o zmenu v rozvrhu. Tlačivo žiadosti je uvedené v dokumente Tlačivo žiadosti o zmenu v rozvrhu
  2. Trvalú zmenu v rozvrhu je možné realizovať len na základe súhlasného stanoviska vyučujúceho, vedúceho katedry, ktorý posúdi výsledný rozvrh vzhľadom na učiteľa a jeho úväzok a prodekana pre vzdelávanie príslušnej fakulty, ktorý posúdi výsledný rozvrh vzhľadom na rozvrh študijnej skupiny a jeho rozloženie v pracovnom týždni. Stanovisko vyjadria v žiadosti o zmenu v rozvrhu. 
  3. Vyplnenú žiadosť o zmenu v rozvrhu schválenú vedúcim katedry a prodekanom pre vzdelávanie príslušnej fakulty je možné doručiť na oddelenie pre vzdelávanie (rozvrhové oddelenie) najneskôr do 10 pracovných dní od začiatku príslušného semestra, ktorého sa zmena v rozvrhu týka. Po tomto termíne nebudú žiadosti akceptované. 
  4. Zmena v rozvrhu je platná až po jej schválení a zaevidovaní na oddelení pre vzdelávanie (rozvrhové oddelenie) a zverejnení v systéme e - vzdelávanie. 
  5. Vyučujúci, ktorý požiadal o zmenu v rozvrhu, resp. s ňou súhlasil, je povinný si overiť, či bola požadovaná zmena v rozvrhu zaevidovaná oddelením pre vzdelávanie. 
  6. Trvalú zmenu v rozvrhu je zakázané realizovať viacerými jednorazovými zmenami v jednotlivých týždňoch semestra. 

Úplné znenie Príkazu rektora č.5/2019 je uvedené v dokumente Príkaz rektora č.5/2019 .

Upozorňujeme, že v čase od 16.9. do 11.10.2019 bude v neprítomnosti prodekana pre vzdelávanie doc. Ing. Petra Braciníka, PhD. pri schvaľovaní zmien v rozrhu zastupovať prodekan pre vedu a výskum doc. Paedr. Peter Hockicko, PhD.

Prednáška "Embedded systémy v elektrohydraulike"

Dňa 1. apríla 2019 sa v rámci výučby predmetu Akčné členy a ich riadenie uskutočnila špecializovaná prednáška na tému "Embedded systémy v elektrohydraulike". Prednášal pán Ing. Tomáš Mravec, PhD. zo spoločnosti Danfoss Slovensko, absolvent KRIS.

 

Prezentácia spoločnosti pokračovala v nasledujúci deň predstavením hydraulického rozvádzača na seminárnom cvičení.

 

Spoločnosť Danfoss Slovensko má aktuálne záujem o absolventov študiného odboru automatizácie na pozície vývojárov softéru a testerov.

 

Ing. Vojtech Šimák, PhD.

 
 

Prednáška "Robotika a spracovanie obrazu"

Dňa 28.3.2019 sa v rámci výučby predmetov Akčné členy a ich riadenie a Robotické systémy konala špecializovaná prednáška na tému "Robotické systémy a spracovanie obrazu" spojená s prezentáciou spoločnosti Elvac, a.s. z Ostravy. Spoločnosť sa zaoberá priemyselnou automatizáciou a nasadzovaním priemyselných robotov, riadiacich systémov na báze PLC a systémov na spracovanie obrazu do výroby.

V rámci prednášky zástupcovia spoločnosti ELVAC prezentovali študentom moderné riešenia z produkcie firmy a súčasne prejavili záujem o absolventov FEIT, predovšetkým o absolventov študijného odboru Automatizácia. Pre študentov mali okrem zaujímavej prednášky pripravené aj vecné ceny ako odmenu za správne odpovede na otázky z oblasti robotiky a spracovania obrazu. 

 

 

Uplatnenie absolventov z roku 2018

V akademickom roku 2017/2018 úspešne ukončili štúdium inžinierskeho študijného programu Aplikovaná telematika 4 absloventi  a štúdium inžinierskeho študijného programu Riadenie procesov úspešne ukončilo 29 absolventov. Spolu teda úspečne ukončilo štúdium inžinierskych študijných programov zabezpečovaných KRIS v rámci študijného odboru Automatizácia celkom 33 absolventov.

Všetci títo absolventi si krátko po ukončení štúdia našli zamestnanie, pričom takmer polovica z nich sa zamestnala prakticky okamžite po skončení štúdia. Väčšina absolventov sa zamestnala vo firmách, ktorých odborné zameranie sa zhoduje s profilom absolvovaných študijných programov Aplikovaná telematika a Riadenie procesov.

