Časový rámec realizácie projektu:

Hlavné aktivity

začiatok realizácie aktivity

koniec realizácie aktivity

Aktivita 1.1. Parametre a systémy

03/2010

02/2014

Aktivita 1.2. Metódy

03/2010

02/2014

Aktivita 2.1 Sofistikované meracie princípy a algoritmy

03/2010

02/2014

Aktivita 2.2 Integrácia meracích subsystémov

03/2010

02/2014

Aktivita 3.1 Znalostné zázemie

03/2010

02/2014

Aktivita 1.1. Parametre a systémy

Cieľ: Zozbierať existujúce poznatky, stanovenie druhu a vymedzenie rozsahu parametrov monitoringu vozidiel, navrhnúť a zriadiť meracie stanovištia

Opis: Aktivita bude zameraná na výskum fyzikálnych a dopravných parametrov motorových vozidiel v pohybe a vzájomných interakcií týchto prvkov IDS a transfer novozískaných poznatkov do existujúcich riadiacich systémov dopravy s podporou hi-tech informačno-komunikačných technológii.

V rámci nej budú stanovené parametre vozidiel, ktoré sa budú merať bez obmedzenia cestovnej rýchlosti vozidiel. Zároveň bude zrealizovaný výskum za účelom zistenia podrobných funkcionalít,  presnosti a spoľahlivosti jednotlivých komponentov. Poznatky budú viesť k zaobstaraniu vyselektovaných zariadení a k zriadeniu dvoch meracích stanovíšť, ktoré budú využívané v ďalších aktivitách. Medzníkom v rámci aktivity bude vyhodnotenie aktuálnych získaných experimentálnych poznatkov a návrh samotných meracích stanovíšť.

Zodpovedná osoba: doc. RNDr. Stanislav Urgela, PhD.

Odborní riešitelia:

Ing. Ondrej Maciak

doc. RNDr. Stanislav Urgela, PhD.

Ing. Martin Ostrihoň

Ing. Vladimír Remeselník

Ing. Anna Cerovská

Ing. Peter Sámel

Mgr. Andrej Schott

Ing. Ján Mažáry

Ing. Ľubomír Sadloň

Ing. Viera Maňková

Juraj Maciak

Roman Ryšavý

Pavol Papco

Bc. Darina Petríková

Ing. Ján Šuchaň

Aktivita 1.2. Metódy

Cieľ: Získanie nových metód merania a spracovania signálov s ich následnou korekciou. Objasnenie kauzálnych závislostí sledovaných parametrov a možnosť implementácie získaných údajov do systému prvkov IDS. Zvýšenie presnosti výsledkov merania na báze matematických metód.

Opis aktivity: Aktivita pokrýva problematiky výskumu nových metód pre určenie korelácie parametrov, interakcie objektov, vplyvu dopravného prúdu a optimalizácie siete meracích stanovíšť a výskum fyzikálnych a dopravných parametrov motorových vozidiel v pohybe, výskum korelácií s parametrami vozovky, ich vzájomných interakcií a transfer novozískaných poznatkov v rovine prvkov inteligentných dopravných systémov (IDS) do riadiacich systémov dopravy s podporou moderných hi-tech informačných a komunikačných technológii (IKT).

Zodpovedná osoba: doc. RNDr. Stanislav Urgela, PhD.

Odborní riešitelia:

Ing. Ondrej Maciak

doc. RNDr. Stanislav Urgela, PhD.

Ing. Vladimír Remeselník

Ing. Martin Ostrihoň

Ing. Anna Cerovská

Ing. Peter Sámel

Mgr. Andrej Schott

Ing. Ján Mažáry

Ing. Ľubomír Sadloň

Ing. Viera Maňková

Bc. Darina Petríková

Juraj Maciak

Roman Ryšavý

Pavol Papco

Ing. Ján Šuchaň

 

Aktivita 2.1 Sofistikované meracie princípy a algoritmy

Cieľ: Overiť nové metódy merania vybraných statických i dynamických fyzikálnych a dopravných veličín na rozhraní V2 a následne algoritmizovať meracie postupy pre získavanie požadovaných charakteristík s definovanou presnosťou

Opis aktivity: Aktivita bude zameraná na zriadenie testovacieho dispečerského a monitorovacieho strediska slúžiaceho ako znalostné zázemie riešiteľského tímu, ale aj odbornej verejnosti, v rámci ktorého sa budú zhromažďovať výsledky jednotlivých procesov projektu a vyhodnocovať. Aktivita zahŕňa tiež zaobstaranie potrebného prístrojového vybavenia zodpovedajúceho súčasným trendom v spomínanej oblasti umožňujúce simuláciu technologickej siete v miestnom alebo oblastnom centre riadenia dopravy.

