Odišla prof. Ing. Mária Franeková, PhD.

S hlbokou ľútosťou oznamujeme, že dňa 28. 9. 2018 nás po ťažkej chorobe opustila naša dlhoročná spolupracovníčka prof. Ing. Mária Franeková, PhD.

Narodila sa v 12. februára 1961 v Brezne. Po maturite na Strednej priemyselnej škole v Banskej Bystrici vyštudovala odbor Telekomunikačná technika - diaľkové spracovanie dát na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V roku 1987 nastúpila ako odborná asistentka na vtedajšiu Katedru blokov a spojov (dnes KRIS) Strojníckej a elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline. V roku 1995 stala kandidátkou vied a v roku 2004 sa habilitovala vo vednom odbore Informačné a zabezpečovacie systémy. Následne získala funkčné miesto docentky na Katedre riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, kde pracovala až do svojho odchodu. Od roku 2006 pôsobila ako ako vedúca oddelenia Komunikačných a informačných systémov. Bola uznávanou autoritou v oblasti automatizácie, priemyselných sietí, bezpečného prenosu dát, ako aj analýzy bezpečnosti komunikácie v komunikačných systémoch v doprave a priemysle s použitím prostriedkov kódovania a kryptografie. V roku 2011 ju prezident Slovenskej republiky na návrh ministra školstva a Vedeckej rady Žilinskej univerzity vymenoval za profesorku v študijnom odbore Automatizácia. 

Pani profesorka bola členkou Vedeckej rady Elektrotechnickej fakulty, garantkou bakalárskeho štúdia v odbore Automatizácia, školiteľkou a spolugarantkou v doktorandskom štúdiu v odbore Riadenie procesov, dlhoročnou predsedníčkou správnej rady Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty, členkou vedeckých výborov mnohých našich i zahraničných konferencií, členkou komisie grantovej agentúry KEGA a mnohých ďalších organizácií.

Pani profesorku sme vnímali ako človeka s veľkým srdcom, skromného, no sebavedomého, ako priateľskú ku kolegom aj študentov, vždy ochotnú pomôcť. Bola skvelou učiteľkou a aj študenti, ktorých za svojho pôsobenia na katedre učila, budú na ňu určite radi a s vďačnosťou spomínať. Mali sme ju radi nielen pre jej priateľskosť a bezprostrednosť, ale aj pre jej múdrosť, odborný rozhľad a snahu pomáhať druhým. Bola obdarená citlivým humorom, ktorým robila náš akademický svet pestrejším.

Je nám cťou, že sme s pani profesorkou mohli na katedre viac ako 30 rokov spolupracovať. Vážime si prácu, ktorú pre katedru i pre fakultu urobila. Budeme na ňu spomínať ako na vzácnu kolegyňu, učiteľku a priateľku. Bude chýbať nám, bude chýbať študentom. No sme presvedčení, že ostane v našich spomienkach i v našich srdciach.

 

Česť jej pamiatke

Kolektív KRIS

Doplnkové informácie