V priebehu januára 2019 boli oslovení všetci absolventi so žiadosťou o vyplnenie stručného dotazníka o ich pracovnom uplatnení. Všetci absolventi dotazník vyplnili a priložený dokument zobrazuje výsledky prieskumu.

 
 

Uplatnenie absolventov z roku 2017

V akademickom roku 2016/2017 úspešne ukončilo štúdium inžinierskeho študijného programu Riadenie procesov zabezpečovaného v rámci študijného odboru Automatizácia celkom 24 absolventov. Všetci títo absolventi si krátko po ukončení štúdia našli zamestnanie, pričom takmer polovica z nich sa zamestnala prakticky okamžite po skončení štúdia. Väčšina absolventov sa zamestnala vo firmách, ktorých odborné zameranie sa zhoduje s profilom študijného programu Riadenie procesov.

V priebehu januára 2018 boli oslovení všetci absolventi so žiadosťou o vyplnenie stručného dotazníka o ich pracovnom uplatnení. Všetci absolventi dotazník vyplnili a priložený dokument zobrazuje výsledky prieskumu.

Ready for Industry 4.0 - exkurzia v spoločnosti Continental Púchov

V zimnom semestri akademického sme študentom 1. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov ponúkli možnosť absolvovať sériu prednášok o nových trendoch v oblasti informačných technológií aplikovaných v priemyselných podnikoch v súvislosti s budovaním tzv. digitálnych podnikov s pracovným názvom Ready for Industry 4.0. Na ponuku pozitívne zareagovalo 13 študentov a o prednášky prejavilo záujem aj niekoľko kolegov z katedry. V prvom semestri študentom prednášal naslovovzatý odborník - doc. Ing. Peter Peniak, PhD., ktorý pracuje ako riaditeľ oddelenia informačných technológií, Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov. V rámci prvej série prednášok s názvom "Informačné technológie v podniku s Industry 4.0." prednášal doc. Peniak o témach ako technológie cloudov, webové služby pre informačné technológie, riadenie služieb informačných technológií, informačné technológie procesu obchodu a vývoj procesov, integrácia mobilných zariadení, bezpečnostné systémy a aplikácie pre IT, správa identít a ďalších. V rámci jednotlivých prednášok doc. Peniak uviedol teoretické poznatky z jednotlivých tém a dopĺňal ich ukážkami reálnych systémov aplikovaných v koncerne Continental. 

Vyvrcholením série prednášok bola exkurzia účastníkov v spoločnosti Continental Matador Rubber v Púchove. V prvej časti exkurzie študenti absolvovali prehliadku výrobného závodu divízie Tires so zameraním na proces zhotovenia plášťov pre osobné i nákladné vozidlá. V druhej časti ich pracovníci z divízie informačno-komunikačných technológií oboznámili s technológiami, ktoré výrobný závod používa v procese výroby z pohľadu technických a programových prostriedkov na stranách front-end a back-end, pričom si pozreli aj moderné dátové centrum spoločnosti.

 

Predpokladáme, že v prípade záujmu študentov, budú v nasledujúcich semestroch odprednášané ďalšie témy tak, aby absolventi získali komplexný prehľad o najmodernejších trendoch v oblasti informačných technológií pre priemyselné podniky a boli tak pripravení po absolvovaní štúdia implementovať tieto technológie v podnikoch. Na ďalších prednáškach sa budú podieľať aj ďalší odborníci z praxe vrátane zástupcov spoločnosti Continental z Hannoveru.

Peter Nagy, Emília Bubeníková

 

Medzinárodný úspech študentov KRIS

Študenti KRIS, ktorí dňa  9.4.2014 zvíťazili vo fakultnom kole Študentskej vedecko-odbornej súťaže v Žiline sa dňa 24.4.2014 zúčastnili na Vysokej škole banskej  v Ostrave na 19. ročníku medzinárodnej  súťaže STOČ 2014 (Studentská tvurčí a odborní činnost) určenej študentom bakalárskeho a magisterského štúdia vysokých škôl a opäť boli úspešní:

  • študent 2.ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov Bc. Tomáš Juščák skončil na 1. mieste v sekcii S3- Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI 
  • študent 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia Miroslav Pivovarskýskončil na 3. mieste v sekcii S1-Teorie a aplikace systémů řízení
Diplom víťaza Diplom zo súťaže

Obom študentom k úspechu srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Ing. Emília Bubeníková

 

Doplnkové informácie