V sledovanom období prebehla propagácia projektu na 19. ročníku medzinárodného sympózia EURO - ŽEL 2011 s názvom „Nové výzvy pre európske železnice“ konaného v dňoch 8. - 9. jún 2011 v Žiline. Sympózium EURO-ŽEL 2011 sa konalo pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a rektorky Žilinskej univerzity. Sympózium organizovala Žilinská univerzita v Žiline a CETRA - Ústav dopravy.

Projekt a jeho aktivity realizované na Žilinskej univerzite boli prof. Ing. Alešom Janotom, PhD. predstavené odbornej verejnosti, ktorá týmto bola informovaná  o zameraní projektu a čiastočne aj o realizovaných výstupoch projektu.