Aktuality

Profesor Spalek odišiel do dôchodku

Dňa 31.8.2021 ukončil svoje pracovné pôsobenie na KRIS a po 40 rokoch nepretržitého pôsobenia na katedre odišiel do dôchodku pán prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.

Pán profesor absolvoval vysokoškoské štúdium v odbore Oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave na vtedajšej Katedre blokov a spojov, ktorá bola jednou z profilových katedier Strojníckej a elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravnej v Žiline v roku 1976. Vzápätí bol prijatý na internú apširantúru (dnešné denné doktorandské štúdium) na svojej materskej katedre. Štúdium úspešne absolvoval a vedeckú hodnosť kandidát vied (CSc.) získal v roku 1980. 

V roku 1981 nastúpil ako odborný asistent na Katedru blokov a spojov (dnešná Katedra riadiacich a informačných systémov) a v tejto funkcii pôsobil do roku 1995. V tomto roku úspešne obhájil habilitačnú prácu vo vednom odbore Telekomunikačná a zabezpečovacia technika a až do roku 2003 pôsobil na funkčnom mieste docent. V rokoch 2003 až 2010 bol mimoriadnym profesorom. V roku 2010 úspešne absolvoval inauguračné konanie a bol menovaný profesorom na KRIS v študijnom odbore Automatizácia.

V roku 2003 uspel vo výberovom konaní a stal sa vedúcim Katedry riadiacich a informačných systémov. Vo funkcii vedúceho katedry pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku v auguste 2021.

Vo svojej pedagogickej činnosti sa prof. Spalek pôvodne orientoval na výučbu predmetov z oblasti elektroniky pre oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, programovateľných elektronických systémov, neskôr riadiacich systémov. Po habilitácii a inaugurácii sa začal venovať aj oblasti riadiacich systémov s prvkami umelej inteligencie a neskôr aj oblasti inteligentných dopravných systémov.

Je spoluautorom vedeckej monografie Rozhodovanie a riadenie s podporou umelej inteligencie (2005) a vysokoškolských učebníc Analýza a řízení rizik v dopravě (2008), Aplikovaná telematika (2015). Podieľal sa na zostavení odbornej publikácie Technológie a služby inteligentnej dopravy (2007), je autorom alebo spoluautorom ďalších 150 publikácií vo vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch z konferencií.

Pánovi profesorovi prajeme do ďalšieho života predovšetkým pevné zdravie, veľa energie a optimizmu a dlhé užívanie zaslúženého dôchodku.

Nový vedúci KRIS

V súvislosti s odchodom doterajšieho vedúceho Katedry riadiacich a informačných systémov FEIT UNIZA, pána prof. Ing. Juraja Spaleka, PhD. do dôchodku, dekan FEIT UNIZA prof. Ing. Pavol Špánik, PhD poveril dňom 1.9.2021 vedením KRIS prof. Ing Aleša Janotu, PhD. EURING.

Poverenému vedúcemu katedry prajeme veľa síl pri vedení katedry v tomto náročnom období..

Odišla prof. Ing. Mária Franeková, PhD.

S hlbokou ľútosťou oznamujeme, že dňa 28. 9. 2018 nás po ťažkej chorobe opustila naša dlhoročná spolupracovníčka prof. Ing. Mária Franeková, PhD.

Narodila sa v 12. februára 1961 v Brezne. Po maturite na Strednej priemyselnej škole v Banskej Bystrici vyštudovala odbor Telekomunikačná technika - diaľkové spracovanie dát na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V roku 1987 nastúpila ako odborná asistentka na vtedajšiu Katedru blokov a spojov (dnes KRIS) Strojníckej a elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline. V roku 1995 stala kandidátkou vied a v roku 2004 sa habilitovala vo vednom odbore Informačné a zabezpečovacie systémy. Následne získala funkčné miesto docentky na Katedre riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, kde pracovala až do svojho odchodu. Od roku 2006 pôsobila ako ako vedúca oddelenia Komunikačných a informačných systémov. Bola uznávanou autoritou v oblasti automatizácie, priemyselných sietí, bezpečného prenosu dát, ako aj analýzy bezpečnosti komunikácie v komunikačných systémoch v doprave a priemysle s použitím prostriedkov kódovania a kryptografie. V roku 2011 ju prezident Slovenskej republiky na návrh ministra školstva a Vedeckej rady Žilinskej univerzity vymenoval za profesorku v študijnom odbore Automatizácia. 

