Aktuality

Odišla prof. Ing. Mária Franeková, PhD.

S hlbokou ľútosťou oznamujeme, že dňa 28. 9. 2018 nás po ťažkej chorobe opustila naša dlhoročná spolupracovníčka prof. Ing. Mária Franeková, PhD.

Narodila sa v 12. februára 1961 v Brezne. Po maturite na Strednej priemyselnej škole v Banskej Bystrici vyštudovala odbor Telekomunikačná technika - diaľkové spracovanie dát na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V roku 1987 nastúpila ako odborná asistentka na vtedajšiu Katedru blokov a spojov (dnes KRIS) Strojníckej a elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline. V roku 1995 stala kandidátkou vied a v roku 2004 sa habilitovala vo vednom odbore Informačné a zabezpečovacie systémy. Následne získala funkčné miesto docentky na Katedre riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, kde pracovala až do svojho odchodu. Od roku 2006 pôsobila ako ako vedúca oddelenia Komunikačných a informačných systémov. Bola uznávanou autoritou v oblasti automatizácie, priemyselných sietí, bezpečného prenosu dát, ako aj analýzy bezpečnosti komunikácie v komunikačných systémoch v doprave a priemysle s použitím prostriedkov kódovania a kryptografie. V roku 2011 ju prezident Slovenskej republiky na návrh ministra školstva a Vedeckej rady Žilinskej univerzity vymenoval za profesorku v študijnom odbore Automatizácia. 

Pani profesorka bola členkou Vedeckej rady Elektrotechnickej fakulty, garantkou bakalárskeho štúdia v odbore Automatizácia, školiteľkou a spolugarantkou v doktorandskom štúdiu v odbore Riadenie procesov, dlhoročnou predsedníčkou správnej rady Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty, členkou vedeckých výborov mnohých našich i zahraničných konferencií, členkou komisie grantovej agentúry KEGA a mnohých ďalších organizácií.

Pani profesorku sme vnímali ako človeka s veľkým srdcom, skromného, no sebavedomého, ako priateľskú ku kolegom aj študentov, vždy ochotnú pomôcť. Bola skvelou učiteľkou a aj študenti, ktorých za svojho pôsobenia na katedre učila, budú na ňu určite radi a s vďačnosťou spomínať. Mali sme ju radi nielen pre jej priateľskosť a bezprostrednosť, ale aj pre jej múdrosť, odborný rozhľad a snahu pomáhať druhým. Bola obdarená citlivým humorom, ktorým robila náš akademický svet pestrejším.

Je nám cťou, že sme s pani profesorkou mohli na katedre viac ako 30 rokov spolupracovať. Vážime si prácu, ktorú pre katedru i pre fakultu urobila. Budeme na ňu spomínať ako na vzácnu kolegyňu, učiteľku a priateľku. Bude chýbať nám, bude chýbať študentom. No sme presvedčení, že ostane v našich spomienkach i v našich srdciach.

 

Česť jej pamiatke

Kolektív KRIS

Návšteva v centrále B&R

Na pozvanie vedenia spoločnosti B&R zástupcovia štyroch slovenských univerzít (STU, TUKE, SPU, UNIZA)  navštívili centrálu spoločnosti B&R v Eggelsbergu. Našu katedru na stretnutí reprezentoval Ing. Jozef Hrbček, PhD. Účastníci vzdelávacej akcie prezentovali činnosť svojich katedier v oblasti dopravnej a priemyselnej automatizácie, informovali o príprave projektov a o spôsobe výučby systémov B&R.

Hlavným cieľom vzdelávacej akcie bolo oboznámiť sa s novými trendami v oblasti priemyslovej automatizácie a o novinkách spoločnosti B&R v tejto oblasti. Prednášky o novinkách poskytli priamo vývojári nových automatizačných riešení. Pritom vytvorili aj priestor na diskusiu s odborníkmi v oblastiach otvorených komunikačných štandardov (openPowerlink, OPC UA TSN, ...), modelovania dynamických systémov s pohonmi, digitálneho obrazu podniku, moderných metód riadienia, MATLAB Simulink, mapp komponentov, programovania riadiacich systémov, ACOPOStrak a iných.

Ako podobné akcie v minulosti, aj táto bola prínosná pre ďalšie budovanie laboratória riadenia priemyselných procesov (AB 206) ale aj pre výučbu systémov B&R.

 

 
 
 

Odovzdanie certifikátov B&R 2016

Študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia, študijného programu Automatizácia, ktorí v rámci kurzu Riadiacie systémy, zameraného na programovanie priemyselných a dopravných aplikácií, dosiahli výborné hodnotenie,  dostali dňa 1. júna 2016 Certifikáty o zaškolení na programovanie a diagnostiku riadiacich systémov Bernecker+Rainer. Kurz organizovala Katedra riadiacich a informačných systémov v spolupráci s firmou B+R Automatizace a viedli ho lektori Ing. Jozef Hrbček, PhD. a prof . Ing. Juraj Spalek, PhD. V akademickom roku 2015/2016 certifikáty získali títo študenti: Michal Smugala, Lukáš Žatko, Daniel Mikolajčík, Martin Slanicay, Martin Novotný, Filip Gejdoš a Pavol Macura. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme úspech v ďalšom štúdiu.

 

 

 

Dlhodobý zámer

Dlhodobý zámer činnosti Katedry riadiacich a informačných systémov 2014 - 2020 

Návšteva z Univerzity of Patras, Grécko

V dňoch od 16. 5. do 20. 5. 2016 privítala Katedra riadiacich a informačných systémov vzácneho zahraničného hosťa, prof. Petra P. Groumposa z University of Patras, Grécko. Pán profesor je jedným z popredných odborníkov na fuzzy kognitívne mapy. Jeho tím sa venuje viacerým aplikačným oblastiam – technickým, medicínskym, poľnohospodárskym aj environmentálnym.
 
Pán profesor si so záujmom prezrel laboratóriá katedry a vyjadril sa o nich veľmi pochvalne. Pre katedru a ostatných záujemcov z fakulty si pripravil aj zaujímavú prednášku, kde využitie fuzzy kognitívnych máp ilustroval na viacerých príkladoch z praxe (jeden bol aj z oblasti vinárstva! :)).
 
Prehliadka laboratórií KRIS     
 
Pána profesora prijal aj vedúci katedry, prof. Spalek spolu s ďalšími kolegami z vedenia katedry. Na krátkom stretnutí spolu prediskutovali možnosti budúcej odbornej a projektovej spolupráce.
 
Privítanie prof. Groumposa vedúcim KRIS     
 
 

Doplnkové informácie