Na to, aby mohol byť projekt nekonfliktne a bezproblémovo realizovaný bude v rámci tejto aktivity navrhnutá organizačná štruktúra strediska určujúca kompetencie a hierarchické vzťahy a z radov riešiteľov tejto aktivity sa vyberú osoby s dostatočnými znalosťami a skúsenosťami na jednotlivé posty v tejto štruktúre.

Zodpodvedná osoba: prof.. Ing. Aleš Janota, PhD., EURING

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.

prof. Aleš Janota, PhD., EURING

Dr. Ing. Peter Vestenický

Ing. Martin Čapka, PhD.

Ing. Vojtech Šimák, PhD.

Ing. Jozef Hrbček, PhD.

Ing. Rastislav Pirník, PhD.

Ing. Tatiana Brončeková, PhD.

doc. Ing. Mária Franeková, PhD.

Ing. Peter Holečko

Ing. Emília Bubeníková

doc. Ing. Ľudmila Muzikářová, PhD.

Klára Berešíková

Kamila Kršíková

Aktivita 2.2 Integrácia meracích subsystémov

Cieľ: Implementácia nových metód merania vybraných statických i dynamických fyzikálnych a dopravných veličín na rozhraní V2 a meracie postupy do proprietárnej mobilnej meracej platformy.

Opis aktivity: Vytvorením a integráciou meracích subsystémov do propiertálnej mobilnej meracej platformy sa špecifikujú a overia vlastnosti senzorov z hľadiska metrologického a dopravno-inžinierskeho. Navrhnú sa mechanické, elektrické a programové rozhrania smerom od strediska k proprietárnej mobilnej jednotke.

Zodpovedná osoba: prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EURING

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.

prof. Ing. Aleš Janota, PhD.

Dr. Ing. Peter Vestenický

Ing. Martin Čapka, PhD.

Ing. Vojtech Šimák, PhD.

Ing. Jozef Hrbček, PhD.

Ing. Rastislav Pirník, PhD.

Ing. Tatiana Brončeková, PhD.

doc. Ing. Mária Franeková, PhD.

Ing. Peter Holečko

Riešiteľ 11 - neobsadená pozícia

Riešiteľ 12 - neobsadená pozícia

Klára Berešíková

Kamila Kršíková

Aktivita 3.1 Znalostné zázemie

Cieľ: Vytvorenie testovacieho dispečerského a monitorovacieho strediska s definovanou organizačnou štruktúrou a s využitím vhodných ľudských zdrojov dopravy.

Opis aktivity: Aktivita bude zameraná na zriadenie testovacieho dispečerského a monitorovacieho strediska slúžiaceho ako znalostné zázemie riešiteľského tímu, ale aj odbornej verejnosti, v rámci ktorého sa budú zhromažďovať výsledky jednotlivých procesov projektu a vyhodnocovať. Aktivita zahŕňa tiež zaobstaranie potrebného prístrojového vybavenia zodpovedajúceho súčasným trendom v spomínanej oblasti umožňujúce simuláciu technologickej siete v miestnom alebo oblastnom centre riadenia dopravy.

Na to, aby mohol byť projekt nekonfliktne a bezproblémovo realizovaný bude v rámci tejto aktivity navrhnutá organizačná štruktúra strediska určujúca kompetencie a hierarchické vzťahy a z radov riešiteľov tejto aktivity sa vyberú osoby s dostatočnými znalosťami a skúsenosťami na jednotlivé posty v tejto štruktúre.

Zodpovedná osoba: doc. RNDr. Stanislav Urgela, PhD.

Odborní riešitelia:

Ing. Ondrej Maciak

doc. RNDr. Stanislav Urgela, PhD.

Ing. Anna Cerovská

Ing. Martin Ostrihoň

Ing. Vladimír Remeselník

Juraj Maciak

Ing. Peter Sámel

Mgr. Andrej Schott

Ing. Ján Mažáry

Ing. Ľubomír Sadloň

Ing. Viera Maňková

Bc. Darina Petríková

Roman Ryšavý

Pavol Papco

Ing. Ján Šucháň