O katedre

  • Vytlačiť

Katedra Riadiacich a Informačných Systémov (ďalej len KRIS) sa v súčasnosti profiluje v akreditovanom študijnom odbore 19 Kybernetika, koncipovanom ako 3-ročné bakalárske, 2-ročné inžinierske a 3-ročné doktorandské štúdium na Fakulte eletrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Všetky uvedené študijné programy sú akreditované rozhodnutím MŠ SR č. 2015-18768/47288:2-15A0 a 2015-18768/47299:3-15A0. 

Vedecko-výskumná činnosť pracovníkov KRIS je orientovaná na oblasť analýzy a syntézy informačných, riadiacich a zabezpečovacích systémov od teoretických modelov až po riešenie aktuálnych projektov praxe, vrátane ich implementácie. V mnohých úsekoch má KRIS exkluzívne postavenie v SR, najmä v expertíznej činnosti v oblasti analýzy a syntézy železničných zabezpečovacích systémov, so zameraním na ich bezpečnosť. Oblasť spoľahlivého a bezpečného prenosu a spracovania informácií pri riadení vybraných kritických procesov, či už ide o zabezpečovacie systémy pre všetky druhy dopráv, zložité technológie alebo bezpečnostné systémy na ochranu osôb a majetku dáva dostatočný priestor pre aktivity celého kolektívu katedry. Realizácia informačných služieb na operatívne riadenie s podporou automatizácie a výpočtovej techniky dáva možnosť uplatnenia v rozhodujúcich odvetviach národného hospodárstva.


Katedra má dlhoročnú spoluprácu s viacerými partnerskými univerzitami a komerčnými spoločnosťami nielen na úrovni spoločného riešenia výskumných projektov, ale aj výmeny študentov, výskumníkov a učiteľov.

Na KRIS pôsobí celkom 15 pedagógov, 1 technicko-hospodársky pracovník, 2 výskumní pracovníci a 5 interných doktorandov. Z pedagogických pracovníkov sú 4 vo funkcii profesor, 1 hosťujúci profesor, 4 docenti, 6 odborní asistenti s vedeckou hodnosťou PhD. Obaja výskumní pracovníci majú vedeckú hodnosť PhD.

Katedra má dve oddelenia : Oddelenie automatizačných a signalizačných systémov a Oddelenie komunikačných a informačných systémov.

 

Vývoj názvu katedry v rokoch

Vznik a vývoj Katedry riadiacich a informačných systémov je spätý so vznikom a históriou Českého vysokého učenia technického v Prahe, Vysokej školy železničnej v Prahe a Žilinskej univerzity v Žiline.

Z Českého vysokého učenia technického v Prahe sa 1. 10. 1953 vyčlenila Fakulta železničného inžinierstva pod názvom Vysoká škola železničná. Tá mala pôvodne päť fakúlt: stavebnú, elektrotechnickú, strojnícku, dopravnú a vojenskú. Po premiestnení vysokej školy do Žiliny (1959 – 1962) sa jej názov zmenil na Vysoká škola dopravná, jednou z troch fakúlt sa stala Fakulta strojnícka a elektrotechnická.

Katedra blokov a spojov: 1953  -  1992, z toho

·         1953 – 1962 v rámci Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy železničnej v Prahe

·         1962 - 1980 v rámci Fakulty strojníckej a elektrotechnickej Vysokej školy dopravnej v Žiline

·         1980 - 1992 v rámci Fakulty strojníckej a elektrotechnickej Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline

Katedra informačných a zabezpečovacích systémov: 1992 – 2002, z toho

·         1992 - 1996 v rámci Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline

·         od r. 1996 v rámci Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Katedra riadiacich a informačných systémov: od r. 2002