Účasť na riešení projektov VEGA a KEGA, projektov VTR

 

Účasť na riešení projektov VEGA a KEGA, projektov VTR

  1.  

Tomašov, P. a kol.: Teoretický aparát pre analýzu systému s definovanou úrovňou bezpečnosti. grant VEGA 1/5230/98, zástupca vedúceho projektu

  1.  

Kállay, F. a kol., Využitie fuzzy logiky pre diagnostiku a riadenie rezného procesu, grant VEGA č. 1/5107/98, SjF-ŽU, riešiteľ

  1.  

Spalek, J. a kol., Uplatnenie umelej inteligencie v riadení kritických procesov, Výskumný projekt (grant VEGA č. 1/8261/01), ŽU v Žiline, 2001-2003, zodp. riešiteľ

  1.  

Spalek, J. a kol., Teoretický aparát pre implementáciu princípov e-SAFETY do inteligentných dopravných systémov, grant VEGA 1/1044/04, 2004 – 2006, zodp. riešiteľ

  1.  

Kozák, Š. a kol.: Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike – AUIKE, projekt APVT-20-031404 (2005 - 2007), zodp. riešiteľ etapy

  1.  

Dado, M. et al., Technológie a systémy inteligentnej dopravy TaSID, Vedecko-technický projekt podporovaný MŠ SR a MDPT SR(r. 2003-2005), člen koordinačnej rady a riešiteľ

  1.  

Spalek, J. a kol.: Teoretický aparát na analýzu a hodnotenie rizík telematických systémov v doprave, VEGA 1/0023/08 – prijatý projekt 2008-2010

  1.  

Medvecký, Š. a kol.: APVV 0505-07 "Výskum a vývoj modelu inteligentného ložiska pre veterné elektrárne (2008-2010)

  1.  

Gregor, M. a kol,, Vývoj modulárnych mobilných robotických systémov – VMROS Zodpovedný riešiteľ za aktivitu č. 1.3 „ Vývoj a výroba elektroniky modulov“(2009-2010) a riešiteľ aktivity 2.1 !Návrh a optimalizácia modulárnych robotických zostáv vo virtuálnej realite“ (2010-2011)