Pani profesorka bola členkou Vedeckej rady Elektrotechnickej fakulty, garantkou bakalárskeho štúdia v odbore Automatizácia, školiteľkou a spolugarantkou v doktorandskom štúdiu v odbore Riadenie procesov, dlhoročnou predsedníčkou správnej rady Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty, členkou vedeckých výborov mnohých našich i zahraničných konferencií, členkou komisie grantovej agentúry KEGA a mnohých ďalších organizácií.

Pani profesorku sme vnímali ako človeka s veľkým srdcom, skromného, no sebavedomého, ako priateľskú ku kolegom aj študentov, vždy ochotnú pomôcť. Bola skvelou učiteľkou a aj študenti, ktorých za svojho pôsobenia na katedre učila, budú na ňu určite radi a s vďačnosťou spomínať. Mali sme ju radi nielen pre jej priateľskosť a bezprostrednosť, ale aj pre jej múdrosť, odborný rozhľad a snahu pomáhať druhým. Bola obdarená citlivým humorom, ktorým robila náš akademický svet pestrejším.

Je nám cťou, že sme s pani profesorkou mohli na katedre viac ako 30 rokov spolupracovať. Vážime si prácu, ktorú pre katedru i pre fakultu urobila. Budeme na ňu spomínať ako na vzácnu kolegyňu, učiteľku a priateľku. Bude chýbať nám, bude chýbať študentom. No sme presvedčení, že ostane v našich spomienkach i v našich srdciach.

 

Česť jej pamiatke

Kolektív KRIS

Odovzdanie certifikátov B&R 2019

Predmet Riadiace systémy ponúka študentom tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu Automatizácia praktické skúsenosti pri programovaní priemyselných riadiacich systémov s možnosťou získania certifikátu.

Aj v tomto akademickom roku využilo možnosť  získať certifikát 6 študentov z celkového počtu 24, ktorí sa okrem základov programovania podľa normy IEC61131-3, tvorby hardvérovej konfigurácie, tvorby vizualizácie a využitia diagnostiky, zoznámili aj so systémami riadenia motorov, spracovaním a uložením dát a vývojom aplikácií s využitím simulátora.

Predmet Riadiace systémy zabezpečuje Katedra riadiacich a informačných systémov v spolupráci s firmou B+R automatizace, spol. s r.o. Vyučujúci predmetu prof. Ing. Juraj Spalek, PhD. a Ing. Jozef Hrbček, PhD. odovzdali študentom certifikáty dňa 19.2.2019. 

V akademickom roku 2018/2019 certifikáty získali títo študenti: Martin Dúbravský, Adam Kmec, Pavol Kuchár, Lukáš Matušiska,  Martin Murin a Tomáš Štelmach. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme úspech v ďalšom štúdiu.

 

 

 
 

Návšteva v centrále B&R

Na pozvanie vedenia spoločnosti B&R zástupcovia štyroch slovenských univerzít (STU, TUKE, SPU, UNIZA)  navštívili centrálu spoločnosti B&R v Eggelsbergu. Našu katedru na stretnutí reprezentoval Ing. Jozef Hrbček, PhD. Účastníci vzdelávacej akcie prezentovali činnosť svojich katedier v oblasti dopravnej a priemyselnej automatizácie, informovali o príprave projektov a o spôsobe výučby systémov B&R.

Hlavným cieľom vzdelávacej akcie bolo oboznámiť sa s novými trendami v oblasti priemyslovej automatizácie a o novinkách spoločnosti B&R v tejto oblasti. Prednášky o novinkách poskytli priamo vývojári nových automatizačných riešení. Pritom vytvorili aj priestor na diskusiu s odborníkmi v oblastiach otvorených komunikačných štandardov (openPowerlink, OPC UA TSN, ...), modelovania dynamických systémov s pohonmi, digitálneho obrazu podniku, moderných metód riadienia, MATLAB Simulink, mapp komponentov, programovania riadiacich systémov, ACOPOStrak a iných.

Ako podobné akcie v minulosti, aj táto bola prínosná pre ďalšie budovanie laboratória riadenia priemyselných procesov (AB 206) ale aj pre výučbu systémov B&R.

 

 
 
 

Doplnkové informácie