O katedre

Katedra Riadiacich a Informačných Systémov (ďalej len KRIS) sa v súčasnosti profiluje v akreditovanom študijnom odbore 5.2.14 Automatizácia, koncipovanom ako 3-ročné bakalárske, 2-ročné inžinierske a 3-ročné doktorandské štúdium na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. Všetky uvedené študijné programy sú akreditované rozhodnutím MŠ SR č. CD-2009-33048/33181-1. 

Vedecko-výskumná činnosť pracovníkov KRIS je orientovaná na oblasť analýzy a syntézy informačných, riadiacich a zabezpečovacích systémov od teoretických modelov až po riešenie aktuálnych projektov praxe, vrátane ich implementácie. V mnohých úsekoch má KRIS exkluzívne postavenie v SR, najmä v expertíznej činnosti v oblasti analýzy a syntézy železničných zabezpečovacích systémov. Oblasť spoľahlivého a bezpečného prenosu a spracovania informácií pri riadení vybraných kritických procesov, či už ide o zabezpečovacie systémy pre všetky druhy dopráv, zložité technológie alebo bezpečnostné systémy na ochranu osôb a majetku dáva dostatočný priestor pre aktivity celého kolektívu katedry. Realizácia informačných služieb na operatívne riadenie s podporou automatizácie a výpočtovej techniky dáva možnosť uplatnenia v rozhodujúcich odvetviach národného hospodárstva.

Katedra má dlhoročnú spoluprácu s viacerými partnerskými univerzitami a komerčnými spoločnosťami nielen na úrovni spoločného riešenia výskumných projektov, ale aj výmeny študentov, výskumníkov a učiteľov.

Na KRIS pôsobí celkom 14 pedagógov, 2 technicko-hospodárski pracovníci, 1 výskumný pracovník a 9 interných doktorandov. Z pedagogických pracovníkov sú 4 vo funkcii profesor, 1 hosťujúci profesor, 1 docent, 6 odborní asistenti s vedeckou hodnosťou PhD., 2 odborní asistenti bez vedeckej hodnosti. 

Katedra má dve oddelenia : Oddelenie automatizačných a signalizačných systémov a Oddelenie komunikačných a informačných systémov.

 

Vývoj názvu katedry v rokoch

Vznik a vývoj Katedry riadiacich a informačných systémov je spätý so vznikom a históriou Českého vysokého učenia technického v Prahe, Vysokej školy železničnej v Prahe a Žilinskej univerzity v Žiline.

Z Českého vysokého učenia technického v Prahe sa 1. 10. 1953 vyčlenila Fakulta železničného inžinierstva pod názvom Vysoká škola železničná. Tá mala pôvodne päť fakúlt: stavebnú, elektrotechnickú, strojnícku, dopravnú a vojenskú. Po premiestnení vysokej školy do Žiliny (1959 – 1962) sa jej názov zmenil na Vysoká škola dopravná, jednou z troch fakúlt sa stala Fakulta strojnícka a elektrotechnická.

Katedra blokov a spojov: 1953  -  1992, z toho

·         1953 – 1962 v rámci Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy železničnej v Prahe

·         1962 - 1980 v rámci Fakulty strojníckej a elektrotechnickej Vysokej školy dopravnej v Žiline

·         1980 - 1992 v rámci Fakulty strojníckej a elektrotechnickej Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline

Katedra informačných a zabezpečovacích systémov: 1992 – 2002, z toho

·         1992 - 1996 v rámci Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline

·         od r. 1996 v rámci Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Katedra riadiacich a informačných systémov: od r. 2002

 

Doplnkové informácie