Pôvodné vedecké práce v zborníkoch z domácich konferencií

 

Pôvodné vedecké práce v zborníkoch z domácich konferencií

 1.  

Spalek, J., Rozšírený logický systém fail-safe, Zborník prednášok z celoštátneho seminára Bezpečné logické systémy, ČSVTS, Vrátna, 1981, 10 str.

 1.  

Spalek, J., Hlasovač zálohovaného počítačového systému, Zborník prednášok z celoštátneho seminára Spoľahlivosť železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ČSVTS, Vrátna, 1984, 8 str.

 1.  

Spalek, J., Somora, V., Hlasovanie a porovnávanie výstupov zálohovaného mikropočítačového systému. Zborník z II. roč. Celoštátnej konferencie Elektronika v dopravě, Lublice, ČSR, 1988, str.206-213, 60%

 1.  

Spalek, J., Kállay, F., Spoľahlivosť a bezpečnosť z hľadiska intenzity komunikácie mikroprocesora s operačným prostredím. Zborník vedeckej konferencie Spoľahlivosť a bezpečnosť prenosu informácií, vedný odbor Oznamovacia technika po vedeniach, DT ČSVTS, Žilina, 1989, 60%

 1.  

Spalek, J., Netradičná aplikácia ultrazvukových snímačov v ASRTP, Zborník z celoštátneho seminára Senzory pre automatizáciu '90, ČSVTS Košice, 22.- 24.10.1990, ISBN 80-232-0111-5, s. 106-108

 1.  

Rabara, V., Čuntala, J., Spalek, J., Redundantné mikropočítačové systémy v železničnej zabezpečovacej technike, Zborník z konferencie MIKROSYSTÉM '92, 17.-19.11.1992, Bratislava, str. 80-83, 50%

 1.  

Spalek, J., Vplyv interakcie programových a technických porúch na spoľahlivosť počítača, Zborník 9.Vedeckej konferencie VŠDS, Žilina, sept. 1993, str. 243-248

 1.  

Kállay, F., Spalek, J., Logické štruktúry s včasnou detekciou porúch, Zborník 9.Vedeckej konferencie VŠDS, Žilina, sept. 1993, str. 237-242, 50%

 1.  

Spalek, J., Kállay, F., Logický systém s včasnou detekciou porúch, Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie ELEKTRO'95, VŠDS Žilina, 7.-8.2.l995, str. 71-77, 60%

 1.  

Spalek, J., Model for Hardware-Related Software Errors, Proc. of European Conference of Young Scientific Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'95, Žilina, 28.-30.6.l995, str. 257-260

 1.  

Spalek, J., Kállay, F., Detekcia chýb váhových logických štruktúr, Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie DDECS’95, Technická Univerzita Ostrava - Vysoká škola báňská, Ostrava, 12. - 17.9.l995, str. 131-134, 60%

 1.  

Kállay, F., Príkopa, J., Spalek, J., Využitie skrytej redundancie pre bezpečnú komparáciu dát, Zborník medzinárodného sympózia „Riadiace a simulačné procesy v doprave ŽEL’96“, 30.-31. mája 1996, VŠDS Žilina, str. 250-256, 30%

 1.  

Spalek, J., Príkopa, J., Kállay, F., Fuzzy rozhodovanie v kritických procesoch, Zborník 1.vedeckej a odbornej konferencie „Riadenie tekutinových systémov“, SjF VŠDS, 5.-6.júna 1996, Žilina, ISBN 80-7100-333-6, str. 103 – 113, 35%

 1.  

Kállay, F., Spalek, J., Jančuš, M., Control Networks Based on Neuron Technology, Zborník 3. vedeckej konferencie, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, Žilina, október 1997, str. 120-122, 40%

 1.  

Jančuš, M., Spalek, J., Modern Technology for Control of Critical Processes, Proc. of the 2nd European Conf. of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM ‘97, Vol.2, Žilina, 25.-26.6.1997, str. 81 - 84, 50%

 1.  

Molnárová, M.; Spalek, J.; Švejda J.; Zahradník, J.: The Elements of Artifical Intelligence in the Railway Traffic Control, Zborník prednášok, 5. sympózium s medzinárodnou účasťou "Železnice na prelome tisícročia.", Žilina, 28. - 29.5.1998, ISBN 80-7135-052-4, s. 296-301, 30%

 1.  

Spalek, J.; Molnárová, M.: Using Fuzzy Logic in the Critical Process Controlling, 10th International Scientific Conference, Communications on the Edge of the Millenniums, Žilina, 9.-11. 9. 1998, 50%

 1.  

Spalek, J., Janota, A., Přibyl, P., Molnárová, M.: Multicriterial Traffic Control in a Superhighway Tunnel, proc. of the 3rd International scientific conference ELEKTRO ´99, section: Information and safety systems, Žilina, 25.-26. 5. 1999, ISBN 80-7100-604-1, str. 59 - 64; 30%

 1.  

