Po viac ako desaťročnej spolupráci Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity (EF ŽU), Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického (FD ČVUT) v Prahe a spoločnosti ELTODO EG, a.s. v oblasti výskumu a projektovania inteligentných dopravných systémov v cestnej doprave bola dňa 28. apríla 2009 v Prahe slávnostne podpísaná zmluva o spolupráci. Účelom je vytvoriť a prevádzkovať Spoločné laboratórium tunelových systémov (SLTS) ako kompetenčné centrum systematicky spolupracujúce na optimalizácii vybavenia a trvalom zvyšovaní bezpečnosti tunelových systémov v Slovenskej republike a Českej republike.

Slávnostný akt vykonal dekan EF ŽU prof. Ing. Milan Dado, PhD., dekan FD ČVUT prof. Ing. Petr Moos, CSc., predseda predstavenstva ELTODO EG, a.s. Ing. Libor Hájek spolu s konateľmi spoločnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. Ing. Františkom Luskom a Ing. Liborom Ťupom, MBA.
Založenie SLTS má európsky význam, pretože odborníci zúčastnených organizácií sa podieľali na príprave európskej smernice, ktorá zjednocuje bezpečnostné štandardy pre dopravu v tuneloch. Aktuálnym projektom, na ktorom SLTS pracuje, je spracovanie komplexnej analýzy rizík dopravy v tuneloch. „Bez znalosti príčin, prečo v tuneloch dochádza k veľkým haváriám, môže byť aj najlepšia technológia k ničomu“, hovorí prof. Přibyl. „Napríklad sa ukazuje, že k haváriám s vážnymi dôsledkami dochádza periodicky. Súvisí to s tým, že po vlne zvyšovania bezpečnosti v nadväznosti na vážnu haváriu, príde obdobie relatívneho pokoja a pozornosť dispečerov opadne, poľaví sa v dodržiavaní predpisov, až nakoniec dôjde k ďalšej havárii.“ Špičkové vedeckovýskumné pracovisko sa buduje aj na ŽU v rámci projektu „Centrum excelencie pre systémy a služby inteligentnej dopravy“, ktorý univerzita získala v operačnom programe Výskum a vývoj od Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ. Súčasťou pracoviska bude laboratórium pre výskum metód kvantifkácie bezpečnosti tunelových systémov.

V štatúte SLTS sú deklarované ciele:
• Spoločným úsilím vypracovať teoretický aparát pre analýzu a riadenie rizík v cestných a železničných tuneloch v Českej republike a Slovenskej republike.
• Rozvíjať teóriu riadenia procesov v tuneloch na princípoch dopravnej telematiky.
• Spoločne sa zúčastňovať na výskumných projektoch a koordinovať účasť v štandardizácii v rámci CEN a Medzinárodnej tunelovej asociácie PIARC.
• Výskum rozhrania človek - zariadenie v špecifckých tunelových podmienkach.
• Pracovať na rozvoji znalostných systémov pre oblasť tunelov a spolupracovať na príprave školení pre obsluhu tunelov.
• Spolupracovať pri zadávaní, riešení a recenzovaní bakalárskych, diplomových a doktorských prác.
Na činnosti SLTS sa podieľajú tímy odborníkov, delegované obidvoma vysokými školami a spoločnosťou Eltodo. 
Odborným garantom za českú stranu je prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. z FD ČVUT, za slovenskú stranu sú doc. Ing. Juraj Spalek, PhD. a doc. Ing. Aleš Janota, PhD. z EF ŽU.

Spravodajca ŽU, máj 2009