Hodnotenie bezpečnosti cestných tunelov - fuzzy prístup

V príspevku je opísaný súčasný stav v metódach na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov, ako významných kritických miest cestnej infraštruktúry, ako aj hodnotení tunelov.
V súčasnosti existuje v PIARC niekoľko pracovných skupín TC4 zaoberajúcich sa rôznymi objektmi. Vo virtuálnej knižnici bol publikovaný súbor nových technických správ. V prvej časti tejto kapitoly je uvedený ich prehľad.
Cieľom druhej časti kapitoly je prezentovať principiálne nový a sofistikovaný prístup k hodnoteniu bezpečnosti tunelovej rúry na báze fuzzy logiky. Ide o vytvorenie fuzzy modelu, ktorý kvalitatívne hodnotí evakuačné možnosti osôb pri nehodovej udalosti v tuneli na základne technologického vybavenia tunela. Výstupom modelu je verbálne hodnotenie týchto možností v rozsahu veľmi zlé až výborné, pričom význam verbálneho hodnotenia je konkretizovaný.