Životopis

Meno a priezvisko, tituly

■ Juraj Spalek, prof. Ing., PhD.

Rok narodenia

■ 1953

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

■ 1976 - Vysoká škola dopravná, štud. odbor Zabezpečova cia a oznamovacia technika

■ 1981 - CSc. vo vednom odbore 26-08-9 Oznamovacia technika po vedeniach, EF ŽU

■ 1995 – habilitácia v odbore Informačné a zabezpečovacie systémy

■ 2010 – inaugurácia v študijnom odbore 5.2.14 Automatizácia

Priebeh zamestnaní

■ 1976-1977 asistent na Katedre blokov a spojov Vysokej škole dopravnej v Žiline;

■ 1977-1980 interný ašpirant na Katedre blokov a spojov Vysokej škole dopravnej v Žiline;

■ 1980-1995 odborný asistent na Katedre blokov a spojov Strojníckej a elektrotech-nic¬kej fakulty (neskôr Elektrotechnickej fakulty) VŠDS v Žiline;

■ 1995-2003 docent na Katedre informačných a zabezpečovacích systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity;

■ 2003–2010 mimoriadny profesor na Katedre riadiacich a informačných systémov EF ŽU;

■ 2010 – doteraz: profesor na Katedre riadiacich a informačných systémov EF ŽU

■ 2003 – doteraz vedúci katedry

Priebeh pedagogickej činnosti

(pracovisko/predmety)

1976- trvá

Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta, Katedra riadiacich a informačných systémov.

Predmety: Riadiace systémy; Systémy s prvkami umelej inteligencie; Projektovanie zabezpečovacích systémov; Diplomový seminár, Inteligentné dopravné systémy

Odborné alebo umelecké zameranie

Analýza a syntéza riadiacich systémov pre bezpečnostne kritické procesy; Riadiace systémy s prvkami umelej inteligencie; Vlastnosti riadiacich systémov s definovanou úrovňou bezpečnosti, uplatnenie princípov e-Safety v inteligentných dopravných systémoch.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia podľa smernice č. 13/2005-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov (AAB ap.)

1. monografia

2. učebnica (1 ks)

3. skriptá (2ks)

  1. SPALEK, J., Janota, A., Balažovičová, M., Přibyl, P.: Rozhodovanie a riadenie s podporou umelej inteligencie. Monografia, EDIS, Žilina, január 2005, ISBN 80-8070-354-X, podiel: 5,2 AH (ABD)

  2. Přibyl, Pavel - Janota, Aleš –-SPALEK, Juraj: Analýza a řízení rizik v dopravě, BEN, Praha, 2008, ISBN 80-7300-214-0. Podiel: 4 AH (ABA)

  3. SPALEK, J., Bezpečnosť dopravy v tunelovej rúre; In: Schlosser, F. et al., Vybavenie a prevádzka tunelov, učebné texty, Lokálne stredisko pre distančné vzdelávanie, ŽU, sept. 2001 (20 str.) (BCI)

    Čuntala, J., SPALEK, J., Somora, V., Koprda, V.: Elektronické impulzové obvody - návody na cvičenia, skriptum VŠDS, Žilina, ISBN 80-00404-4, Alfa Bratislava, 1989, 5 AH, 20% (BCI)

    Čuntala, J., SPALEK, J., Rabara, V., Číčelová, Z.: Elektronika pre oznamovanie a zabezpečovanie, skriptum VŠDS, výmer VŠDS č. 4808/86, Alfa Bratislava, 1986, 8 AH, 30% (BCI)

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

■ celkový počet citácií (bez autocitácií): 46

– z toho indexové citácie SCI:

– z toho v zahraničných časopisoch/monografiách: 16

Počet doktorandov: školených

ukončených

■ súčasný počet školených doktorandov: 2

■ počet absolventov doktorandského štúdia: 2