Účasť na riešení zahraničných projektov

 

Účasť na riešení zahraničných projektov
 1.  

Dado, M. a kol.: Coordination and Stimulation od Innovative ITS Activities in Central and Eastern European Countries - CONNECT, TEN-T Programme EK. Dodatok č.3 k Zmluve č.472/VÚD 2002 medzi ŽU a VÚD, člen koordinačnej rady a zástupca zodp. riešiteľa, (r. 2005-2007)

 1.  

Spalek, J. a kol.: CONNECT II- TEN-T Programme EK – Vizualizácia dopravných údajov z úseku D1 Trnava – Bratislava, ZoD 457/2007 - P-103-0025/07, VÚD, a.s. Žilina, zodp. riešiteľ

 1.  

Program Leonardo da Vinci SK/99/2/07045/PI/II.1.1.c/FPI „Nové monitorovacie a signalizačné technológie a zariadenia v doprave“ (New monitoring and signalling Technologies in the transport for roads and railways), 1999-2001, spoluriešiteľ

 1.  

Zahradník, J., Rástočný, K., Janota, A., Nagy, P, Spalek, J., Šoltýs, V.: "Nástrojom podporované modelovanie, analýza a syntéza železničných zabezpečovacích systémov technológiami Petriho sietí" Nem/Slov/03/ToMASEn (2004 – 2006)

 1.  

Spalek, J., Kállay, F., Príkopa, J., Kucer. P., Softwarové riešenie bezpečnej kontroly merania rýchlosti, Zmluva o dielo č. EF/17/95 s AŽD Praha, s.r.o., zodp. riešiteľ

 1.  

Spalek, J.: Projekt elektrickej požiarnej signalizácie v tuneli. In: Kállay, F. a kol.: Vypracovanie tendrových podmienok pre výber dodávateľa technologického vybavenie diaľničného tunela Patnitop Crossing Tunnel v Indii. ZoD č. P-103-0014/06, 2006

 1.  

Spalek, J., Janota, A., Michalík, J.: SK-123/CZ-108 Analýza a hodnotenie rizík cestných tunelov – ARICET, Slovensko-česká medzivládna vedecko-technická spolupráca (2006–2007), zodp. riešiteľ

 1.  

Spalek, J. a kol.: APVV SK-CZ-0100-07 Analýza a hodnotenie rizík cestných tunelov2 – ARICET-2, Slovensko-česká medzivládna vedecko-technická spolupráca (2008–2009), zodp. riešiteľ

 1.  

!EUREKA, Projekt „InCity FINDER“, vedúci tímu spolupracujúcej organizácie. Koordinátor: AŽD Praha, Zmluva o vedecko-technickej spolupráci, 11.6.2008

 1.  

Zakladajúci člen a odborný garant Spoločného laboratória tunelových systémov (EF ŽU, FD ČVUT, Eltodo AG) od r. 2009

 1.  

Matiaško, K. a kol.: Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy

ITMS kód projektu 26220120028, Žilinská univerzita v Žiline, 2009 - 20013

 1.  

Dado,, M. a kol: EASYWAY (Improving Safety and Mobility by Intelligent Network Operations and Traveller Services on the European Road Network) Zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti č. 325/1/2009 s VÚD, a.s. Žilina (2009-2011)