Janota, A., Spalek, J., Böhmer, M.: Požiarna ochrana ako súčasť komplexného riešenia ochrany diaľničných tunelov, Zborník III. medzinárodnej konferencie FIRECO 1999, Trenčín, 12.-13. 5. 1999, str. 81 – 88, 40%

 1.  

Spalek, J., Molnárová, M., Critical Processes – Modelling and Simulation, Zborník abstraktov a úplných príspevkov na CD z Medzinárodnej konferencie SSKI „Kybernetika a informatika“, Piešťany, 5.-6.4.2001, str. 116-117, 50%

 1.  

Balažovičová, M., Spalek, J.: Applications of Artificial Intelligence in Safety-Related Critical Processes Controlling, Proc. of CeTra-workshop ”Radiobased Operation on Branch Lines”, Žilinská univerzita, Žilina, október 2001, ISBN 80-7100-914-8, s. 7-13, 50%

 1.  

Hottmar, V., Jančuš, M., Spalek, J.: Využitie služieb TKR v inteligentných budovách, Zborník konferencie TKR-quo vadis?’01, ISBN 80-7100-826-5, Žilina, 4.4.2001, s. 35-45,30%

 1.  

Balažovičová, M., Spalek, J., Tarnai, G., Bezpečnostné aspekty riadenia kritických procesov, Zborník Medzinárodnej konferencie SSKI „Kybernetika a informatiky“, Trebišov, 4.-6.9.2002, str. 139-140, ISBN 80-227-1749-5, 30%

 1.  

Spalek, J., Kállay, F., Balažovičová, M., Janota A.: Dopravné riziko a bezpečnosť diaľničného tunela, Zborník 18. Konferencie „Bezpečnosť v cestnej doprave“, Nitra, 3.-4. 9. 2002, ISBN 80-85418-49-5, str. 43-52, 30%

 1.  

Janota, A. - Spalek, J.: Funkčná špecifikácia spoplatnenia služieb infraštruktúry. Zborník zo seminára Elektronické spoplatňovanie dopravnej infraštruktúry, CD nosič, 9. decembra 2004. Žilinská univerzita, EDIS, 2004. ISBN 80-8070-357-4

 1.  

Cigánek, P. – Spalek, J.: Riadiace systémy na báze technológie Lonworks, Zborník medzinárodnej konferencia Kybernetika a informatika 2005, SSKI, Dolný Kubín, 9.-11.2.2005, s. 154-162, 50%

 1.  

Spalek, J. a kol.: Princípy eSafety a komplexná bezpečnosť IDS, Zborník úplných príspevkov na CD nosiči a abstraktov, Medzinárodná konferencia Intelligent Transport Systems'05, ISBN 80-239-4447-9, 22. – 23. 3. 2005 Praha, s. 57-58, 45%

 1.  

Rástočný, K., Franeková, M., Janota, A., Spalek, J.: Riziko súvisiace s rozšírením funkcií bezpečnostne kritického systému, Zborník Setkání českých a slovenských kateder automatizace 2005, FEKT VUT Brno, ISBN 80-214-2991-7, s. 42-48, 25%

 1.  

Janota A., Spalek J., Brtková Z., Hrbček J.: Úrovně integrity bezpečnosti v iniciativě eSafety, Sborník abstraktů přednášek konference NavAge’06 Prague, 28.-29.03.2006, ISBN 80-239-6685-5, s. 9, 25%

 1.  

Cigánek, P. – Spalek, J.: Communication protocols in distributed control systems, Proc. of 6th European Conference of Young Research and Scientific Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM 2005, Section 3, Žilinská univerzita, 27.-29.06.2005, ISBN 80-8070-415-5, s. 39-42, 50%

 1.  

Brtková, Z. – Foltán, M. - Spalek, J.: Metódy analýzy rizík v iniciatíve eSAFETY, Zborník Medzinárodnej konferencie SSKI Kybernetika a informatika, Michalovce, ISBN 80-227-2431-9, 28.-30. jún 2006, 50%

 1.  

Franeková, M., Janota, A., Spalek, J.: Nové trendy v automatizácii vo vede a vzdelávaní pre oblasť bezpečnostne kritických aplikácií. Zborník príspevkov seminára Súčasné trendy v technickej kybernetike, Čeladná, ČR, 10.-12-09-2008, ISBN 978-80-248-1812-2, s. 117 – 123, 25%

 1.  

Štefaňák J. - Spalek J.: Analýza rizík diaľničných tunelov – prístupy a metódy. Zborník medzinárodnej konferencie CYBERNETICS AND INFORMATICS, 10 – 14. 2. 2008, Ždiar, ISBN 978-80-227-2828-7, s. 76-78, 50%

 1.  

Štefaňák. J. – Spalek, J.: Nový prístup k analýze rizík v cestných tuneloch, ITS Praha 09 Sborník přednášek – Congress Proceedings Konference Inteligent Transport Systems ITS ´09. s. 57-58. Praha, ČR: 30.3.-1.4.2009. CD-ISBN 978-80-87205-05-1